ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ซุ่ม-ซ่าม

คำวิเศษณ์แก้ไข

ซุ่มซ่าม

[1] กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ
เดินซุ่มซ่ามชนสิ่งของจนเสียหาย
ซุ่มซ่ามเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรจะเข้าไป

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข