ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

貝 (รากอักษรจีนที่ 154)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𧴤𧴥𧴦𧴧𧴨𧴩𫎎𬥎𮙭𰶱

+3 ขีด

แก้ไข

𧴪𧴫𧴬𧴭𧴮𧴯𧴰𧴱𧴲𫎏𫎐𫎑𮙮𮙯𮙰𮙱𰶲𰷞𰷟𰷠𲂺

+4 ขีด

แก้ไข

𧴳𧴴𧴵𧴶𧴷𧴸𧴹𧴺𧴻𧴼𧴽𧴾𧴿𧵀𧵁𧵂𧵃𧵄𧵅𧵆𧵇𧵈𫎒𫎓𬥏𬥐𬥑𬥒𮙲𮙳𮙴𮙵𮙶𮙷𮙸𰶳𰶴𰶵𰶶𰶷𰶸𰶹𰶺𰶻𲂨𲂩𧹑𬥳𰷡𲂻𲂼𲂽

+5 ขีด

แก้ไข

貿𧵉𧵊𧵋𧵌𧵍𧵎𧵏𧵐𧵑𧵒𧵓𧵔𧵕𧵖𧵗𧵘𧵙𧵚𧵛𧵜𧵝𧵞𧵟𧵠𧵡𧵢𫎔𫎕𬥓𮙹𮙺𮙻𮙼𮙽𮙾𮙿𮚀𰶼𰶽𰶾𰶿𲂪𲂫𲂬𧹒𫎦𫎧𬥴𬥵𬥶𰷢𲂾𲂿𲃀𲃁

+6 ขีด

แก้ไข

𣣬𧵣𧵤𧵥𧵦𧵧𧵨𧵩𧵪𧵫𧵬𧵭𧵮𧵯𧵰𧵱𧵲𧵳𧵴𧵵𧵶𧵷𧵸𧵹𧵺𧵻𧵼𧵽𧵾𧵿𧶀𧶁𧶂𧶃𧶄𫎖𬥔𬥕𮚁𮚂𮚃𮚄𰷀𰷁𰷂𰷃𰷄𲂭𲂮𲂯贿𬥷

+7 ขีด

แก้ไข

𧶅𧶆𧶇𧶈𧶉𧶊𧶋𧶌𧶍𧶎𧶏𧶐𧶑𧶒𧶓𧶔𧶕𧶖𧶗𧶘𧶙𧶚𫎗𫎘𫎙𬥖𬥗𬥘𬥙𬥚𮚅𮚆𮚇𮚈𮚉𮚊𰷅𧹓𫎨𬥸

+8 ขีด

แก้ไข

𧶛𧶜𧶝𧶞𧶟𧶠𧶡𧶢𧶣𧶤𧶥𧶦𧶧𧶨𧶩𧶪𧶫𧶬𧶭𧶮𧶯𧶰𫎚𫎛𬥛𬥜𬥝𬥞𬥟𮚋𮚌𮚍𮚎𮚏𮚐𮚑𮚒𮚓𮚔𰷆𰷇𰷈𲂰𲂱𧹔𧹕𧹖𫎩𬥹𰷣𰷤𰷥𲃂𲃃

+9 ขีด

แก้ไข

𠠋𧶱𧶲𧶳𧶴𧶵𧶶𧶷𧶸𧶹𧶺𧶻𧶼𧶽𧶾𧶿𧷀𧷁𧷂𧷃𧷄𧷆𧷇𧷈𧷉𧷊𧷋𫎜𫎝𫎞𬥠𬥡𬥢𮚕𮚖𮚗𮚘𮚙𰷉𲂲𲂳𫎪𬥺𬥻𬥼𬥽𰷦𰷧𲃄𲃅

+10 ขีด

แก้ไข

𧷌𧷍𧷎𧷏𧷐𧷑𧷒𧷓𧷔𧷕𧷖𧷗𧷘𧷙𧷚𧷛𧷜𧷝𫎟𫎠𬥣𬥤𬥥𮚚𮚛𮚜𮚝𰷊𰷋𰷌𲂴𲂵𬥾𰷨𰷩𰷪𲃆

+11 ขีด

แก้ไข

賿𧷞𧷟𧷠𧷡𧷢𧷣𧷤𧷥𧷦𧷧𧷨𧷩𧷪𧷫𧷬𧷭𧷮𧷯𧷰𧷱𧷲𧷳𧷴𧷵𧷶𧷷𧷸𧷹𧷺𧷻𫎡𬥦𬥧𮚞𮚟𮚠𰷍𰷎𰷏𰷐𧹗

+12 ขีด

แก้ไข

𧷼𧷽𧷾𧷿𧸀𧸁𧸂𧸃𧸄𧸅𧸆𧸇𧸈𧸉𧸊𧸋𧸌𧸍𧸎𧸏𧸐𧸑𧸒𧸓𧸔𧸕𫎢𬥨𮚡𮚢𮚣𮚤𮚥𮚦𰷑𰷒𰷓𰷔𰷕𰷖𰷗𫎫𰷫

+13 ขีด

แก้ไข

𧸖𧸗𧸘𧸙𧸚𧸛𧸜𧸝𧸞𧸟𧸠𧸡𧸢𧸣𧸤𧸥𬥩𮚧𮚨𰷬

+14 ขีด

แก้ไข

𧸦𧸧𧸨𧸩𧸪𧸫𧸬𧸭𧸮𧸯𧸰𬥪𬥫𬥭𮚩𮚪𮚫𰷘𰷙𰷚𫎬𬥿𰷭

+15 ขีด

แก้ไข

𧸱𧸲𧸳𧸴𧸵𧸶𧸷𧸸𧸹𧸺𧸻𧸼𧸿𫎣𫎤𬥮𬥯𬥰𮚬𰷛𲂶

+16 ขีด

แก้ไข

𧸽𧸾𧹀𧹁𧹂𧹃𧹄𧹅𧹆𧹇𫎥𬥬𬥱𮚭𲂷𰷮

+17 ขีด

แก้ไข

𧹈𧹉𧹊𧹋𲂸

+18 ขีด

แก้ไข

𧹌𧹍𰷜𰷝

+19 ขีด

แก้ไข

𧹎𧹏𧹐𮚮

+20 ขีด

แก้ไข

𮚯𮚰

+22 ขีด

แก้ไข

𬥲𬦀

+23 ขีด

แก้ไข

𲂹