ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

二 (รากอักษรจีนที่ 7)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𠄞, 𠄟, 𠄠

+1 ขีดแก้ไข

, , , 𬼽

+2 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𠄡, 𰁕

+3 ขีดแก้ไข

, 𰁖

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𠄢, 𠄣, 𠄤, 𠄥, 𠄦, 𠄧, 𫡱, 𰁗

+5 ขีดแก้ไข

, , 𠀥, 𠄨, 𠄩, 𠄪, 𫡲

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𠄫, 𠄬, 𠄭, 𠄮, 𠄯, 𫡳, 𬼾

+7 ขีดแก้ไข

𠄰, 𠄱, 𠄲, 𠄳, 𬼿, 𬽀, 𰁘

+8 ขีดแก้ไข

𠄵, 𠄶, 𠄷, 𠄸, 𬽁

+9 ขีดแก้ไข

𠄹, 𠄺, 𫡴

+10 ขีดแก้ไข

𠄻, 𬽂

+11 ขีดแก้ไข

𠄼, 𠄽, 𠄾, 𫡵, 𫡶, 𰁙

+12 ขีดแก้ไข

𠄿, 𪜞, 𫡷, 𰁚

+13 ขีดแก้ไข

𠅀, 𪜟, 𰁛

+14 ขีดแก้ไข

𫡸, 𫡹