ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย7

{
	["กก"] = {
		[1] = "กก",
		[2] = "ก๊ก",
		[3] = "ก.ก.",
		[4] = "กก.",
		[5] = "กัก",
		[6] = "กั๊ก",
		[7] = "กิก",
		[8] = "กิ๊ก",
		[9] = "กึก",
		[10] = "กุก",
		[11] = "กุ๊ก",
	},
	["กกกก"] = {
		[1] = "กึกกัก",
		[2] = "กุกกัก",
		[3] = "กุ๊กกิ๊ก",
	},
	["กกกกงรลลอาเ"] = {
		[1] = "การกลิ้งเกลือก",
		[2] = "การเกลือกกลิ้ง",
	},
	["กกกคมวาาเ"] = {
		[1] = "ความเก๋ากึ้ก",
		[2] = "ความเก๋ากึ๊ก",
	},
	["กกกงลลอ"] = {
		[1] = "กลอกกลิ้ง",
		[2] = "กลิ้งกลอก",
	},
	["กกกงลลอเ"] = {
		[1] = "กลิ้งเกลือก",
		[2] = "เกลือกกลิ้ง",
	},
	["กกกดดยรระะเ"] = {
		[1] = "กระดักกระเดี้ย",
		[2] = "กระดิกกระเดี้ย",
	},
	["กกกดนรา"] = {
		[1] = "การกีดกัน",
		[2] = "การกีดกั้น",
	},
	["กกกบลลอ"] = {
		[1] = "กลอกกลับ",
		[2] = "กลับกลอก",
	},
	["กกกรลอาเ"] = {
		[1] = "การเกลือก",
		[2] = "การเกื้อกูล",
	},
	["กกกรา"] = {
		[1] = "การกก",
		[2] = "การกั๊ก",
	},
	["กกกาเ"] = {
		[1] = "เก๋ากึ้ก",
		[2] = "เก๋ากึ๊ก",
	},
	["กกขขลล"] = {
		[1] = "ขลุกขลัก",
		[2] = "ขลุกขลิก",
	},
	["กกงงยาเ"] = {
		[1] = "กางเกียง",
		[2] = "กางเกี่ยง",
	},
	["กกงงรรเโ"] = {
		[1] = "โกรงเกรง",
		[2] = "โกร๋งเกร๋ง",
	},
	["กกงงอแ"] = {
		[1] = "ก๊องแก๊ง",
		[2] = "ง่อกแง่ก",
	},
	["กกงงาเ"] = {
		[1] = "กางเกง",
		[2] = "เก้งก้าง",
	},
	["กกงดววแ"] = {
		[1] = "กวัดแกว่ง",
		[2] = "แกว่งกวัด",
	},
	["กกงนมรอาเ"] = {
		[1] = "การกินเมือง",
		[2] = "นักการเมือง",
	},
	["กกงรลา"] = {
		[1] = "การกลิ้ง",
		[2] = "การกลึง",
	},
	["กกงรอา"] = {
		[1] = "การกอง",
		[2] = "การก้อง",
	},
	["กกงรา"] = {
		[1] = "กงการ",
		[2] = "การก๊ง",
	},
	["กกงราา"] = {
		[1] = "การกาง",
		[2] = "การก้าง",
	},
	["กกงลลาเ"] = {
		[1] = "กลึงเกลา",
		[2] = "เกลากลึง",
	},
	["กกงอะ"] = {
		[1] = "กะก่อง",
		[2] = "กะง็อก",
	},
	["กกงา"] = {
		[1] = "กังก้า",
		[2] = "กิ้งก่า",
	},
	["กกงเ"] = {
		[1] = "เก้ ๆ กัง ๆ",
		[2] = "เก้กัง",
	},
	["กกงโ"] = {
		[1] = "กงโก้",
		[2] = "กุโงก",
	},
	["กกจ"] = {
		[1] = "กกจ.",
		[2] = "จิ๊กกี๋",
	},
	["กกจระ"] = {
		[1] = "กระจก",
		[2] = "กระจุก",
	},
	["กกจรา"] = {
		[1] = "การจก",
		[2] = "กิจการ",
	},
	["กกจลอ"] = {
		[1] = "กุลีกุจอ",
		[2] = "ลูกจ๊อก",
	},
	["กกชยรา"] = {
		[1] = "กรชกาย",
		[2] = "กรัชกาย",
	},
	["กกชร"] = {
		[1] = "กชกร",
		[2] = "กรกช",
	},
	["กกชรอา"] = {
		[1] = "การช็อก",
		[2] = "ช็อกการี",
	},
	["กกซระ"] = {
		[1] = "กระซิก",
		[2] = "กระซิก ๆ",
	},
	["กกฎรา"] = {
		[1] = "กรกฎา",
		[2] = "การกฎ",
	},
	["กกดน"] = {
		[1] = "กีดกัน",
		[2] = "กีดกั้น",
	},
	["กกดนรหาำ"] = {
		[1] = "การกำหนด",
		[2] = "การกำหนัด",
		[3] = "กำหนดการ",
	},
	["กกดนลลอาเ"] = {
		[1] = "กลาดเกลื่อน",
		[2] = "เกลื่อนกลาด",
	},
	["กกดยรรวาเ"] = {
		[1] = "กราดเกรี้ยว",
		[2] = "เกรี้ยวกราด",
	},
	["กกดรวา"] = {
		[1] = "การกวด",
		[2] = "การกวัด",
	},
	["กกดระ"] = {
		[1] = "กระกัด",
		[2] = "กระดก",
		[3] = "กระดิก",
		[4] = "กระดูก",
	},
	["กกดรา"] = {
		[1] = "การกด",
		[2] = "การกัด",
	},
	["กกต"] = {
		[1] = "กกต.",
		[2] = "กติกู",
	},
	["กกตบเ"] = {
		[1] = "เก็บตก",
		[2] = "ตกเบิก",
	},
	["กกตระ"] = {
		[1] = "กระติก",
		[2] = "กระตุก",
		[3] = "ตกกระ",
	},
	["กกตรา"] = {
		[1] = "การตัก",
		[2] = "การตก",
	},
	["กกตโ"] = {
		[1] = "โกตั๊ก",
		[2] = "โก๋ตั๊ก",
	},
	["กกถรา"] = {
		[1] = "การถก",
		[2] = "การถัก",
		[3] = "การถูก",
	},
	["กกทบบฟลลหเแ"] = {
		[1] = "เกทับบลัฟแหลก",
		[2] = "เกทับบลั๊ฟแหลก",
	},
	["กกธยรรวเโ"] = {
		[1] = "เกรี้ยวโกรธ",
		[2] = "โกรธเกรี้ยว",
	},
	["กกน"] = {
		[1] = "กกน.",
		[2] = "กนก",
	},
	["กกนนยหอเ"] = {
		[1] = "ก็เห็น ๆ กันอยู่",
		[2] = "ก็เห็นกันอยู่",
	},
	["กกนรลา"] = {
		[1] = "การกลืน",
		[2] = "การกลั้น",
	},
	["กกนรา"] = {
		[1] = "กากรุน",
		[2] = "การก่น",
		[3] = "การกัน",
		[4] = "การกุ๊น",
		[5] = "การนก",
		[6] = "นักการ",
		[7] = "การกั้น",
		[8] = "การกิน",
		[9] = "การนึก",
	},
	["กกนราเ"] = {
		[1] = "กันเกรา",
		[2] = "เกินการ",
	},
	["กกนา"] = {
		[1] = "ก๋ากั่น",
		[2] = "นกกา",
	},
	["กกบรอา"] = {
		[1] = "การกอบ",
		[2] = "การบอก",
	},
	["กกบราเ"] = {
		[1] = "การเก็บ",
		[2] = "การเบิก",
	},
	["กกปรลา"] = {
		[1] = "การปลุก",
		[2] = "การปลูก",
	},
	["กกปรอา"] = {
		[1] = "การก๊อป",
		[2] = "การปอก",
	},
	["กกปรา"] = {
		[1] = "การปก",
		[2] = "การปัก",
	},
	["กกผรา"] = {
		[1] = "การผก",
		[2] = "การผูก",
	},
	["กกฝรา"] = {
		[1] = "การฝีก",
		[2] = "การฝึก",
	},
	["กกมมยรรเ"] = {
		[1] = "กรมเกรียม",
		[2] = "เกรียมกรม",
	},
	["กกมยลลวเ"] = {
		[1] = "กลมเกลียว",
		[2] = "เกลียวกลม",
	},
	["กกมรลา"] = {
		[1] = "การกลิ้ม",
		[2] = "การกลุ้ม",
	},
	["กกมรหา"] = {
		[1] = "การหมก",
		[2] = "การหมัก",
		[3] = "หมากรุก",
	},
	["กกยยรหอาาเ"] = {
		[1] = "การเย้าหยอก",
		[2] = "การหยอกเย้า",
	},
	["กกยรลาา"] = {
		[1] = "การกลาย",
		[2] = "กาลกิริยา",
	},
	["กกยลลเไ"] = {
		[1] = "เกลี่ยไกล่",
		[2] = "ไกล่เกลี่ย",
	},
	["กกร"] = {
		[1] = "กรัก",
		[2] = "กริก",
		[3] = "กริ๊ก",
		[4] = "กรีก",
	},
	["กกรรษาา"] = {
		[1] = "รักษาการ",
		[2] = "การรักษา",
	},
	["กกรลวา"] = {
		[1] = "การกลั้ว",
		[2] = "การลวก",
		[3] = "การกลัว",
	},
	["กกรลหา"] = {
		[1] = "การหลีก",
		[2] = "หลักการ",
	},
	["กกรลอา"] = {
		[1] = "การลอก",
		[2] = "การล็อก",
	},
	["กกรลา"] = {
		[1] = "การลัก",
		[2] = "การลุก",
	},
	["กกรลาา"] = {
		[1] = "การกล้า",
		[2] = "การลาก",
	},
	["กกรลาแ"] = {
		[1] = "การแลก",
		[2] = "การแล็ก",
	},
	["กกรว"] = {
		[1] = "กร๊วก",
		[2] = "กรวิก",
	},
	["กกรสา"] = {
		[1] = "กราสิก",
		[2] = "การสัก",
		[3] = "การสึก",
		[4] = "การสุก",
	},
	["กกรหา"] = {
		[1] = "การหก",
		[2] = "การหัก",
	},
	["กกรอา"] = {
		[1] = "ก่อการ",
		[2] = "การก่อ",
	},
	["กกรา"] = {
		[1] = "กราก",
		[2] = "การก",
		[3] = "การกู้",
	},
	["กกลอ"] = {
		[1] = "กลอก",
		[2] = "ลูกอก",
	},
	["กกลอเ"] = {
		[1] = "เกลือก",
		[2] = "เกื้อกูล",
	},
	["กกลา"] = {
		[1] = "กลาก",
		[2] = "กาลิก",
	},
	["กกลไ"] = {
		[1] = "กลไก",
		[2] = "ลักไก่",
	},
	["กกว"] = {
		[1] = "กวก.",
		[2] = "กวัก",
	},
	["กกส"] = {
		[1] = "กสก.",
		[2] = "สี่กั๊ก",
	},
	["กกอ"] = {
		[1] = "กอก",
		[2] = "ก๊อก",
	},
	["กกา"] = {
		[1] = "ก กา",
		[2] = "กาก",
		[3] = "กากี",
	},
	["กกเ"] = {
		[1] = "เกก",
		[2] = "เก๊ก",
	},
	["กข"] = {
		[1] = "ก ข",
		[2] = "กข.",
		[3] = "ขก",
		[4] = "ขิก",
		[5] = "ขุก",
		[6] = "ขุก ๆ",
	},
	["กขขนยยอ"] = {
		[1] = "ขยักขย่อน",
		[2] = "ขยักขย้อน",
	},
	["กขค"] = {
		[1] = "กขค.",
		[2] = "คิกขุ",
	},
	["กขคงนรอาเ"] = {
		[1] = "การขุ่นเคือง",
		[2] = "การเคืองขุ่น",
	},
	["กขงธรโ"] = {
		[1] = "โกรธขึ้ง",
		[2] = "ขึ้งโกรธ",
	},
	["กขงมราเ"] = {
		[1] = "กรุงเขมา",
		[2] = "เกรงขาม",
	},
	["กขงรวาา"] = {
		[1] = "การขวาง",
		[2] = "การขว้าง",
	},
	["กขงลาแ"] = {
		[1] = "กล้าแข็ง",
		[2] = "แข็งกล้า",
	},
	["กขดรา"] = {
		[1] = "การขด",
		[2] = "การขีด",
		[3] = "การขุด",
		[4] = "การขูด",
	},
	["กขนรวา"] = {
		[1] = "การขวน",
		[2] = "การข่วน",
	},
	["กขนรา"] = {
		[1] = "การขน",
		[2] = "การขัน",
		[3] = "การขึ้น",
		[4] = "การขุน",
	},
	["กขนราเ"] = {
		[1] = "การเข็น",
		[2] = "การเข่น",
	},
	["กขนล"] = {
		[1] = "ขนลุก",
		[2] = "ลูกขุน",
	},
	["กขบ"] = {
		[1] = "กบข.",
		[2] = "ขี้กบ",
	},
	["กขบรา"] = {
		[1] = "การขบ",
		[2] = "การขับ",
	},
	["กขป"] = {
		[1] = "ปักข",
		[2] = "ปักข์",
	},
	["กขย"] = {
		[1] = "ขยัก",
		[2] = "ขยิก",
	},
	["กขร"] = {
		[1] = "ขรก.",
		[2] = "รุกข์",
	},
	["กขรา"] = {
		[1] = "การขี่",
		[2] = "การขี้",
	},
	["กขราไ"] = {
		[1] = "การไข",
		[2] = "การไข่",
	},
	["กขล"] = {
		[1] = "ขลุก",
		[2] = "ขลุก ๆ",
	},
	["กขส"] = {
		[1] = "สุกข์",
		[2] = "สุกขี",
	},
	["กค"] = {
		[1] = "ก.ค.",
		[2] = "คัก",
		[3] = "คึก",
		[4] = "คุก",
	},
	["กคคคนมรรวา"] = {
		[1] = "ความครึกครื้น",
		[2] = "ความครื้นครึก",
	},
	["กคคดนรลลอาาเ"] = {
		[1] = "การคลาดเคลื่อน",
		[2] = "การเคลื่อนคลาด",
	},
	["กคคนรร"] = {
		[1] = "ครึกครื้น",
		[2] = "ครื้นครึก",
	},
	["กคคนฤฤๅ"] = {
		[1] = "คฤกค้ฤๅน",
		[2] = "ค้ฤๅนคฤก",
	},
	["กคงชบบลวอาเ"] = {
		[1] = "วิชาบังคับเลือก",
		[2] = "วิชาเลือกบังคับ",
	},
	["กคงนลา"] = {
		[1] = "กลางคน",
		[2] = "กลางคัน",
		[3] = "กลางคืน",
		[4] = "คนกลาง",
	},
	["กคงบบรา"] = {
		[1] = "การบังคับ",
		[2] = "บังคับการ",
	},
	["กคงรลา"] = {
		[1] = "การคลัง",
		[2] = "การคลึง",
	},
	["กคงรา"] = {
		[1] = "การคง",
		[2] = "การคั่ง",
	},
	["กคฉมวาเโ"] = {
		[1] = "ความเฉโก",
		[2] = "ความโฉเก",
	},
	["กคช"] = {
		[1] = "กคช.",
		[2] = "คชก.",
	},
	["กคชนปรรรอา"] = {
		[1] = "การคอร์รัปชัน",
		[2] = "การคอร์รัปชั่น",
	},
	["กคดรา"] = {
		[1] = "การคัด",
		[2] = "การคิด",
	},
	["กคดราา"] = {
		[1] = "กดราคา",
		[2] = "การคาด",
	},
	["กคถมวา"] = {
		[1] = "ความถึก",
		[2] = "ความถูก",
	},
	["กคนบบมวา"] = {
		[1] = "ความบึกบึน",
		[2] = "ความบุกบั่น",
	},
	["กคนมยยวออา"] = {
		[1] = "ความยอกย้อน",
		[2] = "ความย้อนยอก",
	},
	["กคนรอา"] = {
		[1] = "การคอน",
		[2] = "การค้อน",
	},
	["กคนรา"] = {
		[1] = "การคน",
		[2] = "การคัน",
		[3] = "การคั่น",
		[4] = "การคั้น",
		[5] = "การคืน",
		[6] = "การคุ้น",
	},
	["กคนราา"] = {
		[1] = "การคาน",
		[2] = "การค้าน",
	},
	["กคนส"] = {
		[1] = "คนสึก",
		[2] = "คนสุก",
	},
	["กคบรา"] = {
		[1] = "การคบ",
		[2] = "การคืบ",
	},
	["กคมมลวา"] = {
		[1] = "ความกลม",
		[2] = "ความกลุ้ม",
	},
	["กคมรา"] = {
		[1] = "การคุม",
		[2] = "การคุ้ม",
	},
	["กคมลวหาา"] = {
		[1] = "ความกาหล",
		[2] = "ความหลาก",
	},
	["กคมวอาเ"] = {
		[1] = "ความเก้อ",
		[2] = "ความเกื้อ",
	},
	["กคมวาาเ"] = {
		[1] = "ความเก่า",
		[2] = "ความเก๋า",
	},
	["กคมวาเ"] = {
		[1] = "ความเก",
		[2] = "ความเก๊",
		[3] = "ความเก๋",
	},
	["กคยรวาเ"] = {
		[1] = "เรคยาวิก",
		[2] = "การเคี้ยว",
	},
	["กคร"] = {
		[1] = "ครก",
		[2] = "คู่รัก",
	},
	["กคล"] = {
		[1] = "คลิก",
		[2] = "คลิ๊ก",
		[3] = "คลุก",
	},
	["กคลา"] = {
		[1] = "คุลิก่า",
		[2] = "ลูกค้า",
	},
	["กคส"] = {
		[1] = "กคส.",
		[2] = "สคก.",
	},
	["กฆณรษาาโ"] = {
		[1] = "การโฆษณา",
		[2] = "โฆษณาการ",
	},
	["กฆศา"] = {
		[1] = "ฆ่าศึก",
		[2] = "ฆ้าศึก",
	},
	["กง"] = {
		[1] = "กง",
		[2] = "ก่ง",
		[3] = "ก๊ง",
		[4] = "ก๋ง",
		[5] = "กัง",
		[6] = "กั้ง",
		[7] = "กิ่ง",
		[8] = "กึง",
		[9] = "กึ่ง",
		[10] = "กุ้ง",
		[11] = "งก",
	},
	["กงจจราใ"] = {
		[1] = "การจงใจ",
		[2] = "การจูงใจ",
	},
	["กงจรอา"] = {
		[1] = "การจ้อง",
		[2] = "การจอง",
	},
	["กงจระ"] = {
		[1] = "กระจง",
		[2] = "กระจัง",
	},
	["กงจราแ"] = {
		[1] = "การแจง",
		[2] = "การแจ้ง",
	},
	["กงชรา"] = {
		[1] = "การชง",
		[2] = "การชั่ง",
		[3] = "การชิง",
		[4] = "การชัง",
	},
	["กงฐทโ"] = {
		[1] = "โกฐทั้ง 5",
		[2] = "โกฐทั้ง 7",
		[3] = "โกฐทั้ง 9",
	},
	["กงดระ"] = {
		[1] = "กระด้ง",
		[2] = "กระดิ่ง",
		[3] = "กระดึง",
	},
	["กงดรา"] = {
		[1] = "การงด",
		[2] = "การดง",
		[3] = "การดั้ง",
		[4] = "การดึง",
	},
	["กงตรวา"] = {
		[1] = "การตวง",
		[2] = "การตีวง",
	},
	["กงตรอา"] = {
		[1] = "ต้องการ",
		[2] = "การต้อง",
	},
	["กงตอ"] = {
		[1] = "ก่อตั้ง",
		[2] = "อกตั้ง",
	},
	["กงตา"] = {
		[1] = "ตากุ้ง",
		[2] = "ตุ้งก่า",
	},
	["กงทรอา"] = {
		[1] = "การท่อง",
		[2] = "การท้อง",
	},
	["กงทระ"] = {
		[1] = "กระทง",
		[2] = "กระทั่ง",
		[3] = "กระทิง",
		[4] = "กระทึง",
		[5] = "กระทุง",
		[6] = "กระทุ้ง",
	},
	["กงทรา"] = {
		[1] = "การทิ้ง",
		[2] = "การทึ้ง",
	},
	["กงนรา"] = {
		[1] = "การนั่ง",
		[2] = "การนิ่ง",
		[3] = "การนึ่ง",
		[4] = "การนุ่ง",
	},
	["กงนรแ"] = {
		[1] = "กินแรง",
		[2] = "นกแร้ง",
	},
	["กงนวา"] = {
		[1] = "กงวาน",
		[2] = "กังวาน",
	},
	["กงบยราเ"] = {
		[1] = "การเงียบ",
		[2] = "การเบี่ยง",
	},
	["กงบระ"] = {
		[1] = "กระบิ้ง",
		[2] = "กระบุง",
	},
	["กงบรา"] = {
		[1] = "การงับ",
		[2] = "การบัง",
		[3] = "การบ่ง",
	},
	["กงบะ"] = {
		[1] = "กะบัง",
		[2] = "กะบั้ง",
		[3] = "กะบิ้ง",
	},
	["กงปรลอาเ"] = {
		[1] = "การเปลือง",
		[2] = "การเปลื้อง",
	},
	["กงพระ"] = {
		[1] = "กระพัง",
		[2] = "กระพุ้ง",
	},
	["กงพรา"] = {
		[1] = "การพัง",
		[2] = "การพุ่ง",
	},
	["กงฟรา"] = {
		[1] = "การฟ้ง",
		[2] = "การฟัง",
	},
	["กงมรอาเ"] = {
		[1] = "การเมือง",
		[2] = "เรื่องมาก",
	},
	["กงมรา"] = {
		[1] = "การม่ง",
		[2] = "การมั่ง",
		[3] = "การมุง",
		[4] = "การมุ่ง",
	},
	["กงยยอเ"] = {
		[1] = "ยักเยื้อง",
		[2] = "เยื้องยัก",
	},
	["กงยรลาเ"] = {
		[1] = "การเลี่ยง",
		[2] = "การเลี้ยง",
	},
	["กงยรา"] = {
		[1] = "การยัง",
		[2] = "การยั้ง",
		[3] = "การยิง",
		[4] = "การยุ่ง",
	},
	["กงยราา"] = {
		[1] = "การย่าง",
		[2] = "ร่างกาย",
	},
	["กงยราแ"] = {
		[1] = "การแยง",
		[2] = "การแย่ง",
	},
	["กงยลเ"] = {
		[1] = "เกลียง",
		[2] = "เกลี้ยง",
	},
	["กงยเ"] = {
		[1] = "เกียง",
		[2] = "เกี่ยง",
	},
	["กงร"] = {
		[1] = "กรง",
		[2] = "กรัง",
		[3] = "กริ่ง",
		[4] = "กริ๊ง",
		[5] = "กรึง",
		[6] = "กรุง",
		[7] = "รงกุ์",
	},
	["กงรรสาา"] = {
		[1] = "การสร่าง",
		[2] = "การสร้าง",
	},
	["กงรราา"] = {
		[1] = "การราง",
		[2] = "การร่าง",
	},
	["กงรลลหหาใ"] = {
		[1] = "การหลงใหล",
		[2] = "การใหลหลง",
	},
	["กงรลหา"] = {
		[1] = "การหลง",
		[2] = "การหลั่ง",
	},
	["กงรลอา"] = {
		[1] = "การลอง",
		[2] = "การล่อง",
		[3] = "อลังการ",
	},
	["กงรลา"] = {
		[1] = "การลง",
		[2] = "ลงราก",
	},
	["กงรวา"] = {
		[1] = "การวิง",
		[2] = "การวิ่ง",
		[3] = "วงการ",
	},
	["กงรวาา"] = {
		[1] = "การวาง",
		[2] = "การว่าง",
	},
	["กงรสอา"] = {
		[1] = "ก่อสร้าง",
		[2] = "การส่อง",
	},
