ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

廿
(W) :
田日一竹 (WAMH) :
田月 (WB) :
田月月 (WBB) :
田月月一 (WBBM) :
田月木戈 (WBDI) :
田月一月金 (WBMBC) :
田月一月人 (WBMBO) :
田月一女弓 (WBMVN) :
田月心 (WBP) :
田月山火 (WBUF) :
田金 (WC) :
田金月 (WCB) :
田金月山山 (WCBUU) :
田金土 (WCG) :
田金竹日火 (WCHAF) :
田金竹水 (WCHE) :
田金一田 (WCMW) :
田金田日 (WCWA) :
田金卜尸 (WCYS) :
田木 (WD) : ,
田木竹 (WDH) :
田木竹女 (WDHV) :
田木戈 (WDI) :
田木一月金 (WDMBC) :
田木一月人 (WDMBO) :
田木一手 (WDMQ) :
田木一女弓 (WDMVN) :
田木弓戈弓 (WDNIN) :
田木人大 (WDOK) :
田木卜水 (WDYE) :
田水 (WE) : ,
田水水水 (WEEE) : ,
田水中中 (WELL) :
田火日一 (WFAM) :
田火日一竹 (WFAMH) :
田火日心心 (WFAPP) :
田火木手 (WFDQ) :
田火水日 (WFEA) :
田火水一木 (WFEMD) :
田火土口 (WFGR) :
田火土口口 (WFGRR) :
田火土田金 (WFGWC) :
田火竹日火 (WFHAF) :
田火竹十土 (WFHJG) :
田火戈金水 (WFICE) :
田火戈竹口 (WFIHR) :
田火戈戈竹 (WFIIH) :
田火戈大 (WFIK) :
田火戈大竹 (WFIKH) : ,
田火戈心 (WFIP) :
田火十月金 (WFJBC) :
田火十木 (WFJD) :
田火十大日 (WFJKA) :
田火十弓大 (WFJNK) :
田火十弓山 (WFJNU) :
田火大中山 (WFKLU) :
田火中月山 (WFLBU) :
田火中弓 (WFLN) :
田火一十 (WFMJ) :
田火一山 (WFMU) :
田火一女山 (WFMVU) :
田火一田土 (WFMWG) :
田火弓日山 (WFNAU) :
田火弓金口 (WFNCR) :
田火弓戈弓 (WFNIN) :
田火弓人 (WFNO) : ,
田火人日竹 (WFOAH) :
田火人戈弓 (WFOIN) :
田火人一日 (WFOMA) :
田火人一廿 (WFOMT) :
田火人田卜 (WFOWY) :
田火心戈 (WFPI) :
田火心山 (WFPU) :
田火手 (WFQ) :
田火手土 (WFQG) :
田火手山 (WFQU) :
田火口口木 (WFRRD) :
田火口X山 (WFRXU) :
田火廿一 (WFTM) :
田火廿一女 (WFTMV) :
田火山 (WFU) :
田火山山 (WFUU) :
田火女戈尸 (WFVIS) :
田火卜土 (WFYG) : 𪐴
田火卜心廿 (WFYPT) :
田火卜口 (WFYR) :
田火卜口火 (WFYRF) :
田火卜廿日 (WFYTA) :
田土 (WG) :
田土月 (WGB) :
田土木戈 (WGDI) :
田土火 (WGF) :
田土火土 (WGFG) :
田土土 (WGG) :
田土戈廿 (WGIT) :
田土弓戈 (WGNI) :
田土弓戈弓 (WGNIN) :
田土口女 (WGRV) :
田土廿十 (WGTJ) :
田竹日火 (WHAF) :
田竹木 (WHD) :
田竹水 (WHE) :
田竹水口 (WHER) : ,
田竹水卜 (WHEY) :
田竹土戈 (WHGI) : 𤴆
田竹十土 (WHJG) :
田竹弓木 (WHND) : 𡇙
田竹手 (WHQ) :
田竹女人 (WHVO) :
田竹田十 (WHWJ) :
田戈 (WI) :
田戈月金 (WIBC) :
