ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กอง-ร้อย

คำนามแก้ไข

กองร้อย

  1. หน่วยทหารซึ่งประกอบด้วยทหาร 4 หมวด