	["กงรสะ"] = {
		[1] = "กระสง",
		[2] = "กระสัง",
	},
	["กงรสา"] = {
		[1] = "การสั่ง",
		[2] = "การส่ง",
	},
	["กงรหา"] = {
		[1] = "กงหรา",
		[2] = "การหึง",
		[3] = "การหุง",
	},
	["กงรอา"] = {
		[1] = "การงอ",
		[2] = "การง้อ",
		[3] = "การอิง",
	},
	["กงรา"] = {
		[1] = "กราง",
		[2] = "กร่าง",
	},
	["กงรเ"] = {
		[1] = "เกรง",
		[2] = "เกร็ง",
	},
	["กงรแ"] = {
		[1] = "แกร่ง",
		[2] = "รังแก",
	},
	["กงรโ"] = {
		[1] = "โกรง",
		[2] = "โกร่ง",
	},
	["กงล"] = {
		[1] = "กลิ้ง",
		[2] = "กลึง",
	},
	["กงลว"] = {
		[1] = "กลวง",
		[2] = "กังวล",
	},
	["กงลอ"] = {
		[1] = "กลอง",
		[2] = "กล่อง",
		[3] = "กล้อง",
	},
	["กงลา"] = {
		[1] = "กลาง",
		[2] = "ลงกา",
	},
	["กงลแ"] = {
		[1] = "แกลง",
		[2] = "แกล้ง",
	},
	["กงวา"] = {
		[1] = "กวาง",
		[2] = "กว่าง",
		[3] = "กว้าง",
	},
	["กงอ"] = {
		[1] = "กอง",
		[2] = "ก่อง",
		[3] = "ก้อง",
		[4] = "งอก",
	},
	["กงา"] = {
		[1] = "กาง",
		[2] = "ก้าง",
	},
	["กงเ"] = {
		[1] = "เก็ง",
		[2] = "เก่ง",
		[3] = "เก้ง",
		[4] = "เก๋ง",
		[5] = "เกิง",
		[6] = "เงก",
	},
	["กงแ"] = {
		[1] = "แกง",
		[2] = "แก่ง",
		[3] = "แก้ง",
		[4] = "แก๊ง",
	},
	["กงโ"] = {
		[1] = "โกง",
		[2] = "โก่ง",
	},
	["กจ"] = {
		[1] = "กจ",
		[2] = "ก.จ.",
		[3] = "กิจ",
		[4] = "จก",
		[5] = "จิก",
		[6] = "จิ๊ก",
	},
	["กจจดนราเ"] = {
		[1] = "การจัดเจน",
		[2] = "การเจนจัด",
	},
	["กจจรา"] = {
		[1] = "การจู้จี้",
		[2] = "การจู๋จี๋",
	},
	["กจชรา"] = {
		[1] = "จักราช",
		[2] = "ราชกิจ",
	},
	["กจญนา"] = {
		[1] = "กาญจน",
		[2] = "กาญจน์",
	},
	["กจดระ"] = {
		[1] = "กระจัด",
		[2] = "กระจิด",
		[3] = "กระจูด",
	},
	["กจดรา"] = {
		[1] = "การจด",
		[2] = "การจัด",
		[3] = "การจุด",
		[4] = "จัดการ",
	},
	["กจดำ"] = {
		[1] = "กำจัด",
		[2] = "จำกัด",
	},
	["กจนรา"] = {
		[1] = "การจน",
		[2] = "การจิ้น",
	},
	["กจบระ"] = {
		[1] = "กระจับ",
		[2] = "กระจิบ",
		[3] = "กระจุบ",
		[4] = "กระจุ๊บ",
	},
	["กจบรา"] = {
		[1] = "การจบ",
		[2] = "การจุ๊บ",
		[3] = "การจูบ",
		[4] = "การจับ",
	},
	["กจม"] = {
		[1] = "กิมจิ",
		[2] = "จมูก",
	},
	["กจมรา"] = {
		[1] = "การจม",
		[2] = "การจิ้ม",
		[3] = "การจุ่ม",
		[4] = "การจุ้ม",
	},
	["กจยรวะเ"] = {
		[1] = "กระเจียว",
		[2] = "กระเจี๊ยว",
	},
	["กจยราา"] = {
		[1] = "การจ่าย",
		[2] = "ร้ายกาจ",
	},
	["กจร"] = {
		[1] = "จักร",
		[2] = "รู้จัก",
	},
	["กจรอาเ"] = {
		[1] = "การเจอ",
		[2] = "การเจือ",
	},
	["กจระ"] = {
		[1] = "กระจู้",
		[2] = "กระจู๋",
	},
	["กจระา"] = {
		[1] = "กระจ่า",
		[2] = "การจ๊ะ",
	},
	["กจราำ"] = {
		[1] = "การจำ",
		[2] = "การจ้ำ",
	},
	["กจษ"] = {
		[1] = "กษจ.",
		[2] = "จักษุ",
	},
	["กจเ"] = {
		[1] = "เก็จ",
		[2] = "เจ๊ก",
	},
	["กฉ"] = {
		[1] = "ฉก",
		[2] = "ฉีก",
	},
	["กฉฉนยรวาเ"] = {
		[1] = "การฉุนเฉียว",
		[2] = "การเฉียวฉุน",
	},
	["กฉดรา"] = {
		[1] = "การฉีด",
		[2] = "การฉุด",
	},
	["กฉเโ"] = {
		[1] = "เฉโก",
		[2] = "โฉเก",
	},
	["กช"] = {
		[1] = "กช",
		[2] = "ชก",
		[3] = "ชัก",
	},
	["กชดราเ"] = {
		[1] = "การเชิด",
		[2] = "การเช็ด",
	},
	["กชตมรรวา"] = {
		[1] = "กรรมชวาต",
		[2] = "กรรมัชวาต",
	},
	["กชนรา"] = {
		[1] = "การชน",
		[2] = "การชัน",
		[3] = "การชิน",
	},
	["กชมรา"] = {
		[1] = "การชม",
		[2] = "การชิม",
		[3] = "การชุม",
		[4] = "การมีชู้",
	},
	["กชมสา"] = {
		[1] = "สมาชิก",
		[2] = "สามชุก",
	},
	["กชร"] = {
		[1] = "กริช",
		[2] = "ชรุก",
	},
	["กชระาเ"] = {
		[1] = "กระเชา",
		[2] = "กระเช้า",
	},
	["กชรา"] = {
		[1] = "การชู",
		[2] = "การชี้",
	},
	["กชส"] = {
		[1] = "กสช.",
		[2] = "สกช.",
	},
	["กชอ"] = {
		[1] = "ช็อก",
		[2] = "อชก.",
	},
	["กซ"] = {
		[1] = "ซก",
		[2] = "ซก.",
		[3] = "ซัก",
		[4] = "ซีก",
		[5] = "ซุก",
	},
	["กซนรอา"] = {
		[1] = "การซ่อน",
		[2] = "การซ้อน",
	},
	["กซมรอา"] = {
		[1] = "การซ่อม",
		[2] = "การซ้อม",
	},
	["กซรอา"] = {
		[1] = "การซอ",
		[2] = "การซื้อ",
	},
	["กซราไ"] = {
		[1] = "การไซ้",
		[2] = "ซากุไร",
		[3] = "ซากูไร",
	},
	["กซอ"] = {
		[1] = "กอซ",
		[2] = "ซอก",
		[3] = "ซ่อก ๆ",
	},
	["กซา"] = {
		[1] = "ก๊าซ",
		[2] = "ซาก",
	},
	["กซแ"] = {
		[1] = "แก็ซ",
		[2] = "แก๊ซ",
		[3] = "แซก",
	},
	["กฎ"] = {
		[1] = "กฎ",
		[2] = "กุฎี",
	},
	["กฏ"] = {
		[1] = "กฏ",
		[2] = "กีฏ",
		[3] = "กุฏิ",
	},
	["กฏตบปรา"] = {
		[1] = "การปฏิบัติ",
		[2] = "ปฏิบัติการ",
	},
	["กฐณ"] = {
		[1] = "กัณฐ",
		[2] = "กัณฐ์",
	},
	["กฐนราา"] = {
		[1] = "ฐานราก",
		[2] = "รากฐาน",
	},
	["กฑณ"] = {
		[1] = "กัณฑ์",
		[2] = "กุณฑ์",
		[3] = "กุณฑี",
		[4] = "กูณฑ์",
	},
	["กฑณทรหาเ"] = {
		[1] = "เกณฑ์ทหาร",
		[2] = "ทหารเกณฑ์",
	},
	["กฑณร"] = {
		[1] = "กรณฑ์",
		[2] = "กรัณฑ์",
	},
	["กณปมรระาา"] = {
		[1] = "การประณาม",
		[2] = "การประมาณ",
	},
	["กณยร"] = {
		[1] = "กรณีย์",
		[2] = "กรัณย์",
	},
	["กณยลา"] = {
		[1] = "กัลยาณ",
		[2] = "กัลยาณี",
	},
	["กณร"] = {
		[1] = "กรณี",
		[2] = "กริณี",
		[3] = "กิริณี",
	},
	["กณรา"] = {
		[1] = "กรุณา",
		[2] = "การณ์",
	},
	["กณลษ"] = {
		[1] = "ลักษณ",
		[2] = "ลักษณ์",
	},
	["กณส"] = {
		[1] = "กสิณ",
		[2] = "สกุณ",
		[3] = "สกุณี",
	},
	["กณห"] = {
		[1] = "กัณห",
		[2] = "กัณห์",
	},
	["กด"] = {
		[1] = "กด",
		[2] = "กัด",
		[3] = "กีด",
		[4] = "กุด",
		[5] = "กูด",
		[6] = "ดิก",
		[7] = "ดึก",
		[8] = "ดุก",
	},
	["กดดรา"] = {
		[1] = "การดัด",
		[2] = "การดีด",
		[3] = "การดูด",
	},
	["กดตตรอา"] = {
		[1] = "การตัดต่อ",
		[2] = "การติดต่อ",
	},
	["กดตระ"] = {
		[1] = "กระติ๊ด",
		[2] = "กะตรุด",
		[3] = "ตระกัด",
		[4] = "ตะกรุด",
	},
	["กดตรา"] = {
		[1] = "การตด",
		[2] = "การตัด",
		[3] = "การติด",
	},
	["กดถรา"] = {
		[1] = "การถด",
		[2] = "การถัด",
	},
	["กดทบรสอา"] = {
		[1] = "การทดสอบ",
		[2] = "การสืบทอด",
	},
	["กดนนยรหหอาเเ"] = {
		[1] = "การเหน็ดเหนื่อย",
		[2] = "การเหนื่อยเหน็ด",
	},
	["กดนนรลอาาเ"] = {
		[1] = "กาลาดินเนอร์",
		[2] = "กาลาดินเน่อร์",
		[3] = "กาล่าดินเน่อร์",
	},
	["กดนรววหหาา"] = {
		[1] = "การหวั่นหวาด",
		[2] = "การหวาดหวั่น",
	},
	["กดนรา"] = {
		[1] = "กันดาร",
		[2] = "การดัน",
		[3] = "การดิ้น",
		[4] = "การนัด",
		[5] = "รากดิน",
	},
	["กดนหำ"] = {
		[1] = "กำหนด",
		[2] = "กำหนัด",
	},
	["กดบระ"] = {
		[1] = "กระดิบ",
		[2] = "กระดิบ ๆ",
		[3] = "กระดืบ",
		[4] = "กระดุบ ๆ",
		[5] = "กระบัด",
		[6] = "กระบิด",
	},
	["กดบรา"] = {
		[1] = "การดับ",
		[2] = "การบด",
		[3] = "การบิด",
	},
	["กดปรา"] = {
		[1] = "การปด",
		[2] = "การปัด",
		[3] = "การปิด",
	},
	["กดผพระาเ"] = {
		[1] = "ผัดกระเพา",
		[2] = "ผัดกะเพรา",
	},
	["กดผรลา"] = {
		[1] = "การผลัด",
		[2] = "การผลุด",
	},
	["กดผรา"] = {
		[1] = "การผัด",
		[2] = "การผุด",
	},
	["กดพ"] = {
		[1] = "กพด.",
		[2] = "พิกัด",
	},
	["กดพรา"] = {
		[1] = "การพัด",
		[2] = "การพูด",
	},
	["กดมยยยรหหาาเ"] = {
		[1] = "การหยามเหยียด",
		[2] = "การเหยียดหยาม",
	},
	["กดมรอออา"] = {
		[1] = "การอดออม",
		[2] = "การออมอด",
	},
	["กดมรา"] = {
		[1] = "การดม",
		[2] = "การดื่ม",
		[3] = "การมัด",
	},
	["กดมลเ"] = {
		[1] = "กลเม็ด",
		[2] = "กัลเม็ด",
	},
	["กดมอไ"] = {
		[1] = "ดอกไม้",
		[2] = "ไม้ดอก",
	},
	["กดยรา"] = {
		[1] = "การยึด",
		[2] = "การยืด",
	},
	["กดยออา"] = {
		[1] = "อด ๆ อยาก ๆ",
		[2] = "อดอยาก",
	},
	["กดร"] = {
		[1] = "กรด",
		[2] = "กรีด",
		[3] = "กรี๊ด",
		[4] = "กรูด",
		[5] = "ดีกรี",
	},
	["กดรรา"] = {
		[1] = "การรด",
		[2] = "การรูด",
		[3] = "การรัด",
	},
	["กดรราา"] = {
		[1] = "การราด",
		[2] = "ดารากร",
	},
	["กดรลสา"] = {
		[1] = "การสลด",
		[2] = "การสลัด",
	},
	["กดรวะแ"] = {
		[1] = "กระแด่ว",
		[2] = "กระแด่ว ๆ",
	},
	["กดรวา"] = {
		[1] = "การวิด",
		[2] = "การวัด",
	},
	["กดรสา"] = {
		[1] = "การสุด",
		[2] = "การสูด",
	},
	["กดรอะ"] = {
		[1] = "กระอิด",
		[2] = "กระอึด",
		[3] = "กระอืด",
	},
	["กดรอา"] = {
		[1] = "การอด",
		[2] = "การอัด",
		[3] = "การอึด",
		[4] = "การอุด",
	},
	["กดรา"] = {
		[1] = "กราด",
		[2] = "การ์ด",
		[3] = "ก๊าร์ด",
		[4] = "การดุ",
		[5] = "การดู",
	},
	["กดรเ"] = {
		[1] = "เกร็ด",
		[2] = "ดิเรก",
	},
	["กดล"] = {
		[1] = "กลด",
		[2] = "กลัด",
	},
	["กดว"] = {
		[1] = "กวด",
		[2] = "กวัด",
	},
	["กดศ"] = {
		[1] = "กศ.ด.",
		[2] = "ศักดิ์",
	},
	["กดส"] = {
		[1] = "ก.ส.ด.",
		[2] = "สกัด",
	},
	["กดสะ"] = {
		[1] = "สะกด",
		[2] = "สะกิด",
	},
	["กดา"] = {
		[1] = "กาด",
		[2] = "ก๊าด",
		[3] = "ดาก",
	},
	["กดเ"] = {
		[1] = "เกด",
		[2] = "เกิด",
		[3] = "เดก",
		[4] = "เด็ก",
	},
	["กดไ"] = {
		[1] = "ไกด์",
		[2] = "ไก๊ด์",
	},
	["กต"] = {
		[1] = "ก.ต.",
		[2] = "ตก",
		[3] = "ตัก",
		[4] = "ตึก",
		[5] = "ตูก",
	},
	["กตน"] = {
		[1] = "กันต์",
		[2] = "ตีกิน",
	},
	["กตนป"] = {
		[1] = "กปิตัน",
		[2] = "กัปตัน",
	},
	["กตนรอา"] = {
		[1] = "การตอน",
		[2] = "การต้อน",
	},
	["กตนระ"] = {
		[1] = "กระตุ้น",
		[2] = "ตะกรน",
		[3] = "ตะกรัน",
	},
	["กตนรา"] = {
		[1] = "การตื่น",
		[2] = "การตุน",
		[3] = "การตุ๋น",
		[4] = "การ์ตูน",
		[5] = "การันต์",
		[6] = "การันตี",
	},
	["กตยยววเ"] = {
		[1] = "ก๊วยเตี๋ยว",
		[2] = "ก๋วยเตี๋ยว",
	},
	["กตยรษ"] = {
		[1] = "กษัตริย์",
		[2] = "กษัตรีย์",
	},
	["กตยรเ"] = {
		[1] = "เกียรติ",
		[2] = "เกียรติ์",
	},
	["กตยฤา"] = {
		[1] = "กฤตยา",
		[2] = "กฤติยา",
	},
	["กตร"] = {
		[1] = "กีรติ",
		[2] = "ตรึก",
		[3] = "ตุรกี",
	},
	["กตรรษะ"] = {
		[1] = "กระษัตร",
		[2] = "กระษัตรี",
	},
	["กตรรอะ"] = {
		[1] = "กระตร้อ",
		[2] = "ตระกร้อ",
	},
	["กตรษ"] = {
		[1] = "กษัตร",
		[2] = "กษัตรี",
	},
	["กตรอะ"] = {
		[1] = "กระต้อ",
		[2] = "ตะกร้อ",
	},
	["กตรอา"] = {
		[1] = "การต่อ",
		[2] = "การตื๊อ",
	},
	["กตรา"] = {
		[1] = "การติ",
		[2] = "การตี",
		[3] = "การตู่",
		[4] = "กีตาร์",
	},
	["กตราโ"] = {
		[1] = "การโต",
		[2] = "การโต้",
	},
	["กตล"] = {
		[1] = "ก.ล.ต.",
		[2] = "ตลก",
	},
	["กตว"] = {
		[1] = "ตกั่ว",
		[2] = "วิกัต",
		[3] = "วิกัติ",
	},
	["กตวแ"] = {
		[1] = "แก่ตัว",
		[2] = "แก้ตัว",
	},
	["กตอ"] = {
		[1] = "ตอก",
		[2] = "อ.ต.ก.",
	},
	["กตเ"] = {
		[1] = "เก็ต",
		[2] = "เก๊ต",
		[3] = "เกตุ",
	},
	["กถ"] = {
		[1] = "ถก",
		[2] = "ถัก",
		[3] = "ถึก",
		[4] = "ถูก",
	},
	["กถราไ"] = {
		[1] = "การไถ",
		[2] = "การไถ่",
	},
	["กถล"] = {
		[1] = "ถกล",
		[2] = "ถลก",
	},
	["กถา"] = {
		[1] = "กถา",
		[2] = "ถาก",
	},
	["กท"] = {
		[1] = "กท",
		[2] = "ทัก",
		[3] = "ทึก",
		[4] = "ทุก",
		[5] = "ทุก ๆ",
	},
	["กทท"] = {
		[1] = "กทท.",
		[2] = "ทกท.",
	},
	["กทนยระาา"] = {
		[1] = "กระยาทาน",
		[2] = "การทะยาน",
	},
	["กทนรรเ"] = {
		[1] = "กเรนทร",
		[2] = "กเรนทร์",
	},
	["กทนะ"] = {
		[1] = "กะทุน",
		[2] = "ทะนุกิ",
	},
	["กทนา"] = {
		[1] = "กันท่า",
		[2] = "กานท์",
	},
	["กทบ"] = {
		[1] = "กทบ.",
		[2] = "กบทู",
	},
	["กทบระ"] = {
		[1] = "กระทบ",
		[2] = "กระทืบ",
		[3] = "กระบท",
	},
	["กทบรา"] = {
		[1] = "การทับ",
		[2] = "การทุบ",
		[3] = "การทบ",
	},
	["กทพ"] = {
		[1] = "กทพ.",
		[2] = "ที่พัก",
	},
	["กทม"] = {
		[1] = "กทม",
		[2] = "กทม.",
		[3] = "กมุท",
		[4] = "กุมุท",
	},
	["กทมระ"] = {
		[1] = "กระทุ่ม",
		[2] = "กระมุท",
	},
	["กทมรา"] = {
		[1] = "กรมท่า",
		[2] = "การทุ่ม",
	},
	["กทรอา"] = {
		[1] = "การท่อ",
		[2] = "การท้อ",
		[3] = "การทื่อ",
	},
	["กทระ"] = {
		[1] = "กระทุ",
		[2] = "กระทู้",
		[3] = "ระทึก",
	},
	["กทรา"] = {
		[1] = "ทราก",
		[2] = "ทารก",
	},
	["กทล"] = {
		[1] = "กทลี",
		[2] = "กัทลี",
	},
	["กทส"] = {
		[1] = "ก.ส.ท.",
		[2] = "กสท.",
		[3] = "สกท.",
	},
	["กทะ"] = {
		[1] = "กะทิ",
		[2] = "กะทู้",
	},
	["กน"] = {
		[1] = "กน",
		[2] = "ก่น",
		[3] = "ก้น",
		[4] = "กัน",
		[5] = "กั้น",
		[6] = "กิน",
		[7] = "กึ๋น",
		[8] = "กุน",
		[9] = "กุ๊น",
		[10] = "นก",
		[11] = "นัก",
		[12] = "นึก",
		[13] = "กินี",
	},
	["กนนนอ"] = {
		[1] = "กินนอน",
		[2] = "นอนก้น",
	},
	["กนนร"] = {
		[1] = "กินนร",
		[2] = "กินริน",
	},
	["กนนำ"] = {
		[1] = "กำนัน",
		[2] = "กินน้ำ",
	},
	["กนบบ"] = {
		[1] = "บึกบึน",
		[2] = "บุกบัน",
		[3] = "บุกบั่น",
	},
	["กนบรว"] = {
		[1] = "กินรวบ",
		[2] = "รบกวน",
	},
	["กนบรา"] = {
		[1] = "การนบ",
		[2] = "การนับ",
		[3] = "การบน",
		[4] = "การบ่น",
		[5] = "การบั่น",
		[6] = "การบิน",
		[7] = "การบิ่น",
	},
	["กนบราา"] = {
		[1] = "การนาบ",
		[2] = "การบาน",
		[3] = "การบ้าน",
	},
	["กนบราแ"] = {
		[1] = "การแนบ",
		[2] = "การแบน",
	},
	["กนปปยราา"] = {
		[1] = "การป่ายปีน",
		[2] = "การปีนป่าย",
	},
	["กนปรา"] = {
		[1] = "การปัน",
		[2] = "การปั่น",
		[3] = "การปั้น",
		[4] = "การปีน",
		[5] = "การปูน",
	},
	["กนปำ"] = {
		[1] = "กำปั่น",
		[2] = "กำปั้น",
	},
	["กนฝรา"] = {
		[1] = "การฝน",
		[2] = "การฝัน",
		[3] = "การฝืน",
	},
	["กนพระ"] = {
		[1] = "กระพัน",
		[2] = "กะพรุน",
	},
	["กนพรา"] = {
		[1] = "การพ่น",
		[2] = "การพัน",
		[3] = "การพูน",
		[4] = "การพ้น",
	},
	["กนพอ"] = {
		[1] = "พอ ๆ กัน",
		[2] = "พอกัน",
	},
	["กนมมยรหาา"] = {
		[1] = "การมั่นหมาย",
		[2] = "การหมายมั่น",
	},
	["กนมรหา"] = {
		[1] = "การหมั้น",
		[2] = "การหมิ่น",
		[3] = "การหมุน",
	},
	["กนมรอ"] = {
		[1] = "กอ.รมน.",
		[2] = "อนุกรม",
	},
	["กนมรา"] = {
		[1] = "การมัน",
		[2] = "การมุ่น",
		[3] = "นามกร",
	},
	["กนมราโ"] = {
		[1] = "การมโน",
		[2] = "การโน้ม",
	},
	["กนมลสา"] = {
		[1] = "กมลาสน์",
		[2] = "นามสกุล",
	},
	["กนมลอาเ"] = {
		[1] = "กล้ามเนื้อ",
		[2] = "น้อมเกล้าฯ",
	},
	["กนยยออ"] = {
		[1] = "ยอกย้อน",
		[2] = "ย้อนยอก",
	},
	["กนยรา"] = {
		[1] = "การย่น",
		[2] = "การยืน",
		[3] = "การยื่น",
		[4] = "การยัน",
	},
	["กนยวเ"] = {
		[1] = "เกวียน",
		[2] = "ยกเว้น",
	},
