ผู้ใช้:Alifshinobi/คำไทลื้อและไทใหญ่ที่กำลังจะสร้าง

ไทลื้อ แก้ไข

Set 1 แก้ไข

 1. ᦞᦱ (วา), ᦷᦡᧃᧈ (โด่น), ᦃᦼᧈ (ฃู่ย), ᦋᦴ (ชู), ᦵᦓᦲᧂ (เนีง)
 2. ᦀᦳᧇᧈ (อุ่บ), ᦺᦅ (ไค), ᦗᦰ (พะ), ᦍᦰ (ยะ), ᦷᦢᧆ (โบด)
 3. ᦵᦑᧂᧈ (เท่ง), ᦵᦟᦲᧂᧈ (เลี่ง), ᦵᦔᦲᧂ (เปีง), ᦘᦲᧃᧉ (ภี้น), ᦉᧇ (สับ)
 4. ᦟᦲᧅ (ลีก), ᦀᦲᧅᧈ (อี่ก), ᦶᦈᧂᧉ (แจ้ง), ᦑᦳᧃᧉ (ทุ้น)

ไทใหญ่ แก้ไข

Set 1 แก้ไข

 1. ၶတ်း (ขั๊ต), သႃ (สา), ပဝ်ႈ (ป้ว), ၵိပ်ႇ (กิ่ป), ႁွၵ်ႈ (ห้อ̂ก)
 2. တၼ်း (ตั๊น), ၶိုင်ႈ (ขึ้ง), ၵွင်း (ก๊อ̂ง), ငူပ်ႉ (งู๎ป), သႅမ်း (แส๊ม)
 3. ႁဵဝ်း (เห๊ว), မေႃႇ (ม่อ̂), မူး (มู๊), ၶင်ႉ (ขั๎ง), ၸႃႇ (จ่า)
 4. လၢင်း (ล๊าง), ပွင်ႇ (ป่อ̂ง), ၽၢၵ်ႈ (ผ้าก), ၽွမ်ႉ (ผ๎อ̂ม), ၽၢမ်း (ผ๊าม)
 5. ပေႉ (เป๎), မုၼ်း (มุ๊น), ၶၵ်ႉ (ขั๎ก), ႁူၺ်ႈ (หู้ญ), ဢၢၼ်း (อ๊าน)
 6. ပူဝ်ႇ (ปู่ว), ၽႅၼ် (แผน), ၶိုင် (ขึง), ၶပ်ႉ (ขั๎ป), ဢိတ်း (อิ๊ต)
 7. ၶပ်း (ขั๊ป), သုၵ်ႉ (สุ๎ก), မႃႈ (ม้า), ၽွင်ႈ (ผ้อ̂ง), ထုင်ႉ (ถุ๎ง),

Set 2 แก้ไข

 1. ပိၼ်း (ปิ๊น), တိူင်း (เติ๊ง), သိတ်ႈ (สิ้ต), ပႄႈ (แป้), ဢိၵ်ႇ (อิ่ก)
 2. ၵၢင်ႉ (ก๎าง), ၶွတ်ႇ (ข่อ̂ต), ႁွမ်း (ห๊อ̂ม), လုၼ်ႇ (ลุ่น), ဢေႃး (อ๊อ̂)
 3. ၸႅမ်ႇ (แจ่ม), ၵၢပ်ႇ (ก่าป), ၵႅတ်ႇ (แก่ต), ပုတ်း (ปุ๊ต), တိုဝ်ႉ (ตึ๎ว)
 4. ၵိုင်ႉ (กึ๎ง), ဝႅတ်ႉ (แว๎ต), ရူဝ်း (รู๊ว), ဝူင်း (วู๊ง), ၵပ်ႉ (กั๎ป)
 5. ပၢၼ်ႇ (ป่าน), ၵႂၢတ်ႇ (กฺว่าต), လီႇ (ลี่), ယွင် (ยอ̂ง), တၢင် (ตาง)
 6. ယၼ် (ยัน), မၢပ်ႇ (ม่าป), သၢၼ်း (ส๊าน), သၢင် (สาง), မွင်ႇ (ม่อ̂ง)
 7. တၢမ်ႇ (ต่าม), တၢင်ႉ (ต๎าง), ယိုင်ႈ (ยึ้ง), လွၵ်ႇ (ล่อ̂ก), ဢႅဝ်ႇ (แอ่ว)

