ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย1

รากอักษร 𘠀แก้ไข

𗀀, 𗀁, 𗀂, 𗀃, 𗀄, 𗀅, 𗀆, 𗀇, 𗀈, 𗀉, 𗀊, 𗀋, 𗀌, 𗀍, 𗀎, 𗀏, 𗀐, 𗀑, 𗀒, 𗀓, 𗀔, 𗀕, 𗀖, 𗀗, 𗀘, 𗀙, 𗀚, 𗀛, 𗀜, 𗀝, 𗀞, 𗀟, 𗀠, 𗀡, 𗀢, 𗀣, 𗀤, 𗀥, 𗀦, 𗀧, 𗀨, 𗀩, 𗀪, 𗀫, 𗀬, 𗀭, 𗀮, 𗀯

รากอักษร 𘠁แก้ไข

𗀰, 𗀱, 𗀲, 𗀳, 𗀴, 𗀵, 𗀶, 𗀷, 𗀸, 𗀹, 𗀺, 𗀻, 𗀼, 𗀽, 𗀾, 𗀿, 𗁀, 𗁁, 𗁂, 𗁃, 𗁄, 𗁅, 𗁆, 𗁇, 𗁈, 𗁉, 𗁊, 𗁋, 𗁌, 𗁍, 𗁎, 𗁏, 𗁐, 𗁑, 𗁒, 𗁓, 𗁔, 𗁕, 𗁖, 𗁗, 𗁘, 𗁙, 𗁚, 𗁛, 𗁜, 𗁝, 𗁞, 𗁟, 𗁠, 𗁡, 𗁢, 𗁣, 𗁤, 𗁥, 𗁦, 𗁧, 𗁨, 𗁩, 𗁪, 𗁫, 𗁬, 𗁭, 𗁮, 𗁯, 𗁰, 𗁱, 𗁲, 𗁳, 𗁴, 𗁵, 𗁶, 𗁷, 𗁸, 𗁹, 𗁺, 𗁻, 𗁼, 𗁽, 𗁾, 𗁿, 𗂀, 𗂁, 𗂂, 𗂃, 𗂄, 𗂅, 𗂆, 𗂇, 𗂈, 𗂉, 𗂊, 𗂋, 𗂌, 𗂍, 𗂎, 𗂏, 𗂐, 𗂑, 𗂒, 𗂓, 𗂔, 𗂕, 𗂖, 𗂗, 𗂘, 𗂙, 𗂚, 𗂛, 𗂜, 𗂝, 𗂞, 𗂟, 𗂠, 𗂡, 𗂢, 𗂣, 𗂤, 𗂥, 𗂦, 𗂧, 𗂨, 𗂩, 𗂪, 𗂫, 𗂬, 𗂭, 𗂮, 𗂯, 𗂰, 𗂱, 𗂲, 𗂳, 𗂴, 𗂵, 𗂶, 𗂷, 𗂸, 𗂹, 𗂺, 𗂻, 𗂼, 𗂽, 𗂾, 𗂿, 𗃀, 𗃁, 𗃂, 𗃃, 𗃄, 𗃅, 𗃆, 𗃇, 𗃈, 𗃉, 𗃊, 𗃋, 𗃌, 𗃍, 𗃎, 𗃏

รากอักษร 𘠂แก้ไข

𗃐

รากอักษร 𘠃แก้ไข

𗃑, 𗃒, 𗃓, 𗃔

รากอักษร 𘠈แก้ไข

𗃕, 𗃖, 𗃗, 𗃘, 𗃙, 𗃚, 𗃛, 𗃜, 𗃝, 𗃞, 𗃟, 𗃠, 𗃡, 𗃢, 𗃣, 𗃤, 𗃥, 𗃦, 𗃧, 𗃨, 𗃩, 𗃪, 𗃫, 𗃬, 𗃭, 𗃮, 𗃯, 𗃰, 𗃱, 𗃲, 𗃳, 𗃴, 𗃵, 𗃶, 𗃷, 𗃸, 𗃹, 𗃺, 𗃻, 𗃼, 𗃽, 𗃾

รากอักษร 𘠊แก้ไข

𗃿, 𗄀, 𗄁, 𗄂, 𗄃, 𗄄, 𗄅, 𗄆, 𗄇, 𗄈, 𗄉, 𗄊, 𗄋, 𗄌, 𗄍, 𗄎, 𗄏, 𗄐, 𗄑, 𗄒, 𗄓, 𗄔, 𗄕, 𗄖, 𗄗, 𗄘, 𗄙, 𗄚, 𗄛, 𗄜