	["กนยา"] = {
		[1] = "กันยา",
		[2] = "นายก",
		[3] = "นายกฯ",
		[4] = "นิกาย",
	},
	["กนร"] = {
		[1] = "กรน",
		[2] = "กรัน",
		[3] = "กริน",
		[4] = "กรินี",
		[5] = "กรุ่น",
		[6] = "กินรี",
		[7] = "นกรู้",
		[8] = "นรก",
		[9] = "รู้กัน",
	},
	["กนรรา"] = {
		[1] = "กรรุนา",
		[2] = "การรน",
		[3] = "การร่น",
		[4] = "การริน",
		[5] = "นรการ",
		[6] = "นรากร",
		[7] = "รุกราน",
	},
	["กนรลา"] = {
		[1] = "การลน",
		[2] = "การล้น",
	},
	["กนรวหา"] = {
		[1] = "การหวน",
		[2] = "การหวั่น",
	},
	["กนรวะ"] = {
		[1] = "กระวน",
		[2] = "กระวิน",
	},
	["กนรวา"] = {
		[1] = "การวน",
		[2] = "การวุ่น",
		[3] = "นวการ",
	},
	["กนรวาเ"] = {
		[1] = "การเวน",
		[2] = "การเว้น",
	},
	["กนรสะ"] = {
		[1] = "กระสัน",
		[2] = "กระสุน",
	},
	["กนรสา"] = {
		[1] = "การสั่น",
		[2] = "การสิ้น",
	},
	["กนรหา"] = {
		[1] = "การหนี",
		[2] = "การหั่น",
		[3] = "การหิน",
		[4] = "การหัน",
	},
	["กนรอา"] = {
		[1] = "การอิน",
		[2] = "การอุ่น",
	},
	["กนรอาา"] = {
		[1] = "การอาน",
		[2] = "การอ่าน",
	},
	["กนรา"] = {
		[1] = "กราน",
		[2] = "กร้าน",
		[3] = "น่ารัก",
	},
	["กนรเ"] = {
		[1] = "เกรน",
		[2] = "เกริน",
		[3] = "เกริ่น",
	},
	["กนล"] = {
		[1] = "กล่น",
		[2] = "กลั่น",
		[3] = "กลั้น",
		[4] = "กลิ่น",
		[5] = "กลืน",
		[6] = "นกุล",
	},
	["กนลอ"] = {
		[1] = "กลอน",
		[2] = "กล่อน",
		[3] = "กล้อน",
		[4] = "ล่อกัน",
	},
	["กนลอเ"] = {
		[1] = "เกลื่อน",
		[2] = "เกลื้อน",
		[3] = "ลูกเอ็น",
	},
	["กนละ"] = {
		[1] = "กะล้น",
		[2] = "กะลัน",
	},
	["กนลำ"] = {
		[1] = "กำนล",
		[2] = "กำนัล",
		[3] = "ลูกน้ำ",
	},
	["กนว"] = {
		[1] = "กวน",
		[2] = "ก๊วน",
		[3] = "กวิน",
		[4] = "นวก.",
	},
	["กนวา"] = {
		[1] = "กว้าน",
		[2] = "กว๊าน",
	},
	["กนศ"] = {
		[1] = "กศน.",
		[2] = "ศกุน",
		[3] = "ศกุนิ",
		[4] = "ศกุนี",
	},
	["กนสำ"] = {
		[1] = "น้ำสุก",
		[2] = "สำนัก",
		[3] = "สำนึก",
	},
	["กนห"] = {
		[1] = "หนัก",
		[2] = "หุ้นกู้",
	},
	["กนอ"] = {
		[1] = "กนอ.",
		[2] = "ก่อน",
		[3] = "ก้อน",
		[4] = "นอก",
	},
	["กนา"] = {
		[1] = "กาน",
		[2] = "ก่าน",
		[3] = "ก้าน",
		[4] = "นาก",
	},
	["กนาา"] = {
		[1] = "กาน้า",
		[2] = "กานา",
	},
	["กนเ"] = {
		[1] = "เกน",
		[2] = "เก่น",
		[3] = "เกน ๆ",
		[4] = "เกิน",
	},
	["กนแ"] = {
		[1] = "แกน",
		[2] = "แก่น",
	},
	["กนโ"] = {
		[1] = "โกน",
		[2] = "โก่น",
	},
	["กบ"] = {
		[1] = "กบ",
		[2] = "กบี่",
		[3] = "กับ",
		[4] = "กิ๊บ",
		[5] = "กีบ",
		[6] = "กูบ",
		[7] = "บ.ก.",
		[8] = "บก",
		[9] = "บก.",
		[10] = "บึก",
	},
	["กบประ"] = {
		[1] = "กะปริบ",
		[2] = "ประกบ",
		[3] = "ประกับ",
	},
	["กบพรา"] = {
		[1] = "การพับ",
		[2] = "การพบ",
	},
	["กบมรหะ"] = {
		[1] = "กระหมิบ",
		[2] = "กระหมุบ",
	},
	["กบมลเเ"] = {
		[1] = "เก็บเล็ม",
		[2] = "เก็บเล่ม",
	},
	["กบยรหะ"] = {
		[1] = "กระหยบ",
		[2] = "กระหยับ",
	},
	["กบร"] = {
		[1] = "กบูร",
		[2] = "กรบ",
		[3] = "กรับ",
		[4] = "กริบ",
		[5] = "กรึ๊บ",
		[6] = "กรุบ",
	},
	["กบรร"] = {
		[1] = "กรบูร",
		[2] = "บริกร",
	},
	["กบรระ"] = {
		[1] = "กระบุรี",
		[2] = "กระบูร",
	},
	["กบรรา"] = {
		[1] = "การบูร",
		[2] = "การริบ",
		[3] = "การรีบ",
		[4] = "บริการ",
		[5] = "การรับ",
	},
	["กบรละ"] = {
		[1] = "กระบิล",
		[2] = "กระลับ",
	},
	["กบรลา"] = {
		[1] = "การลับ",
		[2] = "การลูบ",
	},
	["กบรสา"] = {
		[1] = "การสบ",
		[2] = "การสืบ",
		[3] = "การสูบ",
	},
	["กบระ"] = {
		[1] = "กระบิ",
		[2] = "กระบี่",
	},
	["กบระาเ"] = {
		[1] = "กระเบา",
		[2] = "การเบะ",
	},
	["กบรา"] = {
		[1] = "กราบ",
		[2] = "การบุ",
		[3] = "การบู๊",
	},
	["กบล"] = {
		[1] = "กบิล",
		[2] = "กลบ",
		[3] = "กลับ",
		[4] = "กลีบ",
	},
	["กบลลอ"] = {
		[1] = "ลักลอบ",
		[2] = "ลูกบอล",
	},
	["กบว"] = {
		[1] = "กบว.",
		[2] = "บวก",
	},
	["กบศ"] = {
		[1] = "ก.บ.ศ.",
		[2] = "กศ.บ.",
	},
	["กบอ"] = {
		[1] = "กอบ",
		[2] = "บอก",
		[3] = "อบก.",
	},
	["กบา"] = {
		[1] = "กาบ",
		[2] = "บาก",
	},
	["กบเ"] = {
		[1] = "เกบ",
		[2] = "เก็บ",
		[3] = "เกิบ",
		[4] = "เบิก",
	},
	["กป"] = {
		[1] = "กปิ",
		[2] = "กัป",
		[3] = "ปก",
		[4] = "ปัก",
		[5] = "ปีก",
	},
	["กปยรวา"] = {
		[1] = "กรวยป่า",
		[2] = "การป่วย",
	},
	["กปรรา"] = {
		[1] = "การปริ",
		[2] = "การปรุ",
	},
	["กปรา"] = {
		[1] = "การปี้",
		[2] = "การปู",
	},
	["กปล"] = {
		[1] = "กัลป์",
		[2] = "ปลัก",
		[3] = "ปลั๊ก",
		[4] = "ปลีก",
		[5] = "ปลุก",
		[6] = "ปลูก",
	},
	["กปศ"] = {
		[1] = "กปศ.",
		[2] = "ศปก.",
	},
	["กปษ"] = {
		[1] = "ปักษ",
		[2] = "ปักษ์",
		[3] = "ปักษี",
	},
	["กปส"] = {
		[1] = "ก.ป.ส.",
		[2] = "กปส.",
		[3] = "สปก.",
	},
	["กปฬ"] = {
		[1] = "ปิฬก",
		[2] = "ปีฬก",
	},
	["กปอ"] = {
		[1] = "กปอ.",
		[2] = "ก๊อป",
		[3] = "ปอก",
	},
	["กผ"] = {
		[1] = "ผก",
		[2] = "ผัก",
		[3] = "ผูก",
	},
	["กผล"] = {
		[1] = "ผลัก",
		[2] = "ผลึก",
	},
	["กผา"] = {
		[1] = "ผกา",
		[2] = "ผาก",
	},
	["กฝ"] = {
		[1] = "ฝัก",
		[2] = "ฝีก",
		[3] = "ฝึก",
	},
	["กพ"] = {
		[1] = "กพ",
		[2] = "ก.พ.",
		[3] = "พก",
		[4] = "พัก",
	},
	["กพมล"] = {
		[1] = "กัมพล",
		[2] = "กัลพุม",
		[3] = "พกลม",
	},
	["กพมา"] = {
		[1] = "พุกาม",
		[2] = "พูกาม",
	},
	["กพยราา"] = {
		[1] = "การพาย",
		[2] = "การพ่าย",
	},
	["กพร"] = {
		[1] = "ก.พ.ร.",
		[2] = "กพร.",
		[3] = "พ.ร.ก.",
		[4] = "พรก.",
		[5] = "พริก",
		[6] = "พักร",
	},
	["กพระาเ"] = {
		[1] = "กระเพา",
		[2] = "กะเพรา",
	},
	["กพรา"] = {
		[1] = "พราก",
		[2] = "พราก ๆ",
		[3] = "พิการ",
	},
	["กพฤษ"] = {
		[1] = "พฤกษ",
		[2] = "พฤกษ์",
	},
	["กฟ"] = {
		[1] = "ฟก",
		[2] = "ฟัก",
		[3] = "ฟูก",
	},
	["กฟฟม"] = {
		[1] = "ฟักฟูม",
		[2] = "ฟูมฟัก",
	},
	["กฟรา"] = {
		[1] = "กราฟ",
		[2] = "การฟู",
	},
	["กภ"] = {
		[1] = "ภก",
		[2] = "ภก.",
		[3] = "ภัก",
	},
	["กภม"] = {
		[1] = "กุมภ",
		[2] = "กุมภ์",
	},
	["กภมล"] = {
		[1] = "กุมภิล",
		[2] = "กุมภีล์",
	},
	["กม"] = {
		[1] = "กม",
		[2] = "ก้ม",
		[3] = "ก.ม.",
		[4] = "กม.",
		[5] = "กุม",
		[6] = "กุ่ม",
		[7] = "มก.",
		[8] = "มูก",
	},
	["กมยรหาา"] = {
		[1] = "การหมาย",
		[2] = "การหยาม",
	},
	["กมยรอา"] = {
		[1] = "การยอม",
		[2] = "การย้อม",
	},
	["กมยรา"] = {
		[1] = "การยิ้ม",
		[2] = "การยืม",
	},
	["กมร"] = {
		[1] = "กรม",
		[2] = "กรัม",
		[3] = "กริม",
		[4] = "กริ่ม",
		[5] = "กรุ่ม",
		[6] = "มกร",
	},
	["กมรร"] = {
		[1] = "กรรม",
		[2] = "กรรม์",
	},
	["กมรรวา"] = {
		[1] = "การรวม",
		[2] = "การร่วม",
	},
	["กมรลา"] = {
		[1] = "การล้ม",
		[2] = "การลิ้ม",
		[3] = "การลืม",
	},
	["กมรลาา"] = {
		[1] = "การลาม",
		[2] = "การล่าม",
	},
	["กมรว"] = {
		[1] = "กรวม",
		[2] = "กร้วม",
	},
	["กมรสอาเ"] = {
		[1] = "การเสมอ",
		[2] = "การเสื่อม",
	},
	["กมรสา"] = {
		[1] = "การสุม",
		[2] = "สมการ",
	},
	["กมรหะ"] = {
		[1] = "กระหึม",
		[2] = "กระหึ่ม",
	},
	["กมรหา"] = {
		[1] = "การห่ม",
		[2] = "การหุ้ม",
	},
	["กมรอ"] = {
		[1] = "กรอม",
		[2] = "กร่อม",
		[3] = "กร่อม ๆ",
	},
	["กมรออา"] = {
		[1] = "การออม",
		[2] = "การอ้อม",
	},
	["กมรอา"] = {
		[1] = "การอม",
		[2] = "การอิ่ม",
		[3] = "การอุ้ม",
	},
	["กมรา"] = {
		[1] = "กราม",
		[2] = "การมี",
		[3] = "กุมาร",
		[4] = "กุมารี",
		[5] = "มกรา",
	},
	["กมราา"] = {
		[1] = "การมา",
		[2] = "กุมารา",
	},
	["กมราาเ"] = {
		[1] = "การเมา",
		[2] = "เกามาร",
	},
	["กมล"] = {
		[1] = "กมล",
		[2] = "กลม",
		[3] = "กลิ้ม",
		[4] = "กลุ่ม",
		[5] = "กลุ้ม",
	},
	["กมลล"] = {
		[1] = "ล้มลุก",
		[2] = "ลุ่มลึก",
	},
	["กมลลา"] = {
		[1] = "มัลลิกา",
		[2] = "ลุกลาม",
	},
	["กมลศา"] = {
		[1] = "กมลาศ",
		[2] = "กัมลาศ",
	},
	["กมลหาเ"] = {
		[1] = "ม้าเหล็ก",
		[2] = "หล่มเก่า",
	},
	["กมลอ"] = {
		[1] = "กล่อม",
		[2] = "ลูกอม",
	},
	["กมลา"] = {
		[1] = "กมลา",
		[2] = "กล้าม",
		[3] = "ลามก",
	},
	["กมศ"] = {
		[1] = "กศ.ม.",
		[2] = "มศก.",
	},
	["กมส"] = {
		[1] = "กุสุม",
		[2] = "มุสิก",
		[3] = "มูสิก",
	},
	["กมห"] = {
		[1] = "หมก",
		[2] = "หมัก",
		[3] = "หมึก",
	},
	["กมหหโ"] = {
		[1] = "หักโหม",
		[2] = "โหมหัก",
	},
	["กมหฮเ"] = {
		[1] = "เหิมฮึก",
		[2] = "ฮึกเหิม",
	},
	["กมหฮโ"] = {
		[1] = "โหมฮึก",
		[2] = "ฮึกโหม",
	},
	["กมอ"] = {
		[1] = "ก้อม",
		[2] = "มอก.",
	},
	["กมา"] = {
		[1] = "กาม",
		[2] = "ก้าม",
		[3] = "มาก",
	},
	["กมเ"] = {
		[1] = "เกม",
		[2] = "เม็ก",
	},
	["กมแ"] = {
		[1] = "แกม",
		[2] = "แก้ม",
	},
	["กย"] = {
		[1] = "ก.ย.",
		[2] = "กุ๊ย",
		[3] = "กุ๋ย ๆ",
		[4] = "ยก",
		[5] = "ยิก",
		[6] = "ยิก ๆ",
	},
	["กยยหอาเ"] = {
		[1] = "เย้าหยอก",
		[2] = "หยอกเย้า",
		[3] = "หยากเยื่อ",
	},
	["กยร"] = {
		[1] = "กรุย",
		[2] = "รยก",
	},
	["กยรลาเ"] = {
		[1] = "การเลย",
		[2] = "การเลีย",
	},
	["กยรวสาเ"] = {
		[1] = "การเสวย",
		[2] = "การเสียว",
		[3] = "การเสี่ยว",
	},
	["กยรวาา"] = {
		[1] = "การวาย",
		[2] = "การว่าย",
	},
	["กยรวเ"] = {
		[1] = "เกรียว",
		[2] = "เกรี้ยว",
		[3] = "เกรี้ยว ๆ",
	},
	["กยรสาเ"] = {
		[1] = "การเสย",
		[2] = "การเสีย",
	},
	["กยรหาา"] = {
		[1] = "การหย่า",
		[2] = "การหาย",
	},
	["กยรอา"] = {
		[1] = "การยอ",
		[2] = "การยื้อ",
		[3] = "การอยู่",
		[4] = "อัยการ",
	},
	["กยรา"] = {
		[1] = "กราย",
		[2] = "กริยา",
		[3] = "การย์",
		[4] = "การยุ",
		[5] = "กิริยา",
	},
	["กยราำ"] = {
		[1] = "การยำ",
		[2] = "การย่ำ",
		[3] = "การย้ำ",
	},
	["กยรเ"] = {
		[1] = "เกยูร",
		[2] = "เกียร์",
		[3] = "เรียก",
	},
	["กยลลหหาา"] = {
		[1] = "หลากหลาย",
		[2] = "หลายหลาก",
	},
	["กยลว"] = {
		[1] = "กล้วย",
		[2] = "กล้วย ๆ",
	},
	["กยลออเ"] = {
		[1] = "เลื่อยอก",
		[2] = "อกเลื่อย",
	},
	["กยลา"] = {
		[1] = "กลาย",
		[2] = "กล้าย",
		[3] = "กัลยา",
	},
	["กยลเ"] = {
		[1] = "เกลี่ย",
		[2] = "เกลี้ย",
	},
	["กยวเ"] = {
		[1] = "เกี่ยว",
		[2] = "เกี้ยว",
		[3] = "เกี๊ยว",
	},
	["กยษ"] = {
		[1] = "กษัย",
		[2] = "ยักษ์",
	},
	["กยษโ"] = {
		[1] = "โกษย",
		[2] = "โกษีย์",
	},
	["กยอ"] = {
		[1] = "กอย",
		[2] = "ก้อย",
		[3] = "ยอก",
	},
	["กยา"] = {
		[1] = "กาย",
		[2] = "ก่าย",
		[3] = "ยาก",
		[4] = "ยี่ก่า",
	},
	["กยเ"] = {
		[1] = "เกย",
		[2] = "เกย์",
		[3] = "ยี่เก",
	},
	["กยโ"] = {
		[1] = "โกย",
		[2] = "โยก",
	},
	["กร"] = {
		[1] = "กร",
		[2] = "ก.ร.",
		[3] = "กรี",
		[4] = "กรุ",
		[5] = "กรู",
		[6] = "กูรู",
		[7] = "รก",
		[8] = "ร่ก",
		[9] = "รก.",
		[10] = "รัก",
	},
	["กรรศไ"] = {
		[1] = "ไกรศรี",
		[2] = "ไกรศร",
	},
	["กรรอา"] = {
		[1] = "การรอ",
		[2] = "การรื้อ",
	},
	["กรรา"] = {
		[1] = "การรี่",
		[2] = "การรุ",
		[3] = "การรู่",
		[4] = "การรู้",
	},
	["กรลาแ"] = {
		[1] = "การแล",
		[2] = "การแล่",
	},
	["กรลาไ"] = {
		[1] = "การไล่",
		[2] = "การไล้",
	},
	["กรว"] = {
		[1] = "กริว",
		[2] = "กริ้ว",
		[3] = "รวก",
	},
	["กรวหา"] = {
		[1] = "การหวี",
		[2] = "การหัว",
		[3] = "การหิว",
		[4] = "การหิ้ว",
	},
	["กรวหาไ"] = {
		[1] = "การไหว",
		[2] = "การไหว้",
	},
	["กรวา"] = {
		[1] = "กราว",
		[2] = "กร้าว",
		[3] = "การวี",
	},
	["กรวาา"] = {
		[1] = "การวา",
		[2] = "การว่า",
		[3] = "ว่าการ",
	},
	["กรศ"] = {
		[1] = "ศุกร",
		[2] = "ศุกร์",
	},
	["กรษ"] = {
		[1] = "กรีษ",
		[2] = "กษีร",
	},
	["กรส"] = {
		[1] = "กรีส",
		[2] = "รู้สึก",
		[3] = "สุกร",
	},
	["กรสะา"] = {
		[1] = "กระสา",
		[2] = "การสะ",
	},
	["กรสา"] = {
		[1] = "การสี",
		[2] = "การสู้",
		[3] = "กาสร",
	},
	["กรสเ"] = {
		[1] = "เกสร",
		[2] = "เกสรี",
	},
	["กรฬอาโ"] = {
		[1] = "โอฬาริก",
		[2] = "โอฬารึก",
	},
	["กรอ"] = {
		[1] = "กรอ",
		[2] = "กรอ.",
		[3] = "กร้อ",
		[4] = "อิรัก",
	},
	["กรอา"] = {
		[1] = "การอึ",
		[2] = "อากร",
	},
	["กรอาา"] = {
		[1] = "การอ้า",
		[2] = "อาการ",
	},
	["กระ"] = {
		[1] = "กระ",
		[2] = "กิระ",
	},
	["กระา"] = {
		[1] = "ระกา",
		[2] = "ระกํา",
	},
	["กรา"] = {
		[1] = "การ",
		[2] = "รกา",
		[3] = "ราก",
	},
	["กรำ"] = {
		[1] = "กรำ",
		[2] = "กร่ำ",
	},
	["กล"] = {
		[1] = "กล",
		[2] = "กล.",
		[3] = "กลี",
		[4] = "กุลี",
		[5] = "ล่ก",
		[6] = "ลัก",
		[7] = "ลึก",
		[8] = "ลุก",
		[9] = "ลูก",
	},
	["กลว"] = {
		[1] = "กลัว",
		[2] = "กลั้ว",
		[3] = "ลวก",
		[4] = "ลวก ๆ",
	},
	["กลศ"] = {
		[1] = "กลศ",
		[2] = "กุศล",
		[3] = "ศกล",
	},
	["กลศเ"] = {
		[1] = "กิเลศ",
		[2] = "เกลศ",
	},
	["กลษเ"] = {
		[1] = "กิเลษ",
		[2] = "เกลษ",
	},
	["กลส"] = {
		[1] = "ก.ส.ล.",
		[2] = "สกุล",
		[3] = "สลัก",
	},
	["กลห"] = {
		[1] = "หลัก",
		[2] = "หลีก",
	},
	["กลหา"] = {
		[1] = "กาหล",
		[2] = "กุหล่า",
		[3] = "หลาก",
	},
	["กลอ"] = {
		[1] = "กล้อ",
		[2] = "ลอก",
		[3] = "ล็อก",
		[4] = "อุลูก",
	},
	["กลอาเ"] = {
		[1] = "กัลเอา",
		[2] = "อกเลา",
	},
	["กลอเ"] = {
		[1] = "เกลอ",
		[2] = "เกลือ",
		[3] = "เกลื้อ",
		[4] = "เลือก",
	},
	["กละแ"] = {
		[1] = "กะแล",
		[2] = "แกละ",
	},
	["กลา"] = {
		[1] = "กลา",
		[2] = "กล้า",
		[3] = "กาล",
		[4] = "กาลี",
		[5] = "กุลา",
		[6] = "ลาก",
	},
	["กลาเ"] = {
		[1] = "กุเลา",
		[2] = "เกลา",
		[3] = "เกล้า",
		[4] = "เกล้าฯ",
	},
	["กลเ"] = {
		[1] = "ลิเก",
		[2] = "เล็ก",
		[3] = "เลิก",
	},
	["กลแ"] = {
		[1] = "แกล",
		[2] = "แกล่",
		[3] = "แลก",
		[4] = "แล็ก",
	},
	["กลโ"] = {
		[1] = "กิโล",
		[2] = "โลก",
	},
	["กลไ"] = {
		[1] = "ไกล",
		[2] = "ไกล่",
	},
	["กว"] = {
		[1] = "ก.ว.",
		[2] = "กวี",
		[3] = "กิ่ว",
		[4] = "กีวี",
		[5] = "กีวี่",
		[6] = "วัก",
	},
	["กวส"] = {
		[1] = "สกว.",
		[2] = "สวก",
	},
	["กวสา"] = {
		[1] = "สกาว",
		[2] = "สักว่า",
		[3] = "สาวก",
		[4] = "สีวิกา",
	},
	["กวอ"] = {
		[1] = "วอก",
		[2] = "อ้วก",
	},
	["กวา"] = {
		[1] = "กวา",
		[2] = "กว่า",
