ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

儿 (รากอักษรจีนที่ 10)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𠑶𭀖𭀗𭀘

+3 ขีดแก้ไข

𠑷𠑸𭀙𭀚𭀛𭀜𭀝𰃊

+4 ขีดแก้ไข

𠑹𠑺𠑻𠑼𫤗

+5 ขีดแก้ไข

𠑽𠑾𠑿𠒀𠒁𠒂𭀞𭀟𭀠𰃋

+6 ขีดแก้ไข

𠒃𠒄𠒅𠒆𠒇𠒈𠒉𠒊𠒋𪝿𫤘𭀡𭀢𭀣𭀤𰃌

+7 ขีดแก้ไข

𠒌𠒍𠒎𠒏𪞀𫝌𫤙𭀥

+8 ขีดแก้ไข

𠒐𠒑𠒒𠒓𠒔𠒕𠒖𪞁𭀦𭀧𱏤𱏥

+9 ขีดแก้ไข

𠒗𠒘𠒙𠒚𠒛𠒜𠒝𫤚𫤛𭀨𰃍𱏦𱏧𱏨

+10 ขีดแก้ไข

𠒞𠒟𠒠𠒡𠒢𠒣𫤜𫤝𭀩𭀪𭀫𭀬𭀭𰃎𱏩

+11 ขีดแก้ไข

𠒤𠒥𠒦𪞂𫤞𭀮𭀯𰃏𰃐

+12 ขีดแก้ไข

𠒧𠒨𠒩𠒪𠒫𠒬𠒭𠒮𠒯𫤟𫤠𭀰𭀱𭀲𭀳𰃑𰃒𱏪𱏫𱏬

+13 ขีดแก้ไข

𠒰𠒱𠒲𠒴𠒵𠒶𠒷𪞃𪞄𪞅𭀴𱏭

+14 ขีดแก้ไข

𠒳𠒸𠒹𠒺𠒻𠒼𠒽𠒾𭀵𰃓𰃔𱏮

+15 ขีดแก้ไข

𠒿𠓀𠓁𠓂𠓃𠓄𠓅𠓇𫤡𫤢𭀶𭀷𭀸𱏯

+16 ขีดแก้ไข

𠓆𠓈𠓉𠓊𫤣𫤤𫤥𫤦𭀹𭀺

+17 ขีดแก้ไข

𠓋𠓎𪞆𫤧𰃕𱏰

+18 ขีดแก้ไข

𠓍𠓏𠓐

+19 ขีดแก้ไข

𠓑𠓒

+20 ขีดแก้ไข

𠓓𠓔𫤨

+21 ขีดแก้ไข

𠓕𠓖

+22 ขีดแก้ไข

𠓗𠓘𠓙

+24 ขีดแก้ไข

𠓚