ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

田 (รากอักษรจีนที่ 102)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𤰒

+1 ขีด

แก้ไข

𤰓𤰔𭺽𰢴𱰤

+2 ขีด

แก้ไข

𠃫𤰕𤰖𤰗𤰘𤰙𤰚𤰛𤰜𪽇𬎿𰢵𰢶𰢷𱰥

+3 ขีด

แก้ไข

𡇍𢑖𤰝𤰞𤰟𤰠𤰡𤰢𤰣𤰤𤰥𤰦𤰧𤰨𪽈𬏀𰢸

+4 ขีด

แก้ไข

𤰩𤰪𤰫𤰬𤰭𤰮𤰯𤰰𤰱𤰲𤰳𤰴𤰵𤰶𤰷𤰸𤰹𤰺𤰻𤰼𤰽𤰾𤰿𤱀𤱁𤱂𤱃𤱄𤱅𤱆𤱇𤱈𤱉𤱊𤱋𪽉𪽊𪽋𪽌𬏁𭺾𭺿𭻀𭻁𭻂𭻃𭻄𭻅𭻆𰢹𰢺𰢻𰢼𰢽𰢾𱰦𱰧𱰨𱰩𱰪𱰫𱰬𱰭

+5 ขีด

แก้ไข

𤱌𤱍𤱎𤱏𤱐𤱑𤱒𤱓𤱔𤱕𤱖𤱗𤱘𤱙𤱚𤱛𤱜𤱝𤱞𤱟𤱠𤱢𤱣𤱤𪽍𪽎𪽏𪽐𬏂𬏃𭻇𭻈𭻉𭻊𭻋𰢿𰣀𰣁𰣂𰣃𰣄𰣅𱰮𱰯

+6 ขีด

แก้ไข

𤱥𤱦𤱧𤱨𤱩𤱪𤱫𤱬𤱭𤱮𤱯𤱰𤱱𤱲𤱳𤱴𤱵𤱶𤱷𤱸𤱹𤱺𪽑𪽒𫞫𬏄𬏅𬏆𭻌𭻍𭻎𭻏𭻐𭻑𭻒𭻓𰣆𰣇𰣈𰣉𰣊𱰰𱰱𱰲𱰳𱰴𱰵

+7 ขีด

แก้ไข

𤱻𤱼𤱽𤱾𤱿𤲀𤲁𤲂𤲃𤲄𤲅𤲆𤲇𤲈𤲉𤲊𤲋𤲌𤲍𤲎𤲏𤲐𪽓𪽔𪽕𪽖𪽗𬏇𬏈𬏉𬏊𭻔𭻕𭻖𭻗𭻘𭻙𭻚𰣋𱰶𱰷

+8 ขีด

แก้ไข

𤲑𤲒𤲓𤲔𤲕𤲖𤲗𤲘𤲙𤲚𤲛𤲜𤲝𤲞𤲟𤲠𤲡𤲢𤲣𤲤𤲥𤲦𤲧𤲨𤲩𤲪𪽘𪽙𪽚𬏋𭻛𭻜𭻝𭻞𭻟𰣌𱰸𱰹

+9 ขีด

แก้ไข

𤲫𤲬𤲭𤲮𤲯𤲰𤲱𤲲𤲳𤲴𤲵𤲶𪽛𪽜𭻠𭻡𭻢𭻣𭻤𰣍𰣎𱰺𱰻𱰼

+10 ขีด

แก้ไข

𤲷𤲸𤲹𤲺𤲻𤲼𤲽𤲾𤲿𤳀𤳁𤳂𤳃𤳄𤳅𤳆𤳇𪽝𪽞⁕、𬏌𬏍𬏎𬏏𬏐𬏑𬏒𭻥𭻦𰣏𰣐𰣑𱰽𱰾

+11 ขีด

แก้ไข

𤳈𤳉𤳊𤳋𤳌𤳍𤳎𤳐𤳑𪽟𪽠𪽡𬏓𬏔𭻧𭻨𭻩𭻪𭻫𭻬𭻭𭻮𰣒𰣓𱰿

+12 ขีด

แก้ไข

𤳒𤳓𤳔𤳕𤳖𤳗𤳘𤳙𤳚𤳜𤳝𤳞𤳟𤳠𤳡𤳢𤳣𪽢𬏕𭻯𭻰𭻱𰣔𰣕𰣖𰣗𰣘𰣙𰣚𱱀

+13 ขีด

แก้ไข

𤳤𤳥𤳦𤳧𤳨𨐴𪽣𬏖𬏗𭻲𭻳

+14 ขีด

แก้ไข

𤳩𤳪𤳫𤳬𤳭𤳮𤳯𤳰𤳲𭻴𭻵𰣛𱱁𱱂𱱃

+15 ขีด

แก้ไข

𤳱𤳳𤳴𤳵𤳶𤳷𤳸𪽤𭻶𭻷𰣜𱱄

+16 ขีด

แก้ไข

𤳹𤳺𤳻𤳼𤳽𤳾𪽥𪽦𭻸𰣝

+17 ขีด

แก้ไข

𤳿𤴀𤴁𭻹

+18 ขีด

แก้ไข

𤴂𤴃𤴄𬏘𭻺𱱅

+19 ขีด

แก้ไข

𤴅

+20 ขีด

แก้ไข

𤴆𭻻

+21 ขีด

แก้ไข

𤴇𤴈𤴉𤴊𤴋

+22 ขีด

แก้ไข

𤴌𤴍𭻼

+23 ขีด

แก้ไข

𤴎𭻽𰣞

+25 ขีด

แก้ไข

𤴏

+26 ขีด

แก้ไข

𰣟

+27 ขีด

แก้ไข

𤴐

+28 ขีด

แก้ไข

𤴑

+31 ขีด

แก้ไข

𤴒

+36 ขีด

แก้ไข

𱱆