ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

豕 (รากอักษรจีนที่ 152)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𧰧𧰨

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𧰦𫎅

+2 ขีดแก้ไข

𧰩𬤻𮙚𰶤𰶥

+3 ขีดแก้ไข

𧰪𧰫𧰬𧰭

+4 ขีดแก้ไข

𧰮𧰯𧰰𧰱𧰲𧰳𧰴𫎆𬤼𬤽𮙛

+5 ขีดแก้ไข

𧰵𧰶𧰷𧰸𧰹𧰺𧰻𧰼𧰽𧰾𮙜𮙝𮙞𰶦

+6 ขีดแก้ไข

𧰿𧱀𧱁𧱂𧱃𧱄𧱅𧱆𧱇𧱈𧱉𧱊𧱋𧱌𮙟𮙠

+7 ขีดแก้ไข

𧱍𧱎𧱏𧱐𧱑𧱒𧱓𧱔𧱕𧱖𧱗𫎇𫎈𬤾𬤿𬥀

+8 ขีดแก้ไข

𧱘𧱙𧱚𧱛𧱜𧱝𧱞𧱟𧱠𧱡𧱢𧱣𧱤𧱥𧱦𧱧𬥁𬥂𬥃𰶧𰶨𰶩

+9 ขีดแก้ไข

𧱨𧱩𧱪𧱫𧱬𧱭𧱮𧱯𧱰𧱱𫎉𮙡𮙢𮙣𰶪𰶫𰶬𰶭

+10 ขีดแก้ไข

𧱲𧱳𧱴𧱵𧱶𧱷𧱸𧱹𧱺𬥄𬥅𰶮𲂡

+11 ขีดแก้ไข

𧱻𧱼𧱽𧱾𧱿𧲀𧲁𮙤

+12 ขีดแก้ไข

𧲂𧲃𧲄𧲅𧲆

+13 ขีดแก้ไข

𧲇𧲈𧲉𧲊𧲋𬥆𰶯

+14 ขีดแก้ไข

𧲌𧲍𧲎𧲏𬥇𲂢

+15 ขีดแก้ไข

𧲐𧲑𧲒𧲓𧲗

+16 ขีดแก้ไข

𧲔𧲕𧲖𲂣

+17 ขีดแก้ไข

𧲘𧲙

+18 ขีดแก้ไข

𧲚𧲛𧲜

+20 ขีดแก้ไข

𧲝

+22 ขีดแก้ไข

𧲞

+24 ขีดแก้ไข

𰶰

+29 ขีดแก้ไข

𧲟