ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

豕 (รากอักษรจีนที่ 152)

แก้ไข

−1 ขีด

แก้ไข

𧰧𧰨

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𧰦𫎅

+2 ขีด

แก้ไข

𧰩𬤻𮙚𰶤𰶥

+3 ขีด

แก้ไข

𧰪𧰫𧰬𧰭

+4 ขีด

แก้ไข

𧰮𧰯𧰰𧰱𧰲𧰳𧰴𫎆𬤼𬤽𮙛

+5 ขีด

แก้ไข

𧰵𧰶𧰷𧰸𧰹𧰺𧰻𧰼𧰽𧰾𮙜𮙝𮙞𰶦

+6 ขีด

แก้ไข

𧰿𧱀𧱁𧱂𧱃𧱄𧱅𧱆𧱇𧱈𧱉𧱊𧱋𧱌𮙟𮙠

+7 ขีด

แก้ไข

𧱍𧱎𧱏𧱐𧱑𧱒𧱓𧱔𧱕𧱖𧱗𫎇𫎈𬤾𬤿𬥀

+8 ขีด

แก้ไข

𧱘𧱙𧱚𧱛𧱜𧱝𧱞𧱟𧱠𧱡𧱢𧱣𧱤𧱥𧱦𧱧𬥁𬥂𬥃𰶧𰶨𰶩

+9 ขีด

แก้ไข

𧱨𧱩𧱪𧱫𧱬𧱭𧱮𧱯𧱰𧱱𫎉𮙡𮙢𮙣𰶪𰶫𰶬𰶭

+10 ขีด

แก้ไข

𧱲𧱳𧱴𧱵𧱶𧱷𧱸𧱹𧱺𬥄𬥅𰶮𲂡

+11 ขีด

แก้ไข

𧱻𧱼𧱽𧱾𧱿𧲀𧲁𮙤

+12 ขีด

แก้ไข

𧲂𧲃𧲄𧲅𧲆

+13 ขีด

แก้ไข

𧲇𧲈𧲉𧲊𧲋𬥆𰶯

+14 ขีด

แก้ไข

𧲌𧲍𧲎𧲏𬥇𲂢

+15 ขีด

แก้ไข

𧲐𧲑𧲒𧲓𧲗

+16 ขีด

แก้ไข

𧲔𧲕𧲖𲂣

+17 ขีด

แก้ไข

𧲘𧲙

+18 ขีด

แก้ไข

𧲚𧲛𧲜

+20 ขีด

แก้ไข

𧲝

+22 ขีด

แก้ไข

𧲞

+24 ขีด

แก้ไข

𰶰

+29 ขีด

แก้ไข

𧲟