Set 3 แก้ไข

 1. ထမ်း (ถั๊ม), ငၢႆ (งาย), လၢင် (ลาง), တႅၵ်ႇ (แต่ก), မီႈ (มี้)
 2. ရၶႅင်ႇ (รแข่ง), ယမ် (ยัม), ၵႅပ်ႉ (แก๎ป), သႃႇ (ส่า), သိင်ႇ (สิ่ง)
 3. ပွၵ်ႉ (ป๎อ̂ก), လၢင်ႉ (ล๎าง), ယဵမ်ႈ (เย้ม), ထိူမ် (เถิม), ဝဵၼ်ႉ (เว๎น)
 4. ၸုတ်ႇ (จุ่ต), ၵိူဝ်း (เกิ๊ว), ထၢတ်ႈ (ถ้าต), ယူင်း (ยู๊ง), ပႅၵ်ႉ (แป๎ก)
 5. ယွတ်ႈ (ย้อ̂ต), လွၼ်း (ล๊อ̂น), လွၵ်ႈ (ล้อ̂ก), ၵၢဝ်ႇ (ก่าว), တူႈ (ตู้)
 6. မုင်ႈ (มุ้ง), ႁွင်း (ห๊อ̂ง), ၶၢင်ႈ (ข้าง), ပျေႉ (ปฺเย๎), မီႇ (มี่)
 7. လႅပ်ႈ (แล้ป), တွင်ႇ (ต่อ̂ง), ၼမ်း (นั๊ม), သဵတ်ႈ (เส้ต), ဢွတ်း (อ๊อ̂ต)

Set 4 แก้ไข

 1. ၶႅၼ်း (แข๊น), ၸပ်း (จั๊ป), ထုင်ႈ (ถุ้ง), လႅၼ်ႈ (แล้น), လၢႆႇ (ล่าย)
 2. ပၢႆႉ (ป๎าย), ၽႄၵႂႃႇ (แผกฺว่า), မဵတ်ႉ (เม๎ต), လူတ်း (ลู๊ต), တၢမ်း (ต๊าม)
 3. ၽေႃႇ (ผ่อ̂), ၼိမ်း (นิ๊ม), ၾၢင်ႉ (ฝ๎าง), ၶႃႇ (ข่า), တုင် (ตุง)
 4. တႅတ်ႈ (แต้ต), ၼႆႈ (ไน้), ပွမ်း (ป๊อ̂ม), ပူတ်း (ปู๊ต), ယေႃး (ย๊อ̂)
 5. ဝုၺ်း (วุ๊ญ), ၵၢဝ်း (ก๊าว), ဢၢင်ႈ (อ้าง), ပူၺ်ႈ (ปู้ญ), ၸၵ်း (จั๊ก)
 6. လၢႆႉ (ล๎าย), ၵႅဝ်ႈ (แก้ว), ၶၢတ်ႈ (ข้าต), တဵင်း (เต๊ง), ၼႄတၢင်း (แนต๊าง)
 7. တဵင်ႇ (เต่ง), ၵိတ်ႇ (กิ่ต), ဢီႈ (อี้), ယုၼ် (ยุน), ၶွႆႈ (ข้อ̂ย)

Set 5 แก้ไข

 1. သွႆႉ (ส๎อ̂ย), ၽၼ်း (ผั๊น), တၢမ် (ตาม), ယွႆႈ (ย้อ̂ย), ၽႅဝ် (แผว)
 2. မၢၼ် (มาน), ၶႅၼ်ႈ (แข้น), ၶူပ်ႇ (ขู่ป), တူၵ်ႇ (ตู่ก), ႁုၵ်း (หุ๊ก)
 3. ဝၵ်ႉ (วั๎ก), သႅၼ်ႇ (แส่น), ဢဵၼ်း (เอ๊น), လိၼ်း (ลิ๊น), သူတ်ႇ (สู่ต)
 4. ၵိူင်း (เกิ๊ง), မိၼ်ႉ (มิ๎น), ၶူင်ႇ (ขู่ง), ထိုဝ် (ถึว), တႅင်ႈ (แต้ง)
 5. လွမ်ႈ (ล้อ̂ม), ႁၢမ်ႉ (ห๎าม), မၢၼ်း (ม๊าน), ငၢၼ်ႇ (ง่าน), မိူင်ႈ (เมิ้ง)
 6. ႁႅမ်း (แห๊ม), ငိူင်ႉ (เงิ๎ง), ၶွင်ႈ (ข้อ̂ง), တိတ်း (ติ๊ต), ၶီး (ขี๊)
 7. ယွင်ႇ (ย่อ̂ง), ယႂ်း (ใย๊), ၶႆႉ (ไข๎), ပႅၵ်ႇ (แป่ก), ထၢၼ်ႈ (ถ้าน)
 8. ယဵင်ႈ (เย้ง), ၶႅၼ်း (แข๊น)