		[3] = "กาว",
		[4] = "ก้าว",
		[5] = "ว้าก",
	},
	["กวแ"] = {
		[1] = "แกว",
		[2] = "แก้ว",
	},
	["กศ"] = {
		[1] = "ก.ศ.",
		[2] = "ศก",
		[3] = "ศก.",
		[4] = "ศึก",
	},
	["กศส"] = {
		[1] = "สกศ.",
		[2] = "สศก.",
	},
	["กศเ"] = {
		[1] = "เกศ",
		[2] = "เกศี",
	},
	["กส"] = {
		[1] = "กส",
		[2] = "กสิ",
		[3] = "สก",
		[4] = "ส.ก.",
		[5] = "สกี",
		[6] = "สัก",
		[7] = "สึก",
		[8] = "สุก",
		[9] = "สุกี้",
	},
	["กสอ"] = {
		[1] = "ก.ส.อ.",
		[2] = "กสอ.",
		[3] = "สกอ.",
	},
	["กสา"] = {
		[1] = "สาก",
		[2] = "สีกา",
	},
	["กสาเ"] = {
		[1] = "เกสา",
		[2] = "สาเก",
		[3] = "สิเกา",
	},
	["กสเ"] = {
		[1] = "เกส",
		[2] = "เกสี",
	},
	["กสแ"] = {
		[1] = "แก็ส",
		[2] = "แก๊ส",
	},
	["กห"] = {
		[1] = "หก",
		[2] = "หัก",
		[3] = "หูก",
	},
	["กฬา"] = {
		[1] = "กาฬ",
		[2] = "กีฬา",
	},
	["กอ"] = {
		[1] = "กอ",
		[2] = "ก่อ",
		[3] = "ก้อ",
		[4] = "อก",
		[5] = "อก.",
		[6] = "อิก",
		[7] = "อีก",
	},
	["กอาเ"] = {
		[1] = "เก้าอี้",
		[2] = "เอกา",
	},
	["กอเ"] = {
		[1] = "เก้อ",
		[2] = "เกื้อ",
		[3] = "เอก",
	},
	["กะเ"] = {
		[1] = "เกะ",
		[2] = "เก๊ะ",
	},
	["กะโ"] = {
		[1] = "โกะ",
		[2] = "โก๊ะ",
	},
	["กา"] = {
		[1] = "กา",
		[2] = "ก๋า",
	},
	["กาเ"] = {
		[1] = "เกา",
		[2] = "เก่า",
		[3] = "เก้า",
		[4] = "เก๋า",
	},
	["กำ"] = {
		[1] = "กำ",
		[2] = "ก่ำ",
	},
	["กเ"] = {
		[1] = "เก",
		[2] = "เก๊",
		[3] = "เก๋",
	},
	["กแ"] = {
		[1] = "แก",
		[2] = "แก่",
		[3] = "แก้",
	},
	["กโ"] = {
		[1] = "โก้",
		[2] = "โก๋",
	},
	["กไ"] = {
		[1] = "ไก่",
		[2] = "ไก๊",
		[3] = "ไก๋",
		[4] = "ไก",
	},
	["ขขงนแ"] = {
		[1] = "แข็งขัน",
		[2] = "แข่งขัน",
	},
	["ขขญววา"] = {
		[1] = "ขวัญข้าว",
		[2] = "ข้าวขวัญ",
	},
	["ขขดน"] = {
		[1] = "ขัดขืน",
		[2] = "ขีดขั้น",
	},
	["ขขนม"] = {
		[1] = "ขมขื่น",
		[2] = "ข่มขืน",
	},
	["ขขนยววา"] = {
		[1] = "ขวนขวาย",
		[2] = "ขวายขวน",
	},
	["ขขม"] = {
		[1] = "ข่มขี่",
		[2] = "ข่มขู่",
	},
	["ขขวาไ"] = {
		[1] = "ไข่ขาว",
		[2] = "ไข่ข้าว",
	},
	["ขคคงนมวอาเ"] = {
		[1] = "ความขุ่นเคือง",
		[2] = "ความเคืองขุ่น",
	},
	["ขคงนอเ"] = {
		[1] = "ขุ่นเคือง",
		[2] = "เคืองขุ่น",
	},
	["ขคนมวา"] = {
		[1] = "ความขัน",
		[2] = "ความขุ่น",
	},
	["ขคนไ"] = {
		[1] = "ไข่คน",
		[2] = "คนไข้",
	},
	["ขคมวสา"] = {
		[1] = "ความสุขี",
		[2] = "ความสุข",
	},
	["ขง"] = {
		[1] = "ขง",
		[2] = "ขัง",
		[3] = "ขึง",
	},
	["ขงงสอ"] = {
		[1] = "ของสูง",
		[2] = "สิ่งของ",
	},
	["ขงท"] = {
		[1] = "ขทิง",
		[2] = "ขทึง",
	},
	["ขงม"] = {
		[1] = "ขมัง",
		[2] = "ขมึง",
	},
	["ขงยเ"] = {
		[1] = "เขย่ง",
		[2] = "เขียง",
	},
	["ขงรออ"] = {
		[1] = "ขอร้อง",
		[2] = "ร้องขอ",
	},
	["ขงล"] = {
		[1] = "ขลัง",
		[2] = "ขลุง",
	},
	["ขงว"] = {
		[1] = "ขวง",
		[2] = "ข่วง",
	},
	["ขงวา"] = {
		[1] = "ขวาง",
		[2] = "ขว้าง",
	},
	["ขงอ"] = {
		[1] = "ของ",
		[2] = "ข้อง",
	},
	["ขงา"] = {
		[1] = "ข่าง",
		[2] = "ข้าง",
	},
	["ขงแ"] = {
		[1] = "แข็ง",
		[2] = "แข่ง",
		[3] = "แข้ง",
	},
	["ขด"] = {
		[1] = "ขด",
		[2] = "ขัด",
		[3] = "ขีด",
		[4] = "ขุด",
		[5] = "ขูด",
	},
	["ขดน"] = {
		[1] = "ขนด",
		[2] = "ขนัด",
	},
	["ขดนา"] = {
		[1] = "ขดาน",
		[2] = "ขนาด",
	},
	["ขดยา"] = {
		[1] = "ขยาด",
		[2] = "ยาขัด",
	},
	["ขดว"] = {
		[1] = "ขวด",
		[2] = "ขวัด",
		[3] = "ขวิด",
	},
	["ขตน"] = {
		[1] = "ขันติ",
		[2] = "ขันตี",
		[3] = "ขี้ตีน",
	},
	["ขทาเ"] = {
		[1] = "ขี้เท่า",
		[2] = "เข้าที",
	},
	["ขน"] = {
		[1] = "ขน",
		[2] = "ข้น",
		[3] = "ขัน",
		[4] = "ขั้น",
		[5] = "ขึ้น",
		[6] = "ขืน",
		[7] = "ขุน",
		[8] = "ขุ่น",
		[9] = "นข",
	},
	["ขนน"] = {
		[1] = "ขนน",
		[2] = "ขนัน",
		[3] = "ขนุน",
	},
	["ขนบ"] = {
		[1] = "ขนบ",
		[2] = "นบข.",
	},
	["ขนม"] = {
		[1] = "ขนม",
		[2] = "ขมิ้น",
	},
	["ขนมว"] = {
		[1] = "ขมวน",
		[2] = "ขุ่นมัว",
	},
	["ขนมวา"] = {
		[1] = "ข้าวมัน",
		[2] = "ข้าวมิ่น",
	},
	["ขนย"] = {
		[1] = "ขยัน",
		[2] = "ขยั้น",
	},
	["ขนยอ"] = {
		[1] = "ขนอุย",
		[2] = "ขย่อน",
		[3] = "ขย้อน",
	},
	["ขนยเ"] = {
		[1] = "เขนย",
		[2] = "เขียน",
	},
	["ขนว"] = {
		[1] = "ขวน",
		[2] = "ข่วน",
	},
	["ขนส"] = {
		[1] = "สนข.",
		[2] = "สุนัข",
	},
	["ขนา"] = {
		[1] = "ขาน",
		[2] = "นขา",
	},
	["ขนเ"] = {
		[1] = "เขน",
		[2] = "เข็น",
		[3] = "เข่น",
	},
	["ขบ"] = {
		[1] = "ขบ",
		[2] = "ขับ",
	},
	["ขบม"] = {
		[1] = "ขมับ",
		[2] = "ขมิบ",
		[3] = "ขมุบ",
	},
	["ขบย"] = {
		[1] = "ขยับ",
		[2] = "ขยิบ",
		[3] = "ขยุบ",
	},
	["ขบร"] = {
		[1] = "ขบูร",
		[2] = "ขริบ",
	},
	["ขบล"] = {
		[1] = "ขลับ",
		[2] = "ขลิบ",
		[3] = "ขลุบ",
	},
	["ขบว"] = {
		[1] = "ขวบ",
		[2] = "ขวับ",
	},
	["ขฝาาเเ"] = {
		[1] = "เข้าเฝ้า",
		[2] = "เข้าเฝ้าฯ",
	},
	["ขม"] = {
		[1] = "ขม",
		[2] = "ข่ม",
		[3] = "ขมุ",
		[4] = "ขิม",
		[5] = "ขุม",
		[6] = "มข.",
	},
	["ขมม"] = {
		[1] = "ขมม",
		[2] = "ขมุม",
	},
	["ขมย"] = {
		[1] = "ขยม",
		[2] = "ขย่ม",
		[3] = "ขยิ่ม",
		[4] = "ขยุม",
		[5] = "ขยุ้ม",
	},
	["ขมยเ"] = {
		[1] = "เขียม",
		[2] = "เขียม ๆ",
	},
	["ขมร"] = {
		[1] = "ขรม",
		[2] = "ขรึม",
	},
	["ขมา"] = {
		[1] = "ขมา",
		[2] = "ขาม",
		[3] = "ข้าม",
		[4] = "ขี่ม้า",
	},
	["ขมาเ"] = {
		[1] = "ขี้เมา",
		[2] = "เขม่า",
	},
	["ขย"] = {
		[1] = "ขย",
		[2] = "ขยี้",
		[3] = "ขุย",
	},
	["ขยล"] = {
		[1] = "ขยล",
		[2] = "ขลุ่ย",
	},
	["ขยวเ"] = {
		[1] = "เขียว",
		[2] = "เขี้ยว",
	},
	["ขยำ"] = {
		[1] = "ขยำ",
		[2] = "ขย้ำ",
	},
	["ขยเ"] = {
		[1] = "เขย",
		[2] = "เขี่ย",
	},
	["ขร"] = {
		[1] = "ขรี",
		[2] = "รูขี้",
	},
	["ขรว"] = {
		[1] = "ขรัว",
		[2] = "ขี้ริ้ว",
	},
	["ขรวสาา"] = {
		[1] = "ข่าวสาร",
		[2] = "ข้าวสาร",
	},
	["ขล"] = {
		[1] = "ขลู",
		[2] = "ขลู่",
	},
	["ขลา"] = {
		[1] = "ขลา",
		[2] = "ขาล",
	},
	["ขลาเ"] = {
		[1] = "เขลา",
		[2] = "เลขาฯ",
	},
	["ขว"] = {
		[1] = "ขัว",
		[2] = "ขั้ว",
	},
	["ขววา"] = {
		[1] = "ขวาว",
		[2] = "ขว้าว",
	},
	["ขวา"] = {
		[1] = "ขวา",
		[2] = "ขาว",
		[3] = "ข่าว",
		[4] = "ข้าว",
	},
	["ขส"] = {
		[1] = "สข",
		[2] = "สุข",
		[3] = "สุขี",
	},
	["ขอ"] = {
		[1] = "ขอ",
		[2] = "ข้อ",
		[3] = "ขื่อ",
	},
	["ขา"] = {
		[1] = "ขา",
		[2] = "ข้า",
		[3] = "ข้าฯ",
	},
	["ขาเ"] = {
		[1] = "เขา",
		[2] = "เข่า",
		[3] = "เข้า",
	},
	["ขไ"] = {
		[1] = "ไข",
		[2] = "ไข่",
		[3] = "ไข้",
	},
	["ฃวา"] = {
		[1] = "ฃวา",
		[2] = "ฃ่าว",
	},
	["ฃาเ"] = {
		[1] = "เฃา",
		[2] = "เฃ้า",
	},
	["คคคดนมลลวอาาเ"] = {
		[1] = "ความคลาดเคลื่อน",
		[2] = "ความเคลื่อนคลาด",
	},
	["คคดนลลอาเ"] = {
		[1] = "คลาดเคลื่อน",
		[2] = "เคลื่อนคลาด",
	},
	["คคมมวา"] = {
		[1] = "ความคม",
		[2] = "ความคุ้ม",
	},
	["คง"] = {
		[1] = "คง",
		[2] = "คั่ง",
		[3] = "คิง",
	},
	["คงงทรรอเ"] = {
		[1] = "ทรงเครื่อง",
		[2] = "เครื่องทรง",
	},
	["คงซบพรอะ"] = {
		[1] = "ซับพระองค์",
		[2] = "ซูบพระองค์",
	},
	["คงดธ"] = {
		[1] = "ธุดงค",
		[2] = "ธุดงค์",
	},
	["คงต"] = {
		[1] = "คตง.",
		[2] = "ตังค์",
	},
	["คงพพมมรรวอา"] = {
		[1] = "ความพร้อมพรั่ง",
		[2] = "ความพรั่งพร้อม",
	},
	["คงพพมรรวาาเ"] = {
		[1] = "ความพริ้งเพรา",
		[2] = "ความเพราพริ้ง",
	},
	["คงมมมววหอา"] = {
		[1] = "ความมัวหมอง",
		[2] = "ความหมองมัว",
	},
	["คงมลลวหหาใ"] = {
		[1] = "ความหลงใหล",
		[2] = "ความใหลหลง",
	},
	["คงร"] = {
		[1] = "ครั้ง",
		[2] = "ครึ่ง",
	},
	["คงล"] = {
		[1] = "คลัง",
		[2] = "คลึง",
		[3] = "ลิงค์",
	},
	["คงลอ"] = {
		[1] = "คลอง",
		[2] = "คล่อง",
		[3] = "คล้อง",
		[4] = "องคุลี",
	},
	["คงา"] = {
		[1] = "คาง",
		[2] = "ค่าง",
		[3] = "ค้าง",
	},
	["คงโ"] = {
		[1] = "โค่ง",
		[2] = "โค้ง",
	},
	["คจจดนมวาเ"] = {
		[1] = "ความจัดเจน",
		[2] = "ความเจนจัด",
	},
	["คจนนวำ"] = {
		[1] = "จำนวนคี่",
		[2] = "จำนวนคู่",
	},
	["คฉฉนมยววาเ"] = {
		[1] = "ความฉุนเฉียว",
		[2] = "ความเฉียวฉุน",
	},
	["คชชนมมวา"] = {
		[1] = "ความชื่นชม",
		[2] = "ความชุ่มชื้น",
	},
	["คชดมวา"] = {
		[1] = "ความชัด",
		[2] = "ความชืด",
	},
	["คชนมวา"] = {
		[1] = "ความชัน",
		[2] = "ความชิน",
		[3] = "ความชื้น",
	},
	["คชมวาา"] = {
		[1] = "ความชา",
		[2] = "ความช้า",
	},
	["คชโ"] = {
		[1] = "โค้ช",
		[2] = "โชค",
	},
	["คฒนนพมา"] = {
		[1] = "นิคมพัฒนา",
		[2] = "พัฒนานิคม",
	},
	["คณ"] = {
		[1] = "คุณ",
		[2] = "คูณ",
	},
	["คณร"] = {
		[1] = "ณคร",
		[2] = "รู้คุณ",
	},
	["คด"] = {
		[1] = "คด",
		[2] = "คดี",
		[3] = "คัด",
		[4] = "คิด",
	},
	["คดน"] = {
		[1] = "คนดี",
		[2] = "คืนดี",
	},
	["คดนนมยวหหอาเเ"] = {
		[1] = "ความเหน็ดเหนื่อย",
		[2] = "ความเหนื่อยเหน็ด",
	},
	["คดนมวววหหาา"] = {
		[1] = "ความหวั่นหวาด",
		[2] = "ความหวาดหวั่น",
	},
	["คดนอเ"] = {
		[1] = "เดือนคี่",
		[2] = "เดือนคู่",
	},
	["คดมมยยยวอาเ"] = {
		[1] = "ความเยี่ยมยอด",
		[2] = "ความยอดเยี่ยม",
	},
	["คดมมยวหหาเโ"] = {
		[1] = "ความเหี้ยมโหด",
		[2] = "ความโหดเหี้ยม",
	},
	["คดมมวอออา"] = {
		[1] = "ความอดออม",
		[2] = "ความออมอด",
	},
	["คดมยวอา"] = {
		[1] = "ความด้อย",
		[2] = "ความยอด",
	},
	["คดมวอา"] = {
		[1] = "ความดื้อ",
		[2] = "ความอึด",
	},
	["คดมวา"] = {
		[1] = "ความดี",
		[2] = "ความดุ",
	},
	["คดอ"] = {
		[1] = "คอด",
		[2] = "ค็อด",
		[3] = "ค่อด",
	},
	["คต"] = {
		[1] = "คต",
		[2] = "คติ",
		[3] = "คีต",
		[4] = "ต.ค.",
	},
	["คตพมรวออเ"] = {
		[1] = "คอมพิวเตอร์",
		[2] = "คอมพิวเต้อร์",
	},
	["คทมวอา"] = {
		[1] = "ความท้อ",
		[2] = "ความทื่อ",
	},
	["คทา"] = {
		[1] = "คทา",
		[2] = "ค่าที่",
	},
	["คน"] = {
		[1] = "คน",
		[2] = "ค้น",
		[3] = "คัน",
		[4] = "คั่น",
		[5] = "คั้น",
		[6] = "คืน",
		[7] = "คุ้น",
		[8] = "นค",
	},
	["คนนมววาแแ"] = {
		[1] = "ความแน่แน่ว",
		[2] = "ความแน่วแน่",
	},
	["คนนอ"] = {
		[1] = "คนอื่น",
		[2] = "คนอื่น ๆ",
	},
	["คนปมวาเ"] = {
		[1] = "ความเป็น",
		[2] = "ความเปิ่น",
	},
	["คนพมวา"] = {
		[1] = "ความพูน",
		[2] = "ความพ้น",
	},
	["คนมมมยวหาา"] = {
		[1] = "ความมั่นหมาย",
		[2] = "ความหมายมั่น",
	},
	["คนมมวหา"] = {
		[1] = "ความหนุ่ม",
		[2] = "ความหมิ่น",
	},
	["คนมมวา"] = {
		[1] = "ความนุ่ม",
		[2] = "ความมน",
		[3] = "ความมัน",
	},
	["คนมยวาเ"] = {
		[1] = "ความเย็น",
		[2] = "ความเยิน",
	},
	["คนมลวา"] = {
		[1] = "ความลน",
		[2] = "ความล้น",
	},
	["คนมววหา"] = {
		[1] = "ความห้วน",
		[2] = "ความหวั่น",
	},
	["คนมววา"] = {
		[1] = "ความนัว",
		[2] = "ความวุ่น",
	},
	["คนมวอา"] = {
		[1] = "ความอิน",
		[2] = "ความอุ่น",
	},
	["คนมวอาเ"] = {
		[1] = "ความเอน",
		[2] = "เนื้อความ",
	},
	["คนมห"] = {
		[1] = "คู่หมั้น",
		[2] = "หมีคน",
	},
	["คนร"] = {
		[1] = "ครั้น",
		[2] = "นคร",
	},
	["คนรรศ"] = {
		[1] = "นครศรีฯ",
		[2] = "ศรีนคร",
	},
	["คนล"] = {
		[1] = "คลีน",
		[2] = "คลื่น",
	},
	["คนว"] = {
		[1] = "ควัน",
		[2] = "ควั่น",
		[3] = "ควีน",
	},
	["คนหา"] = {
		[1] = "ค้นหา",
		[2] = "หันคา",
	},
	["คนอ"] = {
		[1] = "คอน",
		[2] = "ค่อน",
		[3] = "ค้อน",
		[4] = "อัคนี",
	},
	["คนา"] = {
		[1] = "คาน",
		[2] = "ค้าน",
		[3] = "นาคู",
	},
	["คนแ"] = {
		[1] = "แค้น",
		[2] = "แคนู",
	},
	["คนโ"] = {
		[1] = "โคน",
		[2] = "โค่น",
	},
	["คบ"] = {
		[1] = "ค.บ.",
		[2] = "คบ",
		[3] = "คับ",
		[4] = "คืบ",
	},
	["คบร"] = {
		[1] = "ครบ",
		[2] = "ครับ",
		[3] = "ครีบ",
	},
	["คบอ"] = {
		[1] = "ค.อ.บ.",
		[2] = "คอบ",
	},
	["คพ"] = {
		[1] = "คพ.",
		[2] = "พ.ค.",
	},
	["คพภ"] = {
		[1] = "คัพภ",
		[2] = "คัพภ์",
	},
	["คพรร"] = {
		[1] = "พรรค",
		[2] = "พรรค์",
	},
	["คพรวอ"] = {
		[1] = "พ่อครัว",
		[2] = "พอควร",
	},
	["คภมร"] = {
		[1] = "คัมภีร",
		[2] = "คัมภีร์",
	},
	["คภรร"] = {
		[1] = "ครรภ",
		[2] = "ครรภ์",
	},
	["คม"] = {
		[1] = "คม",
		[2] = "คีม",
		[3] = "คุม",
		[4] = "คุ้ม",
		[5] = "ม.ค.",
		[6] = "มค",
		[7] = "มี.ค.",
	},
	["คมมยวหาา"] = {
		[1] = "ความหมาย",
		[2] = "หมายความ",
	},
	["คมมวสอาเ"] = {
		[1] = "ความเสมอ",
		[2] = "ความเสื่อม",
	},
	["คมมวอา"] = {
		[1] = "ความอิ่ม",
		[2] = "ความอูม",
	},
	["คมร"] = {
		[1] = "ค.ร.ม.",
		[2] = "ครม.",
		[3] = "ครีม",
		[4] = "ครึ้ม",
	},
	["คมรวา"] = {
		[1] = "ความรู้",
		[2] = "รู้ความ",
	},
	["คมรา"] = {
		[1] = "คราม",
		[2] = "คร้าม",
		[3] = "มารค",
	},
	["คมล"] = {
		[1] = "คลุม",
		[2] = "คลุ่ม",
		[3] = "คลุ้ม",
		[4] = "คลุม ๆ",
	},
	["คมลวาำ"] = {
		[1] = "ความล่ำ",
		[2] = "ความล้ำ",
	},
	["คมวสาใ"] = {
		[1] = "ความใส",
		[2] = "ใส่ความ",
	},
	["คมเ"] = {
		[1] = "เค็ม",
		[2] = "เคมี",
	},
	["คย"] = {
		[1] = "คุย",
		[2] = "คุ้ย",
		[3] = "ยุค",
	},
	["คยลา"] = {
		[1] = "คลาย",
		[2] = "คล้าย",
	},
	["คยวเ"] = {
		[1] = "เคียว",
		[2] = "เคี่ยว",
		[3] = "เคี้ยว",
	},
	["คยอ"] = {
		[1] = "คอย",
		[2] = "ค้อย",
	},
	["คร"] = {
		[1] = "ครึ",
		[2] = "ครู",
		[3] = "ครู่",
		[4] = "คิริ",
		[5] = "คิรี",
		[6] = "คีรี",
		[7] = "คุรุ",
	},
	["ครรวา"] = {
		[1] = "ครุวาร",
		[2] = "คุรุวาร",
	},
	["ครว"] = {
		[1] = "ครัว",
		[2] = "ควร",
	},
	["ครา"] = {
		[1] = "ครา",
		[2] = "คร่า",
	},
	["ครใ"] = {
		[1] = "ใคร",
		[2] = "ใคร่",
		[3] = "ใคร ๆ",
	},
	["คล"] = {
		[1] = "คลี่",
		[2] = "คูล",
	},
	["คลำ"] = {
		[1] = "คลำ",
		[2] = "คล้ำ",
	},
	["คว"] = {
		[1] = "คั่ว",
		[2] = "คิว",
		[3] = "คิ้ว",
	},
	["ควา"] = {
		[1] = "คว้า",
		[2] = "คาว",
		[3] = "คาวี",
	},
	["คส"] = {
		[1] = "ส.ค.",
		[2] = "สค",
		[3] = "ส/ค",
		[4] = "สัค",
	},
	["คอ"] = {
		[1] = "คอ",
		[2] = "ค่อ",
		[3] = "คือ",
	},
	["คา"] = {
		[1] = "ค่า",
		[2] = "ค้า",
	},
	["คาเ"] = {
		[1] = "เค่า",
		[2] = "เค้า",
	},
	["คำ"] = {
		[1] = "คำ",
		[2] = "ค่ำ",
		[3] = "ค้ำ",
	},
	["ฅำ"] = {
		[1] = "ฅำ",
		[2] = "ฅ่ำ",