田戈月戈 (WIBI) :
田戈金水 (WICE) :
田戈竹日火 (WIHAF) :
田戈竹山 (WIHU) :
田戈戈竹 (WIIH) :
田戈十月 (WIJB) :
田戈十田 (WIJW) :
田戈大 (WIK) :
田戈中弓 (WILN) :
田戈一月金 (WIMBC) :
田戈弓人 (WINO) :
田戈人土 (WIOG) :
田戈人一 (WIOM) :
田戈口 (WIR) :
田戈口一 (WIRM) : ,
田戈卜水 (WIYE) :
田戈卜十 (WIYJ) :
田十 (WJ) : ,
田十月人 (WJBO) :
田十月山金 (WJBUC) :
田十竹日火 (WJHAF) : ,
田十戈戈 (WJII) :
田十弓人 (WJNO) :
田十弓山 (WJNU) : ,
田十人大 (WJOK) : ,
田十口 (WJR) :
田大 (WK) : ,
田大月 (WKB) :
田大月廿 (WKBT) :
田大月山 (WKBU) :
田大火 (WKF) :
田大中山 (WKLU) :
田大一口 (WKMR) :
田大弓人 (WKNO) :
田大人人 (WKOO) :
田大心 (WKP) :
田大尸 (WKS) : , ,
田中 (WL) :
田中月戈 (WLBI) :
田中月一 (WLBM) :
田中月弓木 (WLBND) :
田中月山金 (WLBUC) :
田中金弓竹 (WLCNH) :
田中金田日 (WLCWA) :
田中木 (WLD) :
田中木木 (WLDD) :
田中水日 (WLEA) :
田中水水水 (WLEEE) :
田中火木 (WLFD) :
田中火火 (WLFF) :
田中土日 (WLGA) :
田中土土 (WLGG) :
田中土土卜 (WLGGY) :
田中土戈 (WLGI) :
田中土戈火 (WLGIF) :
田中土口女 (WLGRV) :
田中土廿十 (WLGTJ) :
田中竹日火 (WLHAF) :
田中竹竹田 (WLHHW) :
田中竹山戈 (WLHUI) :
田中竹女戈 (WLHVI) :
田中竹女人 (WLHVO) :
田中戈日女 (WLIAV) :
田中戈月心 (WLIBP) :
田中戈心火 (WLIPF) :
田中戈口一 (WLIRM) :
田中戈女弓 (WLIVN) :
田中戈X心 (WLIXP) :
田中十月十 (WLJBJ) :
田中十月一 (WLJBM) :
田中十大日 (WLJKA) :
田中十口 (WLJR) :
田中大戈 (WLKI) :
田中大中山 (WLKLU) :
田中中 (WLL) :
田中中中 (WLLL) :
田中中一卜 (WLLMY) :
田中中弓 (WLLN) : 𠝹
田中一月田 (WLMBW) :
田中一金 (WLMC) :
田中一火 (WLMF) :
田中一火弓 (WLMFN) :
田中一竹一 (WLMHM) :
田中一十 (WLMJ) :
田中一口女 (WLMRV) :
田中一女竹 (WLMVH) :
田中一卜一 (WLMYM) :
田中弓戈 (WLNI) :
田中弓戈竹 (WLNIH) :
田中人土 (WLOG) :
田中人戈 (WLOI) :
田中人人人 (WLOOO) :
田中人廿火 (WLOTF) :
田中人田卜 (WLOWY) :
田中心中戈 (WLPLI) :
田中心人土 (WLPOG) :
田中心口山 (WLPRU) :
田中心卜一 (WLPYM) :
田中口月 (WLRB) :
田中口女心 (WLRVP) :
田中尸火戈 (WLSFI) :
田中尸一一 (WLSMM) :
田中尸手火 (WLSQF) :
田中廿日月 (WLTAB) :
田中廿十火 (WLTJF) :
田中廿十一 (WLTJM) :
田中廿十口 (WLTJR) :
田中山金水 (WLUCE) :
田中女火月 (WLVFB) :
田中女火火 (WLVFF) :
田中女火土 (WLVFG) :
田中女火十 (WLVFJ) :
田中女女木 (WLVVD) :
田中田十口 (WLWJR) :
