ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย5

{
	["ᠠ"]="ั",
	["ᠡ"]="*เะ",		["ᡄ"]="*เะ",		["ᡝ"] = "*เะ",
	["ᠢ"]="ิ",		["ᡅ"]="ิ",		["ᡞ"] = "ิ",		["ᡳ"] = "ิ",
	["ᠣ"]="*โะ",		["ᡆ"]="*โะ",
	["ᠤ"]="ุ",		["ᡇ"]="ุ",		["ᡡ"] = "ุ",
	["ᠥ"]="*เอ^ะ",		["ᡈ"]="*เอ^ะ",
	["ᠦ"]="ึ",		["ᡉ"]="ึ",		["ᡠ"] = "ึ",
	["ᠧ"]="*แะ",
			["ᡃ"]="+",
					["ᡟ"] = "ิย์",

	["ᠨ"]="น",
	["ᠩ"]="ง",		["ᡊ"]="ง",		["ᡢ"] = "ง",
	["ᠪ"]="บ",		["ᡋ"]="บ",
	["ᠫ"]="ป",		["ᡌ"]="ป",		["ᡦ"] = "ป",
	["ᠬ"]="อ",		["ᡍ"]="อ",
	["ᠭ"]="ฆ",		["ᡎ"]="ฆ",		["ᡤ"] = "ฆ",
	["ᠮ"]="ม",		["ᡏ"]="ม",
	["ᠯ"]="ล",
	["ᠰ"]="ส",
	["ᠱ"]="ศ",				["ᡧ"] = "ศ",
	["ᠲ"]="ต",		["ᡐ"]="ต",		["ᡨ"] = "ต",
	["ᠳ"]="ด",		["ᡑ"]="ด",		["ᡩ"] = "ด",
	["ᠴ"]="ช",		["ᡒ"]="ช",		["ᡱ"] = "ช",
	["ᠵ"]="จ",		["ᡓ"]="จ",		["ᡪ"] = "จ",
	["ᠶ"]="ย",		["ᡕ"]="ย",
	["ᠷ"]="ร",						["ᡵ"] = "ร",
	["ᠸ"]="ว",		["ᡖ"]="ว",
	["ᠹ"]="ฟ",				["ᡫ"] = "ฟ",		["ᡶ"] = "ฟ",
	["ᠺ"]="ก",		["ᡗ"]="ก",		["ᡣ"] = "ก",		["ᡴ"] = "ก",
	["ᠻ"]="ค",
	["ᠼ"]="ตซ",		["ᡔ"]="ตซ",		["ᡮ"] = "ตซ",
	["ᠽ"]="ซ",				["ᡯ"] = "ซ",
	["ᠾ"]="ฅ",		["ᡙ"]="ฅ",		["ᡭ"] = "ฅ",
	["ᠿ"]="ฌ",
	["ᡀ"]="ฬ",
	["ᡁ"]="จ&",				["ᡲ"] = "จ&",		["ᡷ"] = "จ&",
	["ᡂ"]="ช&",
			["ᡘ"]="ฆ&",		["ᡬ"] = "ฆ&",
			["ᡚ"] = "จ&&",
			["ᡛ"] = "ญ",
			["ᡜ"] = "ดซ",
					["ᡥ"] = "ฮ",
					["ᡰ"] = "ร&",
}