	},
	["ฆมเ"] = {
		[1] = "เฆมี",
		[2] = "เมฆ",
	},
	["งง"] = {
		[1] = "งง",
		[2] = "งั่ง",
	},
	["งงฟฟอเ"] = {
		[1] = "ฟุ้งเฟื่อง",
		[2] = "เฟื่องฟุ้ง",
	},
	["งงยวา"] = {
		[1] = "ยางวง",
		[2] = "วังยาง",
	},
	["งงว"] = {
		[1] = "งวง",
		[2] = "ง่วง",
	},
	["งจ"] = {
		[1] = "จง",
		[2] = "จัง",
		[3] = "จิง",
		[4] = "จึง",
		[5] = "จูง",
	},
	["งจจใ"] = {
		[1] = "จงใจ",
		[2] = "จูงใจ",
	},
	["งจยวฮ"] = {
		[1] = "ฮวงจุ้ย",
		[2] = "ฮวงจุ๊ย",
	},
	["งจร"] = {
		[1] = "จริง",
		[2] = "จรีง",
	},
	["งจอ"] = {
		[1] = "จอง",
		[2] = "จ้อง",
	},
	["งจา"] = {
		[1] = "จาง",
		[2] = "จ่าง",
	},
	["งจเ"] = {
		[1] = "เจ๋ง",
		[2] = "เจ๋ง ๆ",
	},
	["งจแ"] = {
		[1] = "แจง",
		[2] = "แจ้ง",
	},
	["งช"] = {
		[1] = "ชง",
		[2] = "ชัง",
		[3] = "ชั่ง",
		[4] = "ชิง",
	},
	["งชชนเ"] = {
		[1] = "ชั้นเชิง",
		[2] = "เชิงชั้น",
	},
	["งชอเ"] = {
		[1] = "เชอง",
		[2] = "เชื่อง",
	},
	["งชา"] = {
		[1] = "ช่าง",
		[2] = "ช้าง",
	},
	["งชเ"] = {
		[1] = "เช้ง",
		[2] = "เชิง",
	},
	["งซ"] = {
		[1] = "ซัง",
		[2] = "ซิ่ง",
		[3] = "ซึ่ง",
		[4] = "ซุง",
	},
	["งซา"] = {
		[1] = "ซาง",
		[2] = "ซ่าง",
	},
	["งซเ"] = {
		[1] = "เซ็ง",
		[2] = "เซ้ง",
	},
	["งญห"] = {
		[1] = "หญิง",
		[2] = "หญัง",
	},
	["งด"] = {
		[1] = "งด",
		[2] = "งัด",
		[3] = "งีด",
		[4] = "งุด",
		[5] = "งุด ๆ",
		[6] = "ดง",
		[7] = "ดัง",
		[8] = "ดั่ง",
		[9] = "ดั้ง",
		[10] = "ดึง",
		[11] = "ดึ๋ง",
	},
	["งดถนพยยวอาา"] = {
		[1] = "ถวายงานอยู่พัด",
		[2] = "ถวายอยู่งานพัด",
	},
	["งดทนาเ"] = {
		[1] = "เดินทาง",
		[2] = "ทางเดิน",
	},
	["งดยยว"] = {
		[1] = "ยวดยิ่ง",
		[2] = "ยิ่งยวด",
	},
	["งดยเ"] = {
		[1] = "เดียง",
		[2] = "เดี้ยง",
	},
	["งดสแ"] = {
		[1] = "สแดง",
		[2] = "แสดง",
	},
	["งต"] = {
		[1] = "ตง",
		[2] = "ตั่ง",
		[3] = "ตั้ง",
		[4] = "ตึง",
		[5] = "ตุง",
	},
	["งตนหา"] = {
		[1] = "ตั้งหน้า",
		[2] = "หน้าตั้ง",
	},
	["งตร"] = {
		[1] = "ตรง",
		[2] = "ตรัง",
		[3] = "ตรึง",
	},
	["งตว"] = {
		[1] = "ตวง",
		[2] = "ตีวง",
	},
	["งตอ"] = {
		[1] = "ตอง",
		[2] = "ต้อง",
	},
	["งตา"] = {
		[1] = "ต่าง",
		[2] = "ต่าง ๆ",
	},
	["งตแ"] = {
		[1] = "แตง",
		[2] = "แต่ง",
	},
	["งตโ"] = {
		[1] = "โต้ง",
		[2] = "โต้ง ๆ",
	},
	["งถ"] = {
		[1] = "ถัง",
		[2] = "ถึง",
		[3] = "ถุง",
	},
	["งถอ"] = {
		[1] = "ถอง",
		[2] = "ถ่อง",
	},
	["งถา"] = {
		[1] = "ถาง",
		[2] = "ถ่าง",
	},
	["งท"] = {
		[1] = "ทง",
		[2] = "ท่ง",
		[3] = "ทัง",
		[4] = "ทั่ง",
		[5] = "ทั้ง",
		[6] = "ทิ้ง",
		[7] = "ทึ้ง",
		[8] = "ทุ่ง",
	},
	["งทท"] = {
		[1] = "ทั้ง ๆ ที่",
		[2] = "ทั้งที่",
	},
	["งทพรรรศะ"] = {
		[1] = "พระทรงศร",
		[2] = "พระทรงศรี",
	},
	["งทอ"] = {
		[1] = "ทอง",
		[2] = "ท่อง",
		[3] = "ท้อง",
	},
	["งทแ"] = {
		[1] = "แทง",
		[2] = "แท่ง",
	},
	["งน"] = {
		[1] = "งั้น",
		[2] = "งั้น ๆ",
		[3] = "งึน",
		[4] = "งุน",
		[5] = "นง",
		[6] = "นั่ง",
		[7] = "นิง",
		[8] = "นิ่ง",
		[9] = "นิ่ง ๆ",
		[10] = "นึ่ง",
		[11] = "นุ่ง",
	},
	["งนนสโ"] = {
		[1] = "โนนสัง",
		[2] = "โนนสูง",
	},
	["งนพ"] = {
		[1] = "พนง.",
		[2] = "พนัง",
	},
	["งนมรา"] = {
		[1] = "นงราม",
		[2] = "นางรม",
	},
	["งนมลา"] = {
		[1] = "นางลุ้ม",
		[2] = "ลงนาม",
	},
	["งนยววเ"] = {
		[1] = "วงเวียน",
		[2] = "วิงเวียน",
	},
	["งนยสำเ"] = {
		[1] = "น้ำเสียง",
		[2] = "สำเนียง",
	},
	["งนยออเเ"] = {
		[1] = "เอนเอียง",
		[2] = "เอียงเอน",
	},
	["งนยเ"] = {
		[1] = "เงี่ยน",
		[2] = "เนียง",
	},
	["งนว"] = {
		[1] = "ง่วน",
		[2] = "ง้วน",
	},
	["งนวห"] = {
		[1] = "วังหิน",
		[2] = "หน่วง",
	},
	["งนสหอ"] = {
		[1] = "หนังสือ",
		[2] = "หนั้งสือ",
	},
	["งนห"] = {
		[1] = "หนัง",
		[2] = "หนึ่ง",
	},
	["งนหอ"] = {
		[1] = "หงอน",
		[2] = "หนอง",
	},
	["งนหแ"] = {
		[1] = "แหงน",
		[2] = "แหนง",
	},
	["งนอ"] = {
		[1] = "งอน",
		[2] = "นอง",
		[3] = "น่อง",
		[4] = "น้อง",
		[5] = "องุ่น",
	},
	["งนอเ"] = {
		[1] = "เงือน",
		[2] = "เนื่อง",
		[3] = "เงื่อน",
	},
	["งนา"] = {
		[1] = "งาน",
		[2] = "นาง",
	},
	["งนเ"] = {
		[1] = "เง็น",
		[2] = "เงิน",
		[3] = "เงีน",
	},
	["งบ"] = {
		[1] = "งบ",
		[2] = "งับ",
		[3] = "งีบ",
		[4] = "บ่ง",
		[5] = "บัง",
		[6] = "บึง",
		[7] = "บุ้ง",
	},
	["งบยเ"] = {
		[1] = "เงียบ",
		[2] = "เบี่ยง",
	},
	["งบรรเ"] = {
		[1] = "รีบเร่ง",
		[2] = "เร่งรีบ",
	},
	["งบรลาโ"] = {
		[1] = "โรงบาล",
		[2] = "โรง'บาล",
	},
	["งบอ"] = {
		[1] = "งอบ",
		[2] = "บ้อง",
	},
	["งบา"] = {
		[1] = "งาบ",
		[2] = "บาง",
	},
	["งป"] = {
		[1] = "ปง",
		[2] = "ปัง",
		[3] = "ปิ้ง",
	},
	["งปร"] = {
		[1] = "ปรัง",
		[2] = "ปรุง",
	},
	["งปรแ"] = {
		[1] = "แปรง",
		[2] = "แปร่ง",
	},
	["งปล"] = {
		[1] = "ปลง",
		[2] = "ปลั่ง",
	},
	["งปลอเ"] = {
		[1] = "เปลือง",
		[2] = "เปลื้อง",
	},
	["งปว"] = {
		[1] = "ปวง",
		[2] = "ป่วง",
	},
	["งปอ"] = {
		[1] = "ปอง",
		[2] = "ป้อง",
	},
	["งผ"] = {
		[1] = "ผง",
		[2] = "ผัง",
		[3] = "ผิง",
		[4] = "ผึ่ง",
		[5] = "ผึ้ง",
	},
	["งผอ"] = {
		[1] = "ผอง",
		[2] = "ผ่อง",
	},
	["งผา"] = {
		[1] = "ผาง",
		[2] = "ผ่าง",
	},
	["งฝ"] = {
		[1] = "ฝัง",
		[2] = "ฝั่ง",
		[3] = "ฝูง",
	},
	["งพ"] = {
		[1] = "พง",
		[2] = "พัง",
		[3] = "พิง",
		[4] = "พึง",
		[5] = "พุ่ง",
	},
	["งพพมรรอ"] = {
		[1] = "พร้อมพรั่ง",
		[2] = "พรั่งพร้อม",
	},
	["งพพรราเ"] = {
		[1] = "พริ้งเพรา",
		[2] = "เพราพริ้ง",
	},
	["งพยเ"] = {
		[1] = "เพียง",
		[2] = "เพี้ยง",
	},
	["งพล"] = {
		[1] = "พลัง",
		[2] = "พลั้ง",
		[3] = "พลุ่ง",
	},
	["งพลเ"] = {
		[1] = "เพลง",
		[2] = "เพลิง",
	},
	["งพอ"] = {
		[1] = "พอง",
		[2] = "พ้อง",
	},
	["งพเ"] = {
		[1] = "เพ็ง",
		[2] = "เพ่ง",
		[3] = "เพิ่ง",
	},
	["งพแ"] = {
		[1] = "แพง",
		[2] = "แพ่ง",
	},
	["งฟ"] = {
		[1] = "ฟ้ง",
		[2] = "ฟัง",
		[3] = "ฟุ้ง",
	},
	["งฟอ"] = {
		[1] = "ฟอง",
		[2] = "ฟ้อง",
	},
	["งฟอเ"] = {
		[1] = "เฟือง",
		[2] = "เฟื่อง",
		[3] = "เฟื้อง",
	},
	["งม"] = {
		[1] = "งม",
		[2] = "งุ้ม",
		[3] = "ม่ง",
		[4] = "มั่ง",
		[5] = "มั้ง",
		[6] = "มิ่ง",
		[7] = "มึง",
		[8] = "มุง",
		[9] = "มุ่ง",
	},
	["งมมวหอ"] = {
		[1] = "มัวหมอง",
		[2] = "หมองมัว",
	},
	["งมลลห"] = {
		[1] = "ลุ่มหลง",
		[2] = "หลงลืม",
	},
	["งมสะเ"] = {
		[1] = "มะเส็ง",
		[2] = "สะเมิง",
	},
	["งมหอ"] = {
		[1] = "หมอง",
		[2] = "หม่อง",
	},
	["งมหแ"] = {
		[1] = "แหง็ม",
		[2] = "แหง็ม ๆ",
	},
	["งมอ"] = {
		[1] = "งอม",
		[2] = "มอง",
	},
	["งมอเ"] = {
		[1] = "เมือง",
		[2] = "เงื้อม",
	},
	["งมา"] = {
		[1] = "งาม",
		[2] = "ง่าม",
	},
	["งย"] = {
		[1] = "ยัง",
		[2] = "ยั้ง",
		[3] = "ยิง",
		[4] = "ยิ่ง",
		[5] = "ยุง",
		[6] = "ยุ่ง",
		[7] = "ยุ้ง",
		[8] = "ยูง",
	},
	["งยรเ"] = {
		[1] = "เรียง",
		[2] = "เรียง ๆ",
	},
	["งยลเ"] = {
		[1] = "เลี่ยง",
		[2] = "เลี้ยง",
	},
	["งยว"] = {
		[1] = "ยวง",
		[2] = "วยง",
	},
	["งยวหหเแ"] = {
		[1] = "เหี่ยวแห้ง",
		[2] = "แห้งเหี่ยว",
	},
	["งยสเ"] = {
		[1] = "เสียง",
		[2] = "เสี่ยง",
	},
	["งยห"] = {
		[1] = "หยง",
		[2] = "หยั่ง",
		[3] = "หยิ่ง",
	},
	["งยหอ"] = {
		[1] = "หงอย",
		[2] = "หย็อง",
	},
	["งยหา"] = {
		[1] = "หงาย",
		[2] = "หง้าย",
		[3] = "หย่าง",
	},
	["งยอ"] = {
		[1] = "ง่อย",
		[2] = "ย่อง",
		[3] = "ยี่งอ",
	},
	["งยอเ"] = {
		[1] = "เอียง",
		[2] = "เอี้ยง",
	},
	["งยา"] = {
		[1] = "งาย",
		[2] = "ง่าย",
		[3] = "ง่าย ๆ",
		[4] = "ย่าง",
	},
	["งยแ"] = {
		[1] = "แยง",
		[2] = "แย่ง",
		[3] = "แย้ง",
	},
	["งร"] = {
		[1] = "รง.",
		[2] = "รัง",
		[3] = "รั้ง",
		[4] = "รุ่ง",
		[5] = "รุ้ง",
	},
	["งรว"] = {
		[1] = "รวง",
		[2] = "ร่วง",
	},
	["งรส"] = {
		[1] = "รังสิ",
		[2] = "รังสี",
		[3] = "สรั่ง",
	},
	["งรสา"] = {
		[1] = "สร่าง",
		[2] = "สร้าง",
	},
	["งรอ"] = {
		[1] = "รอง",
		[2] = "ร่อง",
		[3] = "ร้อง",
	},
	["งรอเ"] = {
		[1] = "เรือง",
		[2] = "เรื่อง",
		[3] = "เรื้อง",
	},
	["งรา"] = {
		[1] = "ราง",
		[2] = "ร่าง",
		[3] = "ราง ๆ",
	},
	["งรเ"] = {
		[1] = "เร่ง",
		[2] = "เริง",
	},
	["งล"] = {
		[1] = "ลง",
		[2] = "ลิง",
		[3] = "ลุง",
	},
	["งลลหหใ"] = {
		[1] = "หลงใหล",
		[2] = "ใหลหลง",
	},
	["งลว"] = {
		[1] = "ล่วง",
		[2] = "ล้วง",
	},
	["งลสแ"] = {
		[1] = "สแลง",
		[2] = "แสลง",
	},
	["งลห"] = {
		[1] = "หลง",
		[2] = "หลัง",
		[3] = "หลั่ง",
	},
	["งลอ"] = {
		[1] = "ลอง",
		[2] = "ล่อง",
	},
	["งลออ"] = {
		[1] = "ลออง",
		[2] = "อึงอล",
	},
	["งลอเ"] = {
		[1] = "เลือง",
		[2] = "เลื่อง",
	},
	["งลา"] = {
		[1] = "ลาง",
		[2] = "ล่าง",
		[3] = "ล้าง",
	},
	["งลเ"] = {
		[1] = "เล็ง",
		[2] = "เลิ้ง",
	},
	["งลโ"] = {
		[1] = "โลง",
		[2] = "โล่ง",
	},
	["งว"] = {
		[1] = "งัว",
		[2] = "งั่ว",
		[3] = "งิ้ว",
		[4] = "วง",
		[5] = "วัง",
		[6] = "วิง",
		[7] = "วิ่ง",
	},
	["งวสา"] = {
		[1] = "สวาง",
		[2] = "สว่าง",
	},
	["งวห"] = {
		[1] = "หวง",
		[2] = "ห่วง",
		[3] = "ห้วง",
		[4] = "หวัง",
	},
	["งวา"] = {
		[1] = "งาว",
		[2] = "ง้าว",
		[3] = "วาง",
		[4] = "ว่าง",
	},
	["งส"] = {
		[1] = "สง",
		[2] = "ส่ง",
		[3] = "สั่ง",
		[4] = "สิ่ง",
		[5] = "สูง",
	},
	["งสห"] = {
		[1] = "สิงห์",
		[2] = "หงส์",
	},
	["งสอ"] = {
		[1] = "สอง",
		[2] = "ส่อง",
	},
	["งสา"] = {
		[1] = "สง่า",
		[2] = "สาง",
	},
	["งสแ"] = {
		[1] = "แสง",
		[2] = "แส้ง",
	},
	["งห"] = {
		[1] = "หิ้ง",
		[2] = "หึง",
		[3] = "หุง",
	},
	["งหา"] = {
		[1] = "หาง",
		[2] = "ห่าง",
		[3] = "ห้าง",
	},
	["งหาเ"] = {
		[1] = "เหงา",
		[2] = "เหง้า",
	},
	["งหแ"] = {
		[1] = "แหง",
		[2] = "แหง่",
		[3] = "แห่ง",
		[4] = "แห้ง",
		[5] = "แหง ๆ",
	},
	["งอ"] = {
		[1] = "งอ",
		[2] = "ง้อ",
		[3] = "อง",
		[4] = "อิง",
		[5] = "อึง",
		[6] = "อุ้ง",
	},
	["งอา"] = {
		[1] = "อ่าง",
		[2] = "อ้าง",
	},
	["งอเ"] = {
		[1] = "เอง",
		[2] = "เอ็ง",
		[3] = "เงื้อ",
	},
	["งะแ"] = {
		[1] = "แงะ",
		[2] = "แง๊ะ",
	},
	["งาเ"] = {
		[1] = "เงา",
		[2] = "เง่า",
		[3] = "เงา ๆ",
	},
	["งำ"] = {
		[1] = "งำ",
		[2] = "ง้ำ",
	},
	["งแ"] = {
		[1] = "แง",
		[2] = "แง่",
	},
	["งโ"] = {
		[1] = "โง",
		[2] = "โง่",
	},
	["จจ"] = {
		[1] = "จู้จี้",
		[2] = "จู๋จี๋",
	},
	["จจดนเ"] = {
		[1] = "จัดเจน",
		[2] = "เจนจัด",
	},
	["จจรรา"] = {
		[1] = "จรรจา",
		[2] = "จราจร",
	},
	["จญผ"] = {
		[1] = "ผจญ",
		[2] = "ผจัญ",
	},
	["จด"] = {
		[1] = "จด",
		[2] = "จัด",
		[3] = "จิ๊ด",
		[4] = "จืด",
		[5] = "จุด",
		[6] = "จู๊ด",
		[7] = "จู๊ด ๆ",
		[8] = "ดุจ",
	},
	["จดดมห"] = {
		[1] = "จดหมัด",
		[2] = "หมดจด",
	},
	["จดมยหา"] = {
		[1] = "จดหมาย",
		[2] = "จุดหมาย",
	},
	["จดมสเ"] = {
		[1] = "สมเดจ",
		[2] = "สมเดจ์",
		[3] = "สมเด็จ",
	},
	["จดสเ"] = {
		[1] = "เสดจ",
		[2] = "เสด็จ",
		[3] = "เสด็จ์",
		[4] = "เสด็จฯ",
	},
	["จต"] = {
		[1] = "จ.ต.",
		[2] = "จตุ",
		[3] = "จัต",
		[4] = "จิต",
	},
	["จตรา"] = {
		[1] = "จ่าตรี",
		[2] = "จาตุร",
		[3] = "จารีต",
	},
	["จท"] = {
		[1] = "จ.ท.",
		[2] = "จท.",
	},
	["จทนร"] = {
		[1] = "จันทร",
		[2] = "จันทร์",
	},
	["จน"] = {
		[1] = "จน",
		[2] = "จัน",
		[3] = "จิ้น",
		[4] = "จีน",
		[5] = "จุน",
		[6] = "จูน",
	},
	["จนพ"] = {
		[1] = "พจน",
		[2] = "พจน์",
		[3] = "พินิจ",
	},
	["จนพพห"] = {
		[1] = "พหุพจน์",
		[2] = "พหูพจน์",
	},
	["จนสใ"] = {
		[1] = "สนใจ",
		[2] = "สิ้นใจ",
	},
	["จนอ"] = {
		[1] = "จู้อิน",
		[2] = "อจน.",
		[3] = "อุนจิ",
	},
	["จบ"] = {
		[1] = "จบ",
		[2] = "จับ",
		[3] = "จิบ",
		[4] = "จุ๊บ",
		[5] = "จูบ",
	},
	["จบาเใ"] = {
		[1] = "ใจเบา",
		[2] = "เบาใจ",
	},
	["จพ"] = {
		[1] = "จพ.",
		[2] = "พจ",
	},
	["จม"] = {
		[1] = "จม",
		[2] = "จิ้ม",
		[3] = "จิ๋ม",
		[4] = "จีม",
		[5] = "จุ่ม",
		[6] = "จุ้ม",
	},
	["จมอ"] = {
		[1] = "จอม",
		[2] = "จ่อม",
	},
	["จมแ"] = {
		[1] = "แจม",
		[2] = "แจ่ม",
	},
	["จยวเ"] = {
		[1] = "เจียว",
		[2] = "เจี๊ยว",
	},
	["จยหาใ"] = {
		[1] = "ใจหาย",
		[2] = "หายใจ",
	},
	["จร"] = {
		[1] = "จร",
		[2] = "จุรี",
		[3] = "รจ.",
	},
	["จว"] = {
		[1] = "จว.",
		[2] = "จั่ว",
		[3] = "จิ๋ว",
		[4] = "วจี",
	},
	["จวแ"] = {
		[1] = "แจว",
		[2] = "แจ๋ว",
	},
	["จส"] = {
		[1] = "สัจ",
		[2] = "สิจ",
	},
	["จสอ"] = {
		[1] = "จ.ส.อ.",
		[2] = "อสุจิ",
	},
	["จฬา"] = {
		[1] = "จุฬา",
		[2] = "จุฬาฯ",
	},
	["จอ"] = {
		[1] = "จ.อ.",
		[2] = "จอ",
		[3] = "อจ",
		[4] = "อจ.",
	},
	["จอเ"] = {
		[1] = "เจอ",
		[2] = "เจือ",
		[3] = "เอ็จ",
	},
	["จะ"] = {
		[1] = "จะ",
		[2] = "จ้ะ",
		[3] = "จ๊ะ",
		[4] = "จ๋ะ",
	},
	["จา"] = {
		[1] = "จ่า",
		[2] = "จ้า",
		[3] = "จ๋า",
	},
	["จำ"] = {
		[1] = "จำ",
		[2] = "จ้ำ",
	},
	["จเ"] = {
		[1] = "เจ",
		[2] = "เจ้",
		[3] = "เจ๊",
	},
	["ฉฉนยวเ"] = {
		[1] = "ฉุนเฉียว",
		[2] = "เฉียวฉุน",
	},
	["ฉฉวาโ"] = {
		[1] = "ฉาวโฉ่",
		[2] = "โฉ่ฉาว",
	},
	["ฉด"] = {
		[1] = "ฉัด",
		[2] = "ฉีด",
		[3] = "ฉุด",
		[4] = "ฉูด",
	},
	["ฉน"] = {
		[1] = "ฉัน",
		[2] = "ฉุน",
	},
	["ฉยลเ"] = {
		[1] = "ฉเลย",
		[2] = "เฉลย",
	},
	["ฉล"] = {
		[1] = "ฉล",
		[2] = "ฉลู",
	},
	["ฉวา"] = {
		[1] = "ฉวา",
		[2] = "ฉาว",
	},
	["ชชท"] = {
		[1] = "ทิชชู",
		[2] = "ทิชชู่",
	},
	["ชชนม"] = {
		[1] = "ชื่นชม",
		[2] = "ชุมชน",
		[3] = "ชุ่มชื่น",
		[4] = "ชุ่มชื้น",
	},
	["ชชมรา"] = {
		[1] = "มัชชาร",
		[2] = "มัชชาร์",
	},
	["ชฌปยอา"] = {
		[1] = "อุปัชฌาย",
		[2] = "อุปัชฌาย์",
	},
	["ชญปรา"] = {
		[1] = "ปรัชญา",
		[2] = "ปราชญ์",
	},
	["ชญเ"] = {
		[1] = "เชิญ",
		[2] = "เชีญ",
	},
	["ชด"] = {
		[1] = "ชัด",
		[2] = "ชัด ๆ",
		[3] = "ชิด",
		[4] = "ชืด",
		[5] = "ชุด",
		[6] = "ด.ช.",
	},
	["ชดน"] = {
		[1] = "ชนิด",
		[2] = "ดัชนี",
	},
	["ชดประ"] = {