田中田心 (WLWP) :
田中田廿十 (WLWTJ) :
田中田田大 (WLWWK) :
田中田田田 (WLWWW) : 𦌵
田中卜日十 (WLYAJ) :
田中卜月土 (WLYBG) :
田中卜土 (WLYG) :
田中卜一口 (WLYMR) :
田中卜口戈 (WLYRI) :
田中卜口弓 (WLYRN) :
田中卜廿日 (WLYTA) :
田中卜廿土 (WLYTG) : 罿
田中卜山月 (WLYUB) :
田中卜女戈 (WLYVI) :
田中卜X (WLYX) :
田一月月 (WMBB) :
田一火 (WMF) :
田一土 (WMG) :
田一土戈 (WMGI) :
田一竹日火 (WMHAF) :
田一竹中人 (WMHLO) :
田一竹手山 (WMHQU) : ,
田一中 (WML) :
田一中弓 (WMLN) :
田一一戈 (WMMI) :
田一一口 (WMMR) :
田一一山 (WMMU) :
田一弓 (WMN) :
田一尸人 (WMSO) :
田一女 (WMV) :
田一田一 (WMWM) :
田一卜一 (WMYM) :
田弓木 (WND) :
田弓土 (WNG) : ,
田弓竹木 (WNHD) :
田弓人 (WNO) :
田人 (WO) : ,
田人竹竹 (WOHH) :
田人戈戈 (WOII) :
田人大 (WOK) :
田人中中 (WOLL) : ,
田人一月 (WOMB) :
田人一木 (WOMD) :
田人心 (WOP) : , ,
田人田卜 (WOWY) :
田心 (WP) :
田心火木 (WPFD) :
田心竹 (WPH) :
田心竹竹 (WPHH) :
田心戈一 (WPIM) :
田心大尸 (WPKS) :
田心一月金 (WPMBC) :
田心心 (WPP) : ,
田心口 (WPR) :
田心山 (WPU) :
田手大戈 (WQKI) :
田手一月 (WQMB) : , 𤲟
田手人 (WQO) :
田手尸 (WQS) :
田口 (WR) :
田口月 (WRB) :
田口月金 (WRBC) :
田口月人 (WRBO) :
田口火 (WRF) :
田口手 (WRQ) :
田口女戈火 (WRVIF) :
田口女心 (WRVP) :
田口卜田 (WRYW) :
田尸 (WS) :
田尸竹手一 (WSHQM) :
田尸中 (WSL) :
田尸一竹 (WSMH) :
田尸心 (WSP) :
田尸女田尸 (WSVWS) :
田廿 (WT) :
田廿金 (WTC) :
田廿竹女人 (WTHVO) :
田廿十 (WTJ) :
田廿十山 (WTJU) : 𤳙
田廿中人 (WTLO) : 𤳉
田廿手一 (WTQM) :
田廿廿 (WTT) : ,
田廿女戈 (WTVI) :
田山一月 (WUMB) :
田山人月 (WUOB) :
田女 (WV) : ,
田女火木 (WVFD) :
田女火火 (WVFF) :
田女竹日火 (WVHAF) :
田女戈火 (WVIF) :
田女心卜一 (WVPYM) :
田女尸一一 (WVSMM) :
田田 (WW) :
田田竹日火 (WWHAF) :
田田大尸 (WWKS) :
田田中 (WWL) :
田田中十 (WWLJ) :
田田中尸 (WWLS) :
田田中女 (WWLV) :
田田田 (WWW) :
田田田金 (WWWC) : 𨯔
田田田木 (WWWD) :
田田田火 (WWWF) : ,
田田田土 (WWWG) :
田田田一 (WWWM) : ,
田田田口 (WWWR) :
田田田山 (WWWU) :
田田田田土 (WWWWG) :
田卜竹日火 (WYHAF) :
田卜竹弓 (WYHN) : ,
田卜竹女 (WYHV) :
田卜戈 (WYI) :
田卜大 (WYK) :
田卜一口 (WYMR) :
田卜弓木 (WYND) : , 𡥘
田卜心木 (WYPD) :
田卜廿土 (WYTG) :
田卜女 (WYV) :
田卜女人 (WYVO) :
田卜卜竹女 (WYYHV) :