ภาษารัสเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: ปิส-โม่

คำนามแก้ไข

писмо

  1. จดหมาย