		[1] = "ประชด",
		[2] = "ประชิด",
	},
	["ชดเ"] = {
		[1] = "เช็ด",
		[2] = "เชิด",
	},
	["ชตบพรรระา"] = {
		[1] = "พระราชบุตร",
		[2] = "พระราชบุตรี",
	},
	["ชทาเไ"] = {
		[1] = "ไชเท้า",
		[2] = "ไช้เท้า",
	},
	["ชน"] = {
		[1] = "ชน",
		[2] = "ชัน",
		[3] = "ชั้น",
		[4] = "ชิน",
		[5] = "ชิ้น",
		[6] = "ชื่น",
		[7] = "ชื้น",
		[8] = "นช.",
		[9] = "นุช",
	},
	["ชนป"] = {
		[1] = "นปช.",
		[2] = "ปนช.",
	},
	["ชนอ"] = {
		[1] = "ช้อน",
		[2] = "อนุช",
	},
	["ชนเ"] = {
		[1] = "เชน",
		[2] = "เช่น",
	},
	["ชบ"] = {
		[1] = "ชบ",
		[2] = "ชุบ",
		[3] = "บ/ช",
	},
	["ชบพรรเ"] = {
		[1] = "เพชรบุรี",
		[2] = "เพ็ชร์บุรี",
	},
	["ชบา"] = {
		[1] = "ชาบู",
		[2] = "บูชา",
	},
	["ชปป"] = {
		[1] = "ป.ป.ช.",
		[2] = "ป.ช.ป.",
		[3] = "ปชป.",
	},
	["ชปส"] = {
		[1] = "ปชส.",
		[2] = "ส.ป.ช.",
		[3] = "สปช.",
	},
	["ชปโไ"] = {
		[1] = "ไชโป๊",
		[2] = "ไช้โป๊",
	},
	["ชพ"] = {
		[1] = "ชพ",
		[2] = "พช",
		[3] = "พืช",
	},
	["ชพมแ"] = {
		[1] = "ชุมแพ",
		[2] = "แชมพู",
	},
	["ชพรเ"] = {
		[1] = "เพชร",
		[2] = "เพ็ชร",
	},
	["ชม"] = {
		[1] = "ชม",
		[2] = "ชม.",
		[3] = "ชิม",
		[4] = "ชุม",
		[5] = "ชุ่ม",
		[6] = "มช.",
		[7] = "มีชู้",
	},
	["ชมยสา"] = {
		[1] = "สมชาย",
		[2] = "สามชัย",
	},
	["ชย"] = {
		[1] = "ชย",
		[2] = "ชัย",
		[3] = "ชุ่ย",
	},
	["ชยว"] = {
		[1] = "ช่วย",
		[2] = "ช้วย",
	},
	["ชล"] = {
		[1] = "ชล",
		[2] = "ชิล",
		[3] = "ชิลี",
	},
	["ชว"] = {
		[1] = "ชั่ว",
		[2] = "วช.",
	},
	["ชวา"] = {
		[1] = "ชวา",
		[2] = "ชาว",
		[3] = "วิชา",
	},
	["ชอเ"] = {
		[1] = "เชื่อ",
		[2] = "เชื้อ",
		[3] = "เอช",
	},
	["ชา"] = {
		[1] = "ชา",
		[2] = "ช้า",
	},
	["ชาเ"] = {
		[1] = "เช่า",
		[2] = "เช้า",
	},
	["ชำ"] = {
		[1] = "ชำ",
		[2] = "ช้ำ",
	},
	["ชแ"] = {
		[1] = "แช",
		[2] = "แช่",
	},
	["ชใ"] = {
		[1] = "ใช่",
		[2] = "ใช้",
	},
	["ซด"] = {
		[1] = "ซด",
		[2] = "ซัด",
		[3] = "ซีด",
		[4] = "ซี้ด",
		[5] = "ซู้ด",
	},
	["ซดแ"] = {
		[1] = "แซด",
		[2] = "แซ่ด",
		[3] = "แซ้ด",
		[4] = "แซ่ด ๆ",
	},
	["ซตตนมรเเ"] = {
		[1] = "เซนติเมตร",
		[2] = "เซ็นติเมตร",
	},
	["ซนอ"] = {
		[1] = "ซ่อน",
		[2] = "ซ้อน",
	},
	["ซบ"] = {
		[1] = "ซบ",
		[2] = "ซิบ",
		[3] = "ซูบ",
	},
	["ซป"] = {
		[1] = "ซิป",
		[2] = "ซุป",
	},
	["ซม"] = {
		[1] = "ซม.",
		[2] = "ซึม",
	},
	["ซมอ"] = {
		[1] = "ซอม",
		[2] = "ซ่อม",
		[3] = "ซ้อม",
	},
	["ซวแ"] = {
		[1] = "แซว",
		[2] = "แซ็ว",
	},
	["ซอ"] = {
		[1] = "ซอ",
		[2] = "ซื่อ",
		[3] = "ซื้อ",
	},
	["ซโ"] = {
		[1] = "โซ",
		[2] = "โซ่",
	},
	["ญบ"] = {
		[1] = "ญิบ",
		[2] = "บุญ",
	},
	["ญพ"] = {
		[1] = "พ.ญ.",
		[2] = "พญ.",
	},
	["ญมสา"] = {
		[1] = "สมญา",
		[2] = "สามัญ",
	},
	["ญหา"] = {
		[1] = "หญ้า",
		[2] = "หาญ",
	},
	["ฎรรษา"] = {
		[1] = "ราษฎร",
		[2] = "ราษฎร์",
	},
	["ฎฤษส"] = {
		[1] = "สฤษฎิ",
		[2] = "สฤษฎี",
	},
	["ฐดปรษะ"] = {
		[1] = "ประดิษฐ",
		[2] = "ประดิษฐ์",
	},
	["ฐต"] = {
		[1] = "ฐิต",
		[2] = "ฐิติ",
	},
	["ฐษษ"] = {
		[1] = "ษัษฐ",
		[2] = "ษัษฐี",
	},
	["ฐอ"] = {
		[1] = "อัฐิ",
		[2] = "อิฐ",
		[3] = "อูฐ",
	},
	["ณปมระา"] = {
		[1] = "ประณาม",
		[2] = "ประมาณ",
	},
	["ณปมรา"] = {
		[1] = "ปรมาณู",
		[2] = "ปริมาณ",
	},
	["ณปยรษไ"] = {
		[1] = "ไปรษณีย",
		[2] = "ไปรษณีย์",
	},
	["ณรอ"] = {
		[1] = "อรุณ",
		[2] = "อุรณ",
		[3] = "อุรณี",
	},
	["ณวศษเ"] = {
		[1] = "วิเศษณ",
		[2] = "วิเศษณ์",
	},
	["ดด"] = {
		[1] = "ดัด",
		[2] = "ดีด",
		[3] = "ดุด",
		[4] = "ดูด",
	},
	["ดดดอเ"] = {
		[1] = "ดีเดือด",
		[2] = "ดุเดือด",
	},
	["ดดนำ"] = {
		[1] = "ดำดิน",
		[2] = "ดินดำ",
	},
	["ดดสะเ"] = {
		[1] = "สะเด็ด",
		[2] = "สะเดิ๊ด",
	},
	["ดต"] = {
		[1] = "ด.ต.",
		[2] = "ตด",
		[3] = "ตัด",
		[4] = "ติด",
		[5] = "ติด ๆ",
		[6] = "ตุ๊ด",
		[7] = "ตูด",
	},
	["ดตตอ"] = {
		[1] = "ตัดต่อ",
		[2] = "ติดต่อ",
	},
	["ดตลอ"] = {
		[1] = "ตลอด",
		[2] = "อัตลัด",
	},
	["ดถ"] = {
		[1] = "ถด",
		[2] = "ถัด",
	},
	["ดท"] = {
		[1] = "ทด.",
		[2] = "ทุด",
	},
	["ดทบสอ"] = {
		[1] = "ทดสอบ",
		[2] = "สืบทอด",
	},
	["ดน"] = {
		[1] = "ด้น",
		[2] = "ดนู",
		[3] = "ดัน",
		[4] = "ดั้น",
		[5] = "ดิน",
		[6] = "ดิ้น",
		[7] = "ดีน",
		[8] = "ดุ้น",
		[9] = "น.ด.",
		[10] = "นัด",
		[11] = "นิด",
		[12] = "นู้ด",
	},
	["ดนนยหหอเเ"] = {
		[1] = "เหน็ดเหนื่อย",
		[2] = "เหนื่อยเหน็ด",
	},
	["ดนบร"] = {
		[1] = "นรบดี",
		[2] = "บรั่นดี",
		[3] = "บุรุนดี",
	},
	["ดนว"] = {
		[1] = "ด่วน",
		[2] = "ด้วน",
		[3] = "นวด",
	},
	["ดนววหหา"] = {
		[1] = "หวั่นหวาด",
		[2] = "หวาดหวั่น",
	},
	["ดนส"] = {
		[1] = "นสด.",
		[2] = "สนัด",
	},
	["ดนอเ"] = {
		[1] = "เดือน",
		[2] = "เอ็นดู",
	},
	["ดนา"] = {
		[1] = "ดาน",
		[2] = "ด่าน",
		[3] = "ด้าน",
		[4] = "นาด",
		[5] = "นาดี",
	},
	["ดนเ"] = {
		[1] = "เดน",
		[2] = "เด่น",
		[3] = "เดิน",
	},
	["ดบ"] = {
		[1] = "ดับ",
		[2] = "ดิบ",
		[3] = "บด",
		[4] = "บัด",
		[5] = "บิด",
		[6] = "บูด",
	},
	["ดบา"] = {
		[1] = "ดาบ",
		[2] = "บาด",
		[3] = "บิดา",
	},
	["ดป"] = {
		[1] = "ปด",
		[2] = "ปัด",
		[3] = "ปิด",
		[4] = "ปุด",
	},
	["ดปร"] = {
		[1] = "ปรด",
		[2] = "ปรัด",
	},
	["ดปเ"] = {
		[1] = "เป็ด",
		[2] = "เปิด",
	},
	["ดผ"] = {
		[1] = "ผด",
		[2] = "ผัด",
		[3] = "ผิด",
		[4] = "ผุด",
		[5] = "ผู้ดี",
	},
	["ดผล"] = {
		[1] = "ผลัด",
		[2] = "ผลุด",
	},
	["ดฝ"] = {
		[1] = "ฝัด",
		[2] = "ฝืด",
		[3] = "ฝุด ๆ",
	},
	["ดพ"] = {
		[1] = "พด",
		[2] = "พด.",
		[3] = "พัด",
		[4] = "พืด",
		[5] = "พูด",
	},
	["ดม"] = {
		[1] = "ดม",
		[2] = "ดื่ม",
		[3] = "มัด",
		[4] = "มีด",
		[5] = "มืด",
		[6] = "มุด",
	},
	["ดมยยยหหาเ"] = {
		[1] = "หยามเหยียด",
		[2] = "เหยียดหยาม",
	},
	["ดมยยยอเ"] = {
		[1] = "ยอดเยี่ยม",
		[2] = "เยี่ยมยอด",
	},
	["ดมยวเ"] = {
		[1] = "เมยวดี",
		[2] = "เมียวดี",
	},
	["ดมยหหเโ"] = {
		[1] = "เหี้ยมโหด",
		[2] = "โหดเหี้ยม",
	},
	["ดมระ"] = {
		[1] = "มะริด",
		[2] = "ระดม",
	},
	["ดมอออ"] = {
		[1] = "อดออม",
		[2] = "ออมอด",
	},
	["ดมา"] = {
		[1] = "ด้าม",
		[2] = "มาด",
	},
	["ดมเ"] = {
		[1] = "เดิม",
		[2] = "เมด",
		[3] = "เม็ด",
	},
	["ดย"] = {
		[1] = "ยัด",
		[2] = "ยึด",
		[3] = "ยืด",
		[4] = "ยุด",
	},
	["ดยว"] = {
		[1] = "ด้วย",
		[2] = "ยวด",
	},
	["ดยวเ"] = {
		[1] = "เดียว",
		[2] = "เดี่ยว",
		[3] = "เดี๋ยว",
	},
	["ดยห"] = {
		[1] = "หยด",
		[2] = "หยัด",
		[3] = "หยุด",
	},
	["ดยอ"] = {
		[1] = "ดอย",
		[2] = "ด้อย",
		[3] = "ด๋อย",
		[4] = "ยอด",
		[5] = "อยุด",
		[6] = "อยู่ดี ๆ",
	},
	["ดยา"] = {
		[1] = "ดาย",
		[2] = "ด้าย",
	},
	["ดยโ"] = {
		[1] = "โดย",
		[2] = "ยูโด",
	},
	["ดร"] = {
		[1] = "ดร.",
		[2] = "รด",
		[3] = "รัด",
		[4] = "รีด",
		[5] = "รูด",
	},
	["ดรสำ"] = {
		[1] = "ดำรัส",
		[2] = "สำริด",
	},
	["ดรอ"] = {
		[1] = "รอด",
		[2] = "อุดร",
	},
	["ดรอเ"] = {
		[1] = "เรือด",
		[2] = "เอร็ด",
	},
	["ดฤ"] = {
		[1] = "ฤดี",
		[2] = "ฤดู",
	},
	["ดล"] = {
		[1] = "ลด",
		[2] = "ลีด",
		[3] = "ลืด",
	},
	["ดลส"] = {
		[1] = "สลด",
		[2] = "สลัด",
		[3] = "สลิด",
	},
	["ดลห"] = {
		[1] = "หลีด",
		[2] = "หลุด",
	},
	["ดลา"] = {
		[1] = "ดาล",
		[2] = "ลาด",
	},
	["ดว"] = {
		[1] = "วัด",
		[2] = "วิด",
	},
	["ดวส"] = {
		[1] = "วัสดุ",
		[2] = "สวด",
	},
	["ดวห"] = {
		[1] = "หวด",
		[2] = "หวัด",
		[3] = "หวิด",
	},
	["ดวอ"] = {
		[1] = "วอด",
		[2] = "อวด",
	},
	["ดวา"] = {
		[1] = "ดาว",
		[2] = "ด้าว",
		[3] = "วาด",
	},
	["ดส"] = {
		[1] = "สด",
		[2] = "สัด",
		[3] = "สุด",
		[4] = "สุด ๆ",
		[5] = "สูด",
	},
	["ดสา"] = {
		[1] = "สาด",
		[2] = "สีดา",
	},
	["ดห"] = {
		[1] = "หด",
		[2] = "หิด",
		[3] = "หืด",
	},
	["ดอ"] = {
		[1] = "ดื้อ",
		[2] = "อด",
		[3] = "อดิ",
		[4] = "อัด",
		[5] = "อึด",
		[6] = "อืด",
		[7] = "อุด",
		[8] = "อูด",
	},
	["ดอเ"] = {
		[1] = "เด๋อ",
		[2] = "เอ็ด",
	},
	["ดาเ"] = {
		[1] = "เดา",
		[2] = "เด่า",
		[3] = "เด้า",
	},
	["ดแ"] = {
		[1] = "แด",
		[2] = "แด่",
	},
	["ดโ"] = {
		[1] = "โด",
		[2] = "โด่",
	},
	["ดไ"] = {
		[1] = "ได",
		[2] = "ได้",
	},
	["ตตบอโ"] = {
		[1] = "ตอบโต้",
		[2] = "โต้ตอบ",
	},
	["ตตมมยรรเ"] = {
		[1] = "ตรมเตรียม",
		[2] = "เตรียมตรม",
	},
	["ตตมมรรอ"] = {
		[1] = "ตรมตรอม",
		[2] = "ตรอมตรม",
	},
	["ตทมเ"] = {
		[1] = "เต็มที",
		[2] = "เต็มที่",
	},
	["ตทรศสสา"] = {
		[1] = "สัทศาสตร์",
		[2] = "สูทศาสตร์",
	},
	["ตน"] = {
		[1] = "ตน",
		[2] = "ต้น",
		[3] = "ตัน",
		[4] = "ตีน",
		[5] = "ตื่น",
		[6] = "ตื้น",
		[7] = "ตุน",
		[8] = "ตุ๋น",
		[9] = "น.ต.",
		[10] = "นิติ",
		[11] = "นีติ",
	},
	["ตนนย"] = {
		[1] = "นิตินัย",
		[2] = "ยืนต้น",
	},
	["ตนบสอา"] = {
		[1] = "อสนีบาต",
		[2] = "อสุนีบาต",
	},
	["ตนม"] = {
		[1] = "ม.ต้น",
		[2] = "มินิต",
	},
	["ตนมไ"] = {
		[1] = "ต้นไม้",
		[2] = "ไม้ต้น",
	},
	["ตนย"] = {
		[1] = "ยนต",
		[2] = "ยนต์",
	},
	["ตนยร"] = {
		[1] = "ยนตร",
		[2] = "ยนตร์",
	},
	["ตนยเ"] = {
		[1] = "ตู้เย็น",
		[2] = "เตียน",
	},
	["ตนร"] = {
		[1] = "รัตน",
		[2] = "รัตน์",
	},
	["ตนรว"] = {
		[1] = "ตรวน",
		[2] = "ตีรวน",
	},
	["ตนลสา"] = {
		[1] = "สลาตัน",
		[2] = "สุลต่าน",
	},
	["ตนว"] = {
		[1] = "ต่วน",
		[2] = "ตวัน",
	},
	["ตนวส"] = {
		[1] = "วสันต",
		[2] = "วสันต์",
	},
	["ตนส"] = {
		[1] = "นิสิต",
		[2] = "สันติ",
	},
	["ตนอ"] = {
		[1] = "ตอน",
		[2] = "ต้อน",
		[3] = "ต.อ.น.",
		[4] = "นอต",
		[5] = "น็อต",
		[6] = "น้อต",
		[7] = "น๊อต",
	},
	["ตนเ"] = {
		[1] = "เต้น",
		[2] = "เน็ต",
	},
	["ตบ"] = {
		[1] = "ตบ",
		[2] = "ตับ",
		[3] = "ตีบ",
	},
	["ตบร"] = {
		[1] = "บัตร",
		[2] = "บัตร์",
		[3] = "บุตร",
		[4] = "บุตรี",
	},
	["ตบรา"] = {
		[1] = "ตราบ",
		[2] = "บาตร",
	},
	["ตบอ"] = {
		[1] = "ตอบ",
		[2] = "อบต.",
	},
	["ตพรล"] = {
		[1] = "พล.ร.ต.",
		[2] = "พลตรี",
	},
	["ตพลอ"] = {
		[1] = "พล.ต.อ.",
		[2] = "พล.อ.ต.",
	},
	["ตพอ"] = {
		[1] = "พ.ต.อ.",
		[2] = "พ.อ.ต.",
	},
	["ตฟ"] = {
		[1] = "ฟิต",
		[2] = "ฟุต",
	},
	["ตม"] = {
		[1] = "ตม",
		[2] = "ต้ม",
		[3] = "มิติ",
		[4] = "มีต",
	},
	["ตมร"] = {
		[1] = "ตร.ม.",
		[2] = "ตรม",
		[3] = "มิตร",
		[4] = "มูตร",
	},
	["ตมเ"] = {
		[1] = "เต็ม",
		[2] = "เติม",
		[3] = "เมต",
	},
	["ตย"] = {
		[1] = "ตย.",
		[2] = "ตุ๊ย",
		[3] = "ตุ๋ย",
	},
	["ตยา"] = {
		[1] = "ตาย",
		[2] = "ยาติ",
	},
	["ตยเ"] = {
		[1] = "เตย",
		[2] = "เตี่ย",
		[3] = "เตี้ย",
		[4] = "เยติ",
	},
	["ตร"] = {
		[1] = "ตร",
		[2] = "ตร.",
		[3] = "ร.ต.",
	},
	["ตรว"] = {
		[1] = "ตร.ว.",
		[2] = "รู้ตัว",
	},
	["ตรศสา"] = {
		[1] = "ศาสตร",
		[2] = "ศาสตร์",
	},
	["ตรส"] = {
		[1] = "ตรัส",
		[2] = "สตรี",
		[3] = "สูตร",
	},
	["ตรอา"] = {
		[1] = "อัตรา",
		[2] = "อาร์ต",
	},
	["ตรา"] = {
		[1] = "ตรา",
		[2] = "ราต",
	},
	["ตว"] = {
		[1] = "ตัว",
		[2] = "ตั๋ว",
		[3] = "ติ้ว",
	},
	["ตวส"] = {
		[1] = "วัสติ",
		[2] = "สตูว์",
		[3] = "สัตว์",
	},
	["ตส"] = {
		[1] = "ส.ต.",
		[2] = "สต",
		[3] = "สต.",
		[4] = "สติ",
		[5] = "สตู",
		[6] = "สูต",
	},
	["ตอ"] = {
		[1] = "ตอ",
		[2] = "ต่อ",
		[3] = "ต.อ.",
		[4] = "ตื้อ",
		[5] = "ตื๊อ",
		[6] = "อต",
		[7] = "อต.",
		[8] = "อติ",
		[9] = "อัต",
		[10] = "อุตุ",
	},
	["ตาเ"] = {
		[1] = "เตา",
		[2] = "เต่า",
		[3] = "เต๋า",
	},
	["ตำ"] = {
		[1] = "ตำ",
		[2] = "ต่ำ",
	},
	["ตโ"] = {
		[1] = "โต",
		[2] = "โต้",
	},
	["ตไ"] = {
		[1] = "ไต่",
		[2] = "ไต้",
	},
	["ถถนว"] = {
		[1] = "ถ้วนถี่",
		[2] = "ถี่ถ้วน",
	},
	["ถน"] = {
		[1] = "ถัน",
		[2] = "ถิ่น",
		[3] = "ถุน",
	},
	["ถนล"] = {
		[1] = "ถนล",
		[2] = "ถลน",
		[3] = "ถลัน",
	},
	["ถนา"] = {
		[1] = "ถ่าน",
		[2] = "นาถ",
	},
	["ถนเ"] = {
		[1] = "เถน",
		[2] = "เถิน",
	},
	["ถบส"] = {
		[1] = "สถ.บ.",
		[2] = "สบถ",
	},
	["ถม"] = {
		[1] = "ถม",
		[2] = "ถ่ม",
		[3] = "ถ้ม",
	},
	["ถมอ"] = {
		[1] = "ถมอ",
		[2] = "ถ่อม",
	},
	["ถยอ"] = {
		[1] = "ถอย",
		[2] = "ถ่อย",
		[3] = "ถ้อย",
	},
	["ถร"] = {
		[1] = "ถิร",
		[2] = "รถ",
		[3] = "รถ.",
	},
	["ถรเ"] = {
		[1] = "เถร",
		[2] = "เถรี",
	},
	["ถลว"] = {
		[1] = "ถวัล",
		[2] = "ถวิล",
	},
	["ถว"] = {
		[1] = "ถัว",
		[2] = "ถั่ว",
	},
	["ถอ"] = {
		[1] = "ถ่อ",
		[2] = "ถือ",
	},
	["ถาเ"] = {
		[1] = "เถา",
		[2] = "เถ้า",
	},
	["ถไ"] = {
		[1] = "ไถ",
		[2] = "ไถ่",
		[3] = "ไถ้",
	},
	["ททท"] = {
		[1] = "ท.ท.ท.",
		[2] = "ททท.",
	},
	["ททน"] = {
		[1] = "ทันที",
		[2] = "นทท.",
	},
	["ททา"] = {
		[1] = "ท่าที",
		[2] = "ทีท่า",
	},
	["ทธย"] = {
		[1] = "ยุทธ",
		[2] = "ยุทธ์",
	},
	["ทธฤ"] = {
		[1] = "ฤทธิ",
		[2] = "ฤทธิ์",
	},
	["ทธส"] = {
		[1] = "สิทธิ",
		[2] = "สิทธิ์",
	},
	["ทน"] = {
		[1] = "ทน",
		[2] = "ท้น",
		[3] = "ทน.",
		[4] = "ทัน",
		[5] = "ทีน",
		[6] = "ทุน",
		[7] = "น.ท.",
		[8] = "นที",
	},
	["ทนนา"] = {
		[1] = "นิทาน",
		[2] = "นินทา",
	},
	["ทนผแ"] = {
		[1] = "ผู้แทน",
		[2] = "แผนที่",
	},
	["ทนพ"] = {
		[1] = "พินทุ",
		[2] = "พื้นที่",
	},
	["ทนว"] = {
		[1] = "ทวน",
		[2] = "ทวีน",
		[3] = "วันที่",
	},
	["ทนสา"] = {
		[1] = "นิสาท",
		[2] = "สิ้นท่า",
	},
	["ทนอ"] = {
		[1] = "ทอน",
		[2] = "ท่อน",
	},
	["ทนา"] = {
		[1] = "ทาน",
		[2] = "ท่าน",
		[3] = "นาท",
		[4] = "นาที",
	},
	["ทบ"] = {
		[1] = "ท.บ.",
		[2] = "ทบ",
		[3] = "ทบ.",
		[4] = "ทับ",
		[5] = "ทึบ",
		[6] = "ทุบ",
		[7] = "ทูบ",
		[8] = "บท",
	},
	["ทบรา"] = {
		[1] = "ทราบ",
		[2] = "ที่ราบ",
	},
	["ทบา"] = {
		[1] = "ทาบ",
		[2] = "บาท",
	},
	["ทป"] = {
		[1] = "ปท",
		[2] = "ปท.",
	},
	["ทปว"] = {
		[1] = "ทวีป",
		[2] = "ปวท.",
	},
	["ทปวไ"] = {
		[1] = "ทั่ว ๆ ไป",
		[2] = "ทั่วไป",
	},
	["ทปส"] = {
		[1] = "ปท.ส.",
		[2] = "สปท.",
	},
	["ทพ"] = {
		[1] = "พ.ท.",
		[2] = "พท",
	},
	["ทพมหาเ"] = {
		[1] = "มหาเทพ",
		[2] = "มหาเทพี",
	},
	["ทพยร"] = {
		[1] = "ทรัพย",
		[2] = "ทรัพย์",
	},
	["ทพรา"] = {
		[1] = "ทราพ",
		[2] = "พุทรา",
	},
	["ทพอ"] = {
		[1] = "พ.อ.ท.",
		[2] = "อพท.",
	},
	["ทพเ"] = {
		[1] = "เทพ",
		[2] = "เพท",
	},
	["ทฟร"] = {
		[1] = "ร.ฟ.ท.",
		[2] = "รฟท.",
	},
	["ทม"] = {
		[1] = "ทม",
		[2] = "ทม.",
		[3] = "ทิ่ม",
		[4] = "ทีม",
		[5] = "ทึม",
		[6] = "ทึ่ม",
		[7] = "ทุ่ม",
		[8] = "ทุ้ม",
	},
	["ทมสอ"] = {
		[1] = "อสมท",
		[2] = "อ.ส.ม.ท.",
	},
	["ทยวา"] = {
		[1] = "ทวาย",
		[2] = "วาทย",
	},
	["ทยอ"] = {
		[1] = "ท่อย",
		[2] = "ที่อยู่",
		[3] = "อุทัย",
	},
	["ทร"] = {
		[1] = "ทร.",
		[2] = "ร.ท.",
	},
	["ทรสา"] = {
		[1] = "สาทร",
		[2] = "สารท",
	},
	["ทล"] = {
		[1] = "ทุลี",
		[2] = "ทูล",
	},
	["ทว"] = {
		[1] = "ทั่ว",
		[2] = "ทีวี",
	},
	["ทวา"] = {
		[1] = "ทวา",
		[2] = "ทว่า",
		[3] = "ทาว",
		[4] = "ท่าว",
		[5] = "ท้าว",
		[6] = "ว่าที่",
	},
	["ทศ"] = {
		[1] = "ทศ",
		[2] = "ทิศ",
	},
	["ทส"] = {
		[1] = "ส.ท.",
		[2] = "สท",
		[3] = "สูท",
	},
	["ทอ"] = {
		[1] = "ทอ",
		[2] = "ท่อ",
		[3] = "ท้อ",
		[4] = "ทอ.",
		[5] = "ทื่อ",
		[6] = "อท",
	},
	["ทา"] = {
		[1] = "ทา",
		[2] = "ท่า",
		[3] = "ท้า",
	},
	["ทาเ"] = {
		[1] = "เท่า",
		[2] = "เท้า",
	},
	["ทเ"] = {
		[1] = "เท",
		[2] = "เท่",
	},
	["ทโ"] = {
		[1] = "โท",
		[2] = "โท่",
	},
	["ทไ"] = {
		[1] = "ไท",
		[2] = "ไท้",
	},
	["ธน"] = {
		[1] = "ธน",
		[2] = "นธ",
	},
	["ธนพมส"] = {
		[1] = "สัมพันธ",
		[2] = "สัมพันธ์",
	},
	["ธพ"] = {
		[1] = "พิธี",
		[2] = "พุธ",
	},
	["ธพโ"] = {
		[1] = "โพธิ",
		[2] = "โพธิ์",
	},
	["ธม"] = {
		[1] = "มธ.",
		[2] = "มธุ",
	},
	["นน"] = {
		[1] = "น.น.",
		[2] = "นน",
		[3] = "นั่น",
		[4] = "นั้น",
		[5] = "นุ่น",
		[6] = "นูน",
		[7] = "นู่น",
		[8] = "นู้น",
	},
	["นนนหาแ"] = {
		[1] = "แน่นหนา",
		[2] = "หนาแน่น",
	},
	["นนมหหาเ"] = {
		[1] = "หนุ่มเหน้า",
		[2] = "เหม็นหน้า",
	},
	["นนมำ"] = {
		[1] = "น้ำนม",
		[2] = "น้ำมัน",
	},
	["นนวแแ"] = {
		[1] = "แน่แน่ว",
		[2] = "แน่วแน่",
	},
	["นนา"] = {
		[1] = "นาน",
		[2] = "น่าน",
	},
	["นนาา"] = {
		[1] = "นานา",
		[2] = "น้านา",
	},
	["นนเ"] = {
		[1] = "เน้น",
		[2] = "เนิน",
	},
	["นนโ"] = {
		[1] = "โนน",
		[2] = "โน่น",
		[3] = "โน้น",
	},
	["นบ"] = {
		[1] = "น.บ.",
		[2] = "นบ",
		[3] = "นับ",
		[4] = "บน",
		[5] = "บ่น",
		[6] = "บั่น",
		[7] = "บั้น",
		[8] = "บิน",
		[9] = "บิ่น",
		[10] = "นู้บ",
	},
	["นบมหา"] = {
		[1] = "บ้านหมี่",
		[2] = "หมู่บ้าน",
	},
	["นบว"] = {
		[1] = "บ่วน",
		[2] = "บ้วน",
	},
	["นบศ"] = {
		[1] = "นศ.บ.",
		[2] = "ศน.บ.",
	},
	["นบห"] = {
		[1] = "หนีบ",
		[2] = "หนึบ",
	},
	["นบา"] = {
		[1] = "นาบ",
		[2] = "บาน",
		[3] = "บ่าน",
		[4] = "บ้าน",
	},
	["นบเ"] = {
		[1] = "เนิบ",
		[2] = "เนิบ ๆ",
		[3] = "เบน",
	},
	["นบแ"] = {
		[1] = "แนบ",
		[2] = "แน่บ",
		[3] = "แบน",
	},
	["นป"] = {
		[1] = "นป.",
		[2] = "นูป",
		[3] = "ปน",
		[4] = "ปัน",
		[5] = "ปั่น",
		[6] = "ปั้น",
		[7] = "ปีน",
		[8] = "ปืน",
		[9] = "ปูน",
	},
	["นปปยา"] = {
		[1] = "ป่ายปีน",
		[2] = "ปีนป่าย",
	},
	["นปผรแ"] = {
		[1] = "แปรผัน",
		[2] = "ผันแปร",
	},
	["นปพ"] = {
		[1] = "นปพ.",
		[2] = "พิปูน",
	},
	["นปล"] = {
		[1] = "ปล้น",
		[2] = "ปลิ้น",
		[3] = "ลิ้นปี่",
	},
	["นปอ"] = {
		[1] = "นปอ.",
		[2] = "ปอน",
		[3] = "ป้อน",
		[4] = "ปอน ๆ",
	},
	["นปเ"] = {
		[1] = "เปน",
		[2] = "เป็น",
		[3] = "เปิ่น",
	},
	["นผ"] = {
		[1] = "ผัน",
		[2] = "ผิน",
		[3] = "ผืน",
		[4] = "ผื่น",
	},
	["นผผยา"] = {
		[1] = "ผันผาย",
		[2] = "ผายผัน",
	},
	["นผอ"] = {
		[1] = "ผ่อน",
		[2] = "ผอูน",
		[3] = "ผู้อื่น",
	},
	["นผเ"] = {
		[1] = "เผ่น",
		[2] = "เผิน",
		[3] = "เผิน ๆ",
	},
	["นผแ"] = {
		[1] = "แผน",
		[2] = "แผ่น",
	},
	["นฝ"] = {
		[1] = "นฝ.",
		[2] = "ฝน",
		[3] = "ฝัน",
		[4] = "ฝิ่น",
		[5] = "ฝืน",
		[6] = "ฝุ่น",
	},
	["นพ"] = {
		[1] = "น.พ.",
		[2] = "นพ",
		[3] = "นพ.",
		[4] = "พ่น",
		[5] = "พ้น",
		[6] = "พัน",
		[7] = "พื้น",
		[8] = "พูน",
	},
	["นพพว"] = {
		[1] = "พันพัว",
		[2] = "พัวพัน",
	},
	["นพม"] = {
		[1] = "พนม",
		[2] = "มนพ.",
	},
	["นพยเ"] = {
		[1] = "เพียน",
		[2] = "เพี้ยน",
	},
	["นพส"] = {
		[1] = "น.สพ.",
		[2] = "นสพ.",
		[3] = "พนัส",
	},
	["นพา"] = {
		[1] = "พนา",
		[2] = "พาน",
		[3] = "พ่าน",
	},
	["นฟ"] = {
		[1] = "ฟัน",
		[2] = "ฟั่น",
		[3] = "ฟั้น",
		[4] = "ฟืน",
		[5] = "ฟื้น",
	},
	["นฟมรลอา"] = {
		[1] = "ฟอร์มาลิน",
		[2] = "ฟอร์มาลีน",
	},
	["นฟอ"] = {
		[1] = "ฟอน",
		[2] = "ฟ้อน",
	},
	["นภา"] = {
		[1] = "นภา",
		[2] = "ภาน",
	},
	["นม"] = {
		[1] = "น.ม.",
		[2] = "นม",
		[3] = "นุ่ม",
		[4] = "มน",
		[5] = "มน.",
		[6] = "มัน",
		[7] = "มั่น",
		[8] = "มีน",
		[9] = "มึน",
		[10] = "มุ่น",
	},
	["นมมยหา"] = {
		[1] = "มั่นหมาย",
		[2] = "หมายมั่น",
	},
	["นมยรอเ"] = {
		[1] = "เยอรมัน",
		[2] = "เยอรมนี",
	},
	["นมร"] = {
		[1] = "นมร.",
		[2] = "มนร.",
		[3] = "มรน.",
	},
	["นมล"] = {
		[1] = "มลน",
		[2] = "มล่น",
	},
	["นมว"] = {
		[1] = "นวม",
		[2] = "น่วม",
		[3] = "ม่วน",
		[4] = "ม้วน",
	},
	["นมส"] = {
		[1] = "มนัส",
		[2] = "มันส์",
		[3] = "สนม",
	},
	["นมสา"] = {
		[1] = "สนาม",
		[2] = "สมาน",
		[3] = "สึนามิ",
	},
	["นมห"] = {
		[1] = "หนุ่ม",
		[2] = "หมัน",
		[3] = "หมั้น",
		[4] = "หมิ่น",
		[5] = "หมื่น",
		[6] = "หมุน",
	},
	["นมหอำ"] = {
		[1] = "น้ำหอม",
		[2] = "หม้อน้ำ",
	},
	["นมหเ"] = {
		[1] = "เหม็น",
		[2] = "เหม้น",
	},
	["นมอ"] = {
		[1] = "น้อม",
		[2] = "มอน",
	},
	["นมา"] = {
		[1] = "นาม",
		[2] = "มาน",
		[3] = "มิน่า",
		[4] = "มีนา",
	},
	["นมเ"] = {
		[1] = "เม้น",
		[2] = "เมนู",
		[3] = "เมิน",
	},
	["นมแ"] = {
		[1] = "แนม",
		[2] = "แมน",
		[3] = "แม่น",
		[4] = "แม้น",
	},
	["นมโ"] = {
		[1] = "โน้ม",
		[2] = "มโน",
	},
	["นย"] = {
		[1] = "นย",
		[2] = "นัย",
		[3] = "ย่น",
		[4] = "ยัน",
		[5] = "ยั่น",
		[6] = "ยิน",
		[7] = "ยีน",
		[8] = "ยืน",
		[9] = "ยื่น",
		[10] = "ยุ่น",
	},
	["นยรส"] = {
		[1] = "สุริยน",
		[2] = "สุริยัน",
	},
	["นยลเ"] = {
		[1] = "เลียน",
		[2] = "เลี่ยน",
	},
	["นยวหเ"] = {
		[1] = "เหนียว",
		[2] = "เหนี่ยว",
	},
	["นยสา"] = {
		[1] = "ยี่สาน",
		[2] = "ยี่ส่าน",
	},
	["นยสเ"] = {
		[1] = "เสนีย์",
		[2] = "เสี้ยน",
	},
	["นยหอ"] = {
		[1] = "หน่อย",
		[2] = "หย่อน",
	},
	["นยหเ"] = {
		[1] = "เหียน",
		[2] = "เหี้ยน",
	},
	["นยอ"] = {
		[1] = "นอย",
		[2] = "น้อย",
		[3] = "ย้อน",
		[4] = "อยืน",
	},
	["นยา"] = {
		[1] = "นาย",
		[2] = "น่าย",
		[3] = "ย่าน",
	},
	["นยเ"] = {
		[1] = "เนย",
		[2] = "เย็น",
		[3] = "เยิน",
	},
	["นยโ"] = {
		[1] = "โยน",
		[2] = "โยนี",
	},
	["นร"] = {
		[1] = "นร",
		[2] = "นร.",
		[3] = "นรี",
		[4] = "ร.น.",
		[5] = "รน",
		[6] = "ร่น",
		[7] = "ริน",
		[8] = "รื้น",
		[9] = "รุน",
		[10] = "รุ่น",
	},
	["นรอ"] = {
		[1] = "รอน",
		[2] = "ร่อน",
		[3] = "ร้อน",
	},
	["นรา"] = {
		[1] = "นรา",
		[2] = "ราน",
		[3] = "ร่าน",
		[4] = "ร้าน",
	},
	["นล"] = {
		[1] = "ลน",
		[2] = "ล้น",
		[3] = "ลิ่น",
		[4] = "ลิ้น",
		[5] = "ลื่น",
	},
	["นลว"] = {
		[1] = "นวล",
		[2] = "ล้วน",
		[3] = "ล้วน ๆ",
	},
	["นลห"] = {
		[1] = "หล่น",
		[2] = "หลั่น",
		[3] = "หลิน",
		[4] = "หลุน ๆ",
	},
	["นลหเ"] = {
		[1] = "เหลน",
		[2] = "เหล้น",
	},
	["นลอ"] = {
		[1] = "ลอน",
		[2] = "ล่อน",
	},
	["นลา"] = {
		[1] = "นาลี",
		[2] = "ล้าน",
	},
	["นลเ"] = {
		[1] = "เลน",
		[2] = "เล็น",
		[3] = "เล่น",
	},
	["นลแ"] = {
		[1] = "แลน",
		[2] = "แล่น",
	},
	["นว"] = {
		[1] = "นว",
		[2] = "นัว",
		[3] = "นิ่ว",
		[4] = "นิ้ว",
		[5] = "วน",
		[6] = "วัน",
		[7] = "วุ่น",
	},
	["นวส"] = {
		[1] = "สวน",
		[2] = "ส่วน",
	},
	["นวสา"] = {
		[1] = "สว่าน",
		[2] = "สุวาน",
	},
	["นวห"] = {
		[1] = "หวน",
		[2] = "ห้วน",
		[3] = "หวั่น",
	},
	["นวหา"] = {
		[1] = "หนาว",
		[2] = "หวาน",
		[3] = "หว่าน",
		[4] = "หัวน่า",
	},
	["นวหแ"] = {
		[1] = "แหน็ว",
		[2] = "แหวน",
	},
	["นวอ"] = {
		[1] = "วอน",
		[2] = "อวน",
		[3] = "อ้วน",
	},
	["นวา"] = {
		[1] = "นาว",
		[2] = "วาน",
		[3] = "ว่าน",
	},
	["นวเ"] = {
		[1] = "เวน",
		[2] = "เว้น",
	},
	["นวแ"] = {
		[1] = "แนว",
		[2] = "แน่ว",
		[3] = "แวน",
		[4] = "แว่น",
	},
	["นศ"] = {
		[1] = "น.ศ.",
		[2] = "นศ",
	},
	["นส"] = {
		[1] = "น.ส.",
		[2] = "สน",
		[3] = "ส้น",
		[4] = "สน.",
		[5] = "สัน",
		[6] = "สั่น",
		[7] = "สั้น",
		[8] = "สัน.",
		[9] = "สิ้น",
	},
	["นสอ"] = {
		[1] = "สอน",
		[2] = "ส้อน",
		[3] = "อสนี",
		[4] = "อัสนี",
	},
	["นสา"] = {
		[1] = "สาน",
		[2] = "ส่าน",
	},
	["นห"] = {
		[1] = "หน",
		[2] = "หน.",
		[3] = "หนี",
		[4] = "หนี้",
		[5] = "หนุ",
		[6] = "หนู",
		[7] = "หัน",
		[8] = "หั่น",
		[9] = "หิน",
		[10] = "หืน",
		[11] = "หื่น",
		[12] = "หุน",
		[13] = "หุ่น",
		[14] = "หุ้น",
	},
	["นหอเ"] = {
		[1] = "เหน่อ",
		[2] = "เหนือ",
	},
	["นหา"] = {
		[1] = "หนา",
		[2] = "หน้า",
		[3] = "ห่าน",
	},
	["นหเ"] = {
		[1] = "เหน",
		[2] = "เห็น",
		[3] = "เห็น ๆ",
		[4] = "เหิน",
	},
	["นอ"] = {
		[1] = "น.อ.",
		[2] = "นอ",
		[3] = "อน",
		[4] = "อน.",
		[5] = "อัน",
		[6] = "อิน",
		[7] = "อึน",
		[8] = "อื่น",
		[9] = "อุ่น",
	},
	["นออ"] = {
		[1] = "อ่อน",
		[2] = "อ้อน",
	},
	["นอา"] = {
		[1] = "อาน",
		[2] = "อ่าน",
	},
	["นอเ"] = {
		[1] = "เนื้อ",
		[2] = "เอน",
		[3] = "เอ็น",
	},
	["นอโ"] = {
		[1] = "อีโน",
		[2] = "โอน",
	},
	["นา"] = {
		[1] = "นา",
		[2] = "น่า",
		[3] = "น้า",
	},
	["นำ"] = {
		[1] = "นำ",
		[2] = "น้ำ",
	},
	["บบ"] = {
		[1] = "บีบ",
		[2] = "บุบ",
	},
	["บบยย"] = {
		[1] = "ยุบยับ",
		[2] = "ยุ่บยั่บ",
		[3] = "ยุบยิบ",
	},
	["บบววอแ"] = {
		[1] = "ว็อบ ๆ แว็บ ๆ",
		[2] = "ว็อบแว็บ",
	},
	["บบววา"] = {
		[1] = "วับวาบ",
		[2] = "วูบวาบ",
	},
	["บบววแ"] = {
		[1] = "วับแวบ",
		[2] = "แวบวับ",
	},
	["บบแ"] = {
		[1] = "แบบ",
		[2] = "แบ็บ",
	},
	["บปร"] = {
		[1] = "ปรบ",
		[2] = "ปรับ",
		[3] = "รป.บ.",
	},
	["บผ"] = {
		[1] = "ผบ.",
		[2] = "ผับ",
	},
	["บพ"] = {
		[1] = "พ.บ.",
		[2] = "พบ",
		[3] = "พับ",
	},
	["บพร"] = {
		[1] = "พ.ร.บ.",
		[2] = "พริบ",
	},
	["บฟ"] = {
		[1] = "ฟบ.",
		[2] = "ฟุบ",
	},
	["บฟแ"] = {
		[1] = "แฟบ",
		[2] = "แฟ็บ",
	},
	["บม"] = {
		[1] = "บ่ม",
		[2] = "บมิ",
		[3] = "บุ๋ม",
		[4] = "มบ.",
	},
	["บมววแ"] = {
		[1] = "วับ ๆ แวม ๆ",
		[2] = "วับแวม",
	},
	["บมส"] = {
		[1] = "มบส.",
		[2] = "ส.บ.ม.",
		[3] = "สม.บ.",
	},
	["บมสสา"] = {
		[1] = "สามสิบ",
		[2] = "สิบสาม",
	},
	["บมอ"] = {
		[1] = "ม.อบ.",
		[2] = "มอบ",
		[3] = "ม็อบ",
		[4] = "ม่อบ",
		[5] = "ม๊อบ",
	},
	["บมใไ"] = {
		[1] = "ใบไม้",
		[2] = "ไม้ใบ",
	},
	["บย"] = {
		[1] = "บุ้ย",
		[2] = "ยับ",
		[3] = "ยีบ",
		[4] = "ยุบ",
		[5] = "ยุ่บ",
	},
	["บยยยอ"] = {
		[1] = "ย่อยยับ",
		[2] = "ยับย่อย",
	},
	["บยรเ"] = {
		[1] = "เบียร์",
		[2] = "เรียบ",
		[3] = "เรียบ ๆ",
	},
	["บยว"] = {
		[1] = "ยวบ",
		[2] = "ยวบ ๆ",
	},
	["บยส"] = {
		[1] = "ยี่สิบ",
		[2] = "สยบ",
	},
	["บยสา"] = {
		[1] = "ยาสูบ",
		[2] = "สบาย",
	},
	["บยอ"] = {
		[1] = "บ่อย",
		[2] = "บ๋อย",
		[3] = "บ่อย ๆ",
		[4] = "ยอบ",
	},
	["บยา"] = {
		[1] = "บาย",
		[2] = "บ่าย",
		[3] = "ยาบ",
		[4] = "ยาบ ๆ",
	},
	["บยเ"] = {
		[1] = "เบีย",
		[2] = "เย็บ",
		[3] = "เยิบ",
		[4] = "เยิบ ๆ",
	},
	["บยแ"] = {
		[1] = "แยบ",
		[2] = "แย็บ",
	},
	["บร"] = {
		[1] = "บร",
		[2] = "บร.",
		[3] = "บุรี",
		[4] = "บูรี",
		[5] = "ร.บ.",
		[6] = "รบ",
		[7] = "รบ.",
		[8] = "รับ",
		[9] = "ริบ",
		[10] = "รีบ",
		[11] = "รีบ ๆ",
	},
	["บรา"] = {
		[1] = "บาร์",
		[2] = "ราบ",
	},
	["บล"] = {
		[1] = "บล.",
		[2] = "ลบ",
		[3] = "ลบ.",
		[4] = "ลับ",
		[5] = "ลืบ",
		[6] = "ลูบ",
	},
	["บลส"] = {
		[1] = "สลบ",
		[2] = "สลับ",
	},
	["บลห"] = {
		[1] = "หลบ",
		[2] = "หลับ",
		[3] = "หลืบ",
		[4] = "หลุบ",
	},
	["บลอ"] = {
		[1] = "บอล",
		[2] = "ลอบ",
		[3] = "อุบล",
	},
	["บลา"] = {
		[1] = "บาลี",
		[2] = "ลาบ",
	},
	["บว"] = {
		[1] = "บัว",
		[2] = "ว.บ.",
		[3] = "วับ",
		[4] = "วับ ๆ",
	},
	["บวา"] = {
		[1] = "บ่าว",
		[2] = "วาบ",
	},
	["บวแ"] = {
		[1] = "แวบ",
		[2] = "แว็บ",
		[3] = "แว่บ",
		[4] = "แว็บ ๆ",
		[5] = "แว่บ ๆ",
	},
	["บส"] = {
		[1] = "ส.บ.",
		[2] = "สบ",
		[3] = "สบู่",
		[4] = "สับ",
		[5] = "สิบ",
		[6] = "สืบ",
		[7] = "สูบ",
	},
	["บสส"] = {
		[1] = "ส.ส.บ.",
		[2] = "สส.บ.",
		[3] = "สิบสี่",
	},
	["บสอ"] = {
		[1] = "สอบ",
		[2] = "อส.บ.",
	},
	["บห"] = {
		[1] = "หับ",
		[2] = "หีบ",
	},
	["บอ"] = {
		[1] = "บ่อ",
		[2] = "อ.บ.",
		[3] = "อบ",
		[4] = "อึ๊บ",
	},
	["บอะเ"] = {
		[1] = "เบอะ",
		[2] = "เบ๊อะ",
	},
	["บอเ"] = {
		[1] = "บเอ",
		[2] = "เบ้อ",
		[3] = "เบือ",
		[4] = "เบื่อ",
		[5] = "เอิบ",
	},
	["บอแ"] = {
		[1] = "แอบ",
		[2] = "แอ๊บ",
	},
	["บา"] = {
		[1] = "บา",
		[2] = "บ่า",
	},
	["บาเ"] = {
		[1] = "เบา",
		[2] = "เบ้า",
	},
	["บเ"] = {
		[1] = "เบ้",
		[2] = "เบ๊",
	},
	["บแ"] = {
		[1] = "แบ",
		[2] = "แบ้",
	},
	["บใ"] = {
		[1] = "ใบ",
		[2] = "ใบ้",
	},
	["ปพส"] = {
		[1] = "ป.พ.ส.",
		[2] = "สปพ.",
	},
	["ปม"] = {
		[1] = "ปม",
		[2] = "ปม.",
		[3] = "ปั๊ม",
		[4] = "ปิ่ม",
		[5] = "ปุม",
		[6] = "ปุ่ม",
		[7] = "ปูม",
	},
	["ปมร"] = {
		[1] = "ปริ่ม",
		[2] = "มปร",
	},
	["ปย"] = {
		[1] = "ปย.",
		[2] = "ปุ๋ย",
	},
	["ปยรวเ"] = {
		[1] = "เปรียว",
		[2] = "เปรี้ยว",
	},
	["ปยรโ"] = {
		[1] = "โปรย",
		[2] = "ยุโรป",
	},
	["ปยา"] = {
		[1] = "ปาย",
		[2] = "ป้าย",
	},
	["ปร"] = {
		[1] = "ปริ",
		[2] = "ปรุ",
		[3] = "รูป",
	},
	["ปล"] = {
		[1] = "ปลี",
		[2] = "ลป",
	},
	["ปลา"] = {
		[1] = "ปลา",
		[2] = "ปาล",
		[3] = "ปาลี",
	},
	["ปลาเ"] = {
		[1] = "เปลา",
		[2] = "เปล่า",
	},
	["ปลแ"] = {
		[1] = "แปล",
		[2] = "แปล้",
	},
	["ปว"] = {
		[1] = "ปัว",
		[2] = "ปั่ว",
	},
	["ปสา"] = {
		[1] = "สปา",
		[2] = "สาป",
	},
	["ปอ"] = {
		[1] = "ปอ",
		[2] = "ป้อ",
		[3] = "ป๋อ",
	},
	["ปา"] = {
		[1] = "ปา",
		[2] = "ป่า",
		[3] = "ป้า",
	},
	["ปาเ"] = {
		[1] = "เป่า",
		[2] = "เป้า",
	},
	["ปำ"] = {
		[1] = "ปำ",
		[2] = "ป้ำ",
	},
	["ปไ"] = {
		[1] = "ไป",
		[2] = "ไป่",
	},
	["ผม"] = {
		[1] = "ผม",
		[2] = "มผ",
	},
	["ผมลไ"] = {
		[1] = "ผลไม้",
		[2] = "ไม้ผล",
	},
	["ผยลอ"] = {
		[1] = "ผล็อย",
		[2] = "ผล็อย ๆ",
	},
	["ผยอ"] = {
		[1] = "ผ็อย",
		[2] = "ผ็อย ๆ",
	},
	["ผยา"] = {
		[1] = "ผาย",
		[2] = "ผ่าย",
		[3] = "ผ้าย",
	},
	["ผร"] = {
		[1] = "ผร.",
		[2] = "ผู้รู้",
	},
	["ผล"] = {
		[1] = "ผล",
		[2] = "ผลิ",
		[3] = "ผลู",
	},
	["ผลเ"] = {
		[1] = "เผล",
		[2] = "เผล้",
	},
	["ผว"] = {
		[1] = "ผัว",
		[2] = "ผิว",
		[3] = "ผิว ๆ",
		[4] = "ผี้ว์",
	},
	["ผอเ"] = {
		[1] = "เผือ",
		[2] = "เผื่อ",
	},
	["ผา"] = {
		[1] = "ผา",
		[2] = "ผ่า",
		[3] = "ผ้า",
	},
	["ผาเ"] = {
		[1] = "เผา",
		[2] = "เผ้า",
	},
	["ฝยา"] = {
		[1] = "ฝาย",
		[2] = "ฝ่าย",
		[3] = "ฝ้าย",
	},
	["ฝา"] = {
		[1] = "ฝา",
		[2] = "ฝ่า",
	},
	["ฝาเ"] = {
		[1] = "เฝ้า",
		[2] = "เฝ้าฯ",
	},
	["ฝใ"] = {
		[1] = "ใฝ",
		[2] = "ใฝ่",
	},
	["พพยรรวาแ"] = {
		[1] = "พรายแพรว",
		[2] = "แพรวพราย",
	},
	["พพรรววาแ"] = {
		[1] = "พราวแพรว",
		[2] = "แพรวพราว",
	},
	["พภสา"] = {
		[1] = "สภาพ",
		[2] = "สุภาพ",
	},
	["พม"] = {
		[1] = "พุ่ม",
		[2] = "มพ.",
	},
	["พมยา"] = {
		[1] = "พยาม",
		[2] = "พิมาย",
	},
	["พย"] = {
		[1] = "พ.ย.",
		[2] = "พย",
	},
	["พยา"] = {
		[1] = "พาย",
		[2] = "พ่าย",
		[3] = "พายุ",
	},
	["พร"] = {
		[1] = "พร",
		[2] = "รพ.",
		[3] = "รพิ",
		[4] = "รพี",
	},
	["พระาเ"] = {
		[1] = "พิเราะ",
		[2] = "เพราะ",
	},
	["พรำ"] = {
		[1] = "พรำ",
		[2] = "พร่ำ",
		[3] = "พรำ ๆ",
	},
	["พรำไ"] = {
		[1] = "ไพรำ",
		[2] = "รำไพ",
	},
	["พรแ"] = {
		[1] = "แพร",
		[2] = "แพร่",
	},
	["พรไ"] = {
		[1] = "ไพร",
		[2] = "ไพร่",
	},
	["พล"] = {
		[1] = "พล",
		[2] = "พลฯ",
		[3] = "พูล",
		[4] = "ลพ",
	},
	["พลำ"] = {
		[1] = "พลำ",
		[2] = "พล้ำ",
		[3] = "ลำพู",
	},
	["พว"] = {
		[1] = "พว.",
		[2] = "พัว",
	},
	["พศ"] = {
		[1] = "พ.ศ.",
		[2] = "พศ.",
		[3] = "ศพ",
	},
	["พสเ"] = {
		[1] = "เพส",
		[2] = "เสพ",
	},
	["พอ"] = {
		[1] = "พ.อ.",
		[2] = "พอ",
		[3] = "พ่อ",
		[4] = "พ้อ",
	},
	["พอเ"] = {
		[1] = "เพ้อ",
		[2] = "เพื่อ",
	},
	["พแ"] = {
		[1] = "แพ",
		[2] = "แพ้",
	},
	["พไ"] = {
		[1] = "ไพ",
		[2] = "ไพ่",
	},
	["ฟมล"] = {
		[1] = "ฟิล์ม",
		[2] = "มฟล.",
	},
	["ฟยอเ"] = {
		[1] = "เฟือย",
		[2] = "เฟื้อย",
	},
	["ฟอเ"] = {
		[1] = "เฟ้อ",
		[2] = "เฟือ",
		[3] = "เอฟ",
	},
	["ฟา"] = {
		[1] = "ฟา",
		[2] = "ฟ้า",
	},
	["ภมยรอ"] = {
		[1] = "มรภ.อย.",
		[2] = "อภิรมย์",
	},
	["ภยอ"] = {
		[1] = "อภัย",
		[2] = "อุภัย",
	},
	["ภษา"] = {
		[1] = "ภาษ",
		[2] = "ภาษี",
	},
	["ภสา"] = {
		[1] = "ภาส",
		[2] = "สภา",
	},
	["มม"] = {
		[1] = "มม.",
		[2] = "มั้ม",
		[3] = "มุม",
	},
	["มมลส"] = {
		[1] = "มุสลิม",
		[2] = "ส้มลิ้ม",
	},
	["มมววอแ"] = {
		[1] = "วอม ๆ แวม ๆ",
		[2] = "ว็อม ๆ แว็ม ๆ",
		[3] = "วอมแวม",
		[4] = "ว็อมแว็ม",
	},
	["มมหหา"] = {
		[1] = "หมาหมู่",
		[2] = "หมีหมา",
	},
	["มมเ"] = {
		[1] = "เม็ม",
		[2] = "เม้ม",
	},
	["มย"] = {
		[1] = "มั้ย",
		[2] = "มั๊ย",
		[3] = "มิ.ย.",
		[4] = "ยิ้ม",
		[5] = "ยืม",
		[6] = "ยื้ม",
	},
	["มยรเ"] = {
		[1] = "เมรย",
		[2] = "เมรัย",
	},
	["มยลหา"] = {
		[1] = "มหาลัย",
		[2] = "มหา'ลัย",
	},
	["มยลา"] = {
		[1] = "มลาย",
		[2] = "มาลัย",
	},
	["มยว"] = {
		[1] = "มวย",
		[2] = "ม้วย",
	},
	["มยวห"] = {
		[1] = "ยิ้มหัว",
		[2] = "หมวย",
	},
	["มยสา"] = {
		[1] = "มัสยา",
		[2] = "สยาม",
	},
	["มยสเ"] = {
		[1] = "เสียม",
		[2] = "เสี้ยม",
	},
	["มยหอ"] = {
		[1] = "หมอย",
		[2] = "หย่อม",
		[3] = "หย่อม ๆ",
	},
	["มยหา"] = {
		[1] = "หมาย",
		[2] = "หยาม",
	},
	["มยอ"] = {
		[1] = "ม่อย",
		[2] = "ยอม",
		[3] = "ย้อม",
	},
	["มยเ"] = {
		[1] = "เม.ย.",
		[2] = "เมีย",
		[3] = "เยิ้ม",
	},
	["มยแ"] = {
		[1] = "แยม",
		[2] = "แย้ม",
	},
	["มร"] = {
		[1] = "ม.ร.",
		[2] = "มร.",
		[3] = "รม",
		[4] = "ร่ม",
		[5] = "ริม",
		[6] = "รึ่ม",
	},
	["มรว"] = {
		[1] = "มรว.",
		[2] = "รวม",
		[3] = "ร่วม",
	},
	["มรา"] = {
		[1] = "มาร",
		[2] = "มาริ",
		[3] = "ราม",
	},
	["มรเ"] = {
		[1] = "เมรุ",
		[2] = "เริม",
		[3] = "เริ่ม",
	},
	["มล"] = {
		[1] = "มล.",
		[2] = "มูล",
		[3] = "มู่ลี่",
		[4] = "ลม",
		[5] = "ล่ม",
		[6] = "ล้ม",
		[7] = "ลิ่ม",
		[8] = "ลิ้ม",
		[9] = "ลึ่ม",
		[10] = "ลืม",
	},
	["มลว"] = {
		[1] = "มวล",
		[2] = "มวล.",
	},
	["มลห"] = {
		[1] = "หล่ม",
		[2] = "หลุม",
	},
	["มลหอเ"] = {
		[1] = "เหลือม",
		[2] = "เหลื่อม",
	},
	["มลหแ"] = {
		[1] = "แหลม",
		[2] = "แหล่ม",
	},
	["มลอ"] = {
		[1] = "ลอม",
		[2] = "ล้อม",
	},
	["มลา"] = {
		[1] = "ลาม",
		[2] = "ล่าม",
		[3] = "มาลี",
	},
	["มลเ"] = {
		[1] = "เล็ม",
		[2] = "เล่ม",
	},
	["มว"] = {
		[1] = "มัว",
		[2] = "มั่ว",
	},
	["มวส"] = {
		[1] = "สวม",
		[2] = "ส้วม",
	},
	["มวสา"] = {
		[1] = "สวามิ",
		[2] = "สวามี",
	},
	["มวแ"] = {
		[1] = "แมว",
		[2] = "แม้ว",
		[3] = "แวม ๆ",
		[4] = "แว็ม ๆ",
	},
	["มศ"] = {
		[1] = "ม.ศ.",
		[2] = "มิศ",
	},
	["มส"] = {
		[1] = "มส",
		[2] = "ส้ม",
		[3] = "สม.",
		[4] = "สมี",
		[5] = "สุม",
		[6] = "สุ่ม ๆ",
	},
	["มสอ"] = {
		[1] = "สมอ.",
		[2] = "ส้อม",
		[3] = "อสม.",
	},
	["มสอเ"] = {
		[1] = "เสมอ",
		[2] = "เสมอ ๆ",
		[3] = "เสื่อม",
	},
	["มสา"] = {
		[1] = "มาส",
		[2] = "สาม",
		[3] = "สามี",
		[4] = "สีมา",
	},
	["มสาเ"] = {
		[1] = "เมาส์",
		[2] = "เม้าส์",
	},
	["มห"] = {
		[1] = "มห",
		[2] = "ห่ม",
		[3] = "หมี",
		[4] = "หมู",
		[5] = "หมู่",
		[6] = "หิม",
		[7] = "หุ้ม",
	},
	["มหอ"] = {
		[1] = "หมอ",
		[2] = "หม้อ",
	},
	["มหา"] = {
		[1] = "มหา",
		[2] = "มาห์",
		[3] = "ม่าห์",
		[4] = "หมา",
		[5] = "หาม",
		[6] = "ห่าม",
		[7] = "ห้าม",
	},
	["มหแ"] = {
		[1] = "แหม",
		[2] = "แหม่",
	},
	["มหโ"] = {
		[1] = "โหม",
		[2] = "โหม่",
	},
	["มหไ"] = {
		[1] = "ไหม",
		[2] = "ไหม้",
	},
	["มอ"] = {
		[1] = "ม.อ.",
		[2] = "มือ",
		[3] = "มื้อ",
		[4] = "อม",
		[5] = "อิ่ม",
		[6] = "อุ้ม",
		[7] = "อูม",
	},
	["มออ"] = {
		[1] = "ออม",
		[2] = "อ้อม",
	},
	["มอเ"] = {
		[1] = "เมือ",
		[2] = "เมื่อ",
		[3] = "เมื้อ",
		[4] = "เอ็ม",
	},
	["มา"] = {
		[1] = "มา",
		[2] = "ม้า",
	},
	["มแ"] = {
		[1] = "แม่",
		[2] = "แม้",
	},
	["มโ"] = {
		[1] = "โม้",
		[2] = "โม้ ๆ",
	},
	["มไ"] = {
		[1] = "ไม่",
		[2] = "ไม้",
	},
	["ยย"] = {
		[1] = "ยุ่ย",
		[2] = "ยุ้ย",
	},
	["ยยวเ"] = {
		[1] = "เยียว",
		[2] = "เยี่ยว",
	},
	["ยยา"] = {
		[1] = "ยาย",
		[2] = "ย้าย",
		[3] = "ยายี",
	},
	["ยร"] = {
		[1] = "รย",
		[2] = "รุย",
	},
	["ยรวเ"] = {
		[1] = "เรียว",
		[2] = "เวียร",
	},
	["ยรอ"] = {
		[1] = "รอย",
		[2] = "ร่อย",
		[3] = "ร้อย",
	},
	["ยรา"] = {
		[1] = "ราย",
		[2] = "ร้าย",
	},
	["ยล"] = {
		[1] = "ยล",
		[2] = "ลย",
		[3] = "ลุย",
	},
	["ยลสอา"] = {
		[1] = "ลายสือ",
		[2] = "ลือสาย",
	},
	["ยลเ"] = {
		[1] = "เลย",
		[2] = "เลีย",
	},
	["ยว"] = {
		[1] = "ยั่ว",
		[2] = "ยั้ว",
		[3] = "วัย",
	},
	["ยวส"] = {
		[1] = "สยิว",
		[2] = "สวย",
		[3] = "ส่วย",
	},
	["ยวสเ"] = {
		[1] = "เสวย",
		[2] = "เสียว",
		[3] = "เสี่ยว",
		[4] = "เสี้ยว",
	},
	["ยวห"] = {
		[1] = "ห่วย",
		[2] = "ห้วย",
	},
	["ยวหา"] = {
		[1] = "ยิหวา",
		[2] = "ยี่หวา",
		[3] = "หวาย",
	},
	["ยวอเ"] = {
		[1] = "เอี่ยว",
		[2] = "เอี้ยว",
	},
	["ยวา"] = {
		[1] = "ยาว",
		[2] = "ย้าว",
		[3] = "ยาวี",
		[4] = "วาย",
		[5] = "ว่าย",
		[6] = "ว๊าย",
		[7] = "วายุ",
	},
	["ยศ"] = {
		[1] = "ยศ",
		[2] = "ศย.",
	},
	["ยสเ"] = {
		[1] = "เสย",
		[2] = "เสีย",
		[3] = "เสี่ย",
	},
	["ยหอ"] = {
		[1] = "ยี่ห้อ",
		[2] = "หอย",
		[3] = "ห้อย",
	},
	["ยหา"] = {
		[1] = "หย่า",
		[2] = "หาย",
	},
	["ยหเ"] = {
		[1] = "เห่ย",
		[2] = "เหี้ย",
	},
	["ยหแ"] = {
		[1] = "แหย",
		[2] = "แหย่",
	},
	["ยอ"] = {
		[1] = "ยอ",
		[2] = "ย่อ",
		[3] = "ยื้อ",
		[4] = "อย",
		[5] = "อย.",
		[6] = "อยู่",
		[7] = "อยู่ ๆ",
		[8] = "อุย",
		[9] = "อุ่ย",
		[10] = "อุ๊ย",
		[11] = "อูย",
	},
	["ยออ"] = {
		[1] = "อ่อย",
		[2] = "อ้อย",
	},
	["ยอา"] = {
		[1] = "อยา",
		[2] = "อย่า",
		[3] = "อาย",
		[4] = "อ้าย",
		[5] = "อายุ",
	},
	["ยอเ"] = {
		[1] = "เยื่อ",
		[2] = "เอ่ย",
		[3] = "เอ๋ย",
	},
	["ยอโ"] = {
		[1] = "โอย",
		[2] = "โอ๊ย",
	},
	["ยฮ"] = {
		[1] = "ฮึย",
		[2] = "ฮึ่ย",
		[3] = "ฮึย ๆ",
	},
	["ยฮเ"] = {
		[1] = "เฮย",
		[2] = "เฮ่ย",
		[3] = "เฮ้ย",
		[4] = "เฮีย",
	},
	["ยา"] = {
		[1] = "ยา",
		[2] = "ย่า",
	},
	["ยำ"] = {
		[1] = "ยำ",
		[2] = "ย่ำ",
		[3] = "ย้ำ",
		[4] = "ย้ำ ๆ",
	},
	["ยแ"] = {
		[1] = "แย่",
		[2] = "แย้",
	},
	["ยไ"] = {
		[1] = "ไย",
		[2] = "ไย่",
	},
	["รร"] = {
		[1] = "รร.",
		[2] = "รุรุ",
	},
	["รว"] = {
		[1] = "รวิ",
		[2] = "รวี",
		[3] = "รั่ว",
		[4] = "รั้ว",
		[5] = "ริ้ว",
	},
	["รวฬา"] = {
		[1] = "วิฬาร",
		[2] = "วิฬาร์",
	},
	["รวา"] = {
		[1] = "ราว",
		[2] = "ร้าว",
		[3] = "ราวี",
		[4] = "วาร",
	},
	["รวเ"] = {
		[1] = "เรว",
		[2] = "เร็ว",
		[3] = "เร็ว ๆ",
		[4] = "เวร",
	},
	["รศ"] = {
		[1] = "ร.ศ.",
		[2] = "ศร.",
		[3] = "ศรี",
	},
	["รศษะ"] = {
		[1] = "ศรีษะ",
		[2] = "ศีรษะ",
	},
	["รส"] = {
		[1] = "รส",
		[2] = "สร",
		[3] = "สิริ",
	},
	["รสา"] = {
		[1] = "ราสี",
		[2] = "สาร",
		[3] = "สุรา",
	},
	["รห"] = {
		[1] = "หรี่",
		[2] = "หรู",
	},
	["รหอ"] = {
		[1] = "หรอ",
		[2] = "หรือ",
	},
	["รหา"] = {
		[1] = "หรา",
		[2] = "หาร",
	},
	["รอ"] = {
		[1] = "ร.อ.",
		[2] = "รอ",
		[3] = "รื้อ",
		[4] = "อริ",
	},
	["รอา"] = {
		[1] = "อาร์",
		[2] = "อุรา",
	},
	["รอเ"] = {
		[1] = "เรอ",
		[2] = "เร่อ",
		[3] = "เรือ",
		[4] = "เรื่อ",
		[5] = "เรื้อ",
	},
	["ราเ"] = {
		[1] = "เรา",
		[2] = "เร้า",
	},
	["รไ"] = {
		[1] = "ไร่",
		[2] = "ไร้",
	},
	["ลวา"] = {
		[1] = "ลาว",
		[2] = "วาล",
	},
	["ลศ"] = {
		[1] = "ศัล",
		[2] = "ศิล",
		[3] = "ศีล",
		[4] = "ศุลี",
	},
	["ลศา"] = {
		[1] = "ศาล",
		[2] = "ศิลา",
	},
	["ลหอเ"] = {
		[1] = "เหลอ",
		[2] = "เหลือ",
	},
	["ลหาเ"] = {
		[1] = "เหล่า",
		[2] = "เหล้า",
	},
	["ลหไ"] = {
		[1] = "ไหล",
		[2] = "ไหล่",
	},
	["ลอ"] = {
		[1] = "ล่อ",
		[2] = "ล้อ",
		[3] = "ลื่อ",
		[4] = "ลื้อ",
	},
	["ลอเ"] = {
		[1] = "เลอ",
		[2] = "เล่อ",
	},
	["ละ"] = {
		[1] = "ละ",
		[2] = "ล่ะ",
	},
	["ลาเ"] = {
		[1] = "เล่า",
		[2] = "เล้า",
	},
	["ลำ"] = {
		[1] = "ลำ",
		[2] = "ล่ำ",
		[3] = "ล้ำ",
	},
	["ลแ"] = {
		[1] = "แล",
		[2] = "แล่",
		[3] = "แล้",
	},
	["ลโ"] = {
		[1] = "โล",
		[2] = "โล่",
	},
	["ลไ"] = {
		[1] = "ไล่",
		[2] = "ไล้",
	},
	["ววววาแ"] = {
		[1] = "วาวแวว",
		[2] = "แวววาว",
	},
	["ววห"] = {
		[1] = "หวว",
		[2] = "หวิว",
		[3] = "หวิว ๆ",
	},
	["ววา"] = {
		[1] = "วาว",
		[2] = "ว่าว",
		[3] = "ว้าว",
	},
	["ววแ"] = {
		[1] = "แวว",
		[2] = "แว่ว",
	},
	["วส"] = {
		[1] = "ส.ว.",
		[2] = "สว.",
		[3] = "สวี",
		[4] = "สิว",
		[5] = "สิ่ว",
	},
	["วสะ"] = {
		[1] = "สวะ",
		[2] = "สวะ ๆ",
	},
	["วสา"] = {
		[1] = "วิสา",
		[2] = "สวา",
		[3] = "สาว",
	},
	["วห"] = {
		[1] = "หวี",
		[2] = "หัว",
		[3] = "หิว",
		[4] = "หิ้ว",
	},
	["วหา"] = {
		[1] = "หวา",
		[2] = "หาว",
		[3] = "ห้าว",
	},
	["วหเ"] = {
		[1] = "เหว",
		[2] = "เหว่",
	},
	["วหไ"] = {
		[1] = "ไหว",
		[2] = "ไหว้",
		[3] = "ไหว ๆ",
	},
	["วอ"] = {
		[1] = "วอ",
		[2] = "อั่ว",
	},
	["วา"] = {
		[1] = "วา",
		[2] = "ว่า",
		[3] = "ว้า",
	},
	["วไ"] = {
		[1] = "ไว",
		[2] = "ไว้",
		[3] = "ไว ๆ",
	},
	["ศอ"] = {
		[1] = "ศอ",
		[2] = "อีศ",
	},
	["สส"] = {
		[1] = "ส.ส.",
		[2] = "สส",
		[3] = "สส.",
	},
	["สห"] = {
		[1] = "สห",
		[2] = "สีห",
		[3] = "สีห์",
	},
	["สอ"] = {
		[1] = "ส.อ.",
		[2] = "สอ",
		[3] = "ส่อ",
		[4] = "สือ",
		[5] = "สื่อ",
		[6] = "อส.",
		[7] = "อิส",
	},
	["สอเ"] = {
		[1] = "เสือ",
		[2] = "เสื่อ",
		[3] = "เสื้อ",
		[4] = "เอส",
	},
	["สาเ"] = {
		[1] = "เสา",
		[2] = "เส้า",
	},
	["สใ"] = {
		[1] = "ใส",
		[2] = "ใส่",
		[3] = "ใส้",
	},
	["สไ"] = {
		[1] = "ไส",
		[2] = "ไส้",
	},
	["หอ"] = {
		[1] = "หอ",
		[2] = "ห่อ",
		[3] = "หือ",
	},
	["หอเ"] = {
		[1] = "เห่อ",
		[2] = "เหื่อ",
	},
	["หา"] = {
		[1] = "หา",
		[2] = "ห่า",
		[3] = "ห้า",
	},
	["หำ"] = {
		[1] = "หำ",
		[2] = "ห้ำ",
	},
	["หแ"] = {
		[1] = "แห",
		[2] = "แห่",
	},
	["หไ"] = {
		[1] = "ไห",
		[2] = "ไห่",
		[3] = "ไห้",
	},
	["ออ"] = {
		[1] = "ออ",
		[2] = "อ้อ",
		[3] = "อ๋อ",
		[4] = "อิอิ",
		[5] = "อือ",
		[6] = "อื้อ",
	},
	["ออเ"] = {
		[1] = "เออ",
		[2] = "เอ๋อ",
		[3] = "เอื้อ",
	},
	["อฮ"] = {
		[1] = "ฮ่อ",
		[2] = "ฮ้อ",
		[3] = "ฮือ",
	},
	["อฮเ"] = {
		[1] = "เฮอ",
		[2] = "เฮ่อ",
		[3] = "เฮ้อ",
	},
	["อา"] = {
		[1] = "อา",
		[2] = "อ่า",
		[3] = "อ้า",
		[4] = "อา.",
	},
	["อเ"] = {
		[1] = "เอ",
		[2] = "เอ้",
		[3] = "เอ๊",
	},
	["อไ"] = {
		[1] = "ไอ",
		[2] = "ไอ้",
	},
	["ฮา"] = {
		[1] = "ฮา",
		[2] = "ฮ้า",
	},
	["ฮโ"] = {
		[1] = "โฮ",
		[2] = "โฮ ๆ